Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 17-2023/2024 zo dňa 9.11.2023

Ľudovit Szerencsés|10. nov 2023 o 09:10
Úradná správa ObFZ DS č. 17- 2023-2024 zo dňa 9.11.2023 (1).pdf

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda

 č. 17/2023-2024 zo dňa 9.11.2023


Sekretariát

Vážení kluboví manažéri,

dovoľujeme si Vás upozorniť na dátum ukončenia možnosti čerpať kredity na https://futbalnet.shop

Platby kreditom budú možné v tomto roku do 30.11.2023 23:59, po tomto termíne bude systém kreditov uzatvorený, zostáva však naďalej možnosť platiť platobnými kartami ako je zvykom aj na iných e-schopoch.

Kredity pre budúci rok by mali byť dostupné od 1.3.2024 podľa podmienok shcválených Konferenciou SFZ (podklad pre nárok sa vypočítava podľa jesennej časti súťaží mládeže)

Prehľad čerpania kreditov pre túto sezónu nájdete na : https://podporamladeze.futbalsfz.sk

 

Sekretár ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés

 

Športovo-technická komisia

OZNAMY:

1.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda dôrazne upozorňuje FK na dodržanie:

- čl. 49, ods. 1 SP SFZ: Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF

- čl. 49, ods. 8 SP SFZ: Konfrontácia je v súťažiach mládeže a ženského futbalu povinná,

- čl. 56, ods. 1, písm. j SP SFZ: Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť rozhodcovi v miestnosti pre delegované osoby počítačové zariadenia (počítač, tlačiareň, prípadne multifunkčné zariadenia) a ich pripojenie na internet.

ŠTK ObFZ Dunajská Streda ďalej upozorňuje FK, že keď konfrontácia v súťažiach mládeže nebude vykonaná, ŠTK ObFZ Dunajská Streda bude postupovať podľa čl. 82, ods. 1, písm. f SP SFZ (Kontumácia stretnutia) a klub bude odstúpený na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda.

2.  V nadväznosti na prijaté uznesenie VV ZsFZ č. U51/09/2023 ŠTK ObFZ Dunajská Streda oznamuje, že halový turnaj dospelých sa uskutoční dňa 26.11.2023 /nedeľa/ v Mestskej športovej hale v Topoľčanoch. 

Účastníkmi podujatia budú mužstvá z jednotlivých ObFZ umiestnené na 1. mieste po jesennej časti 2023/24 v najvyššej oblastnej súťaži /12 účastníkov/. 

Rozlosovanie a program všetkých HT ZsFZ nájdete na tomto odkaze !

3.   ŠTK vyzýva FK aby osoby s ŤZP preukazom a so sprievodcom púšťali na MZ ObFZ Dunajská Streda bezodplatne.

4.   Do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie "ostaršení" hráčov. Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie Hráčom až po schválenie Tajomníkom komisie. Kontroluje sa termín zápasu voči platnosti ostaršenia.

Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

5.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda oznamuje klubom, že náhrady R zo stretnutí vekových kategórii U9 a U11, ktoré nie sú hradené SFZ, sú vyfakturované klubom v MZF za mesiac november 2023.

6.   ŠK Čakany : zmena účtu klubu na SK47 0900 0000 0052 0885 2694

IV. LIGA U15 liga:

7.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 13. kola OFC SAP 1986 – OFK Rapid Ohrady dňa 17. novembra 2023 (piatok) o 10:30 na hracej ploche OFC SAP 1986. (DS-STK-2023/2024-0107)

8.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 13. kola Telovýchovná jednota Družstevník Topoľníky – FC Nový Život dňa 13. novembra 2023 (pondelok) o 15:00 na hracej ploche Topoľníky. (DS-STK-2023/2024-0108)

IV. LIGA U13 Kukkonia liga:

9.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 13. kola FC Okoličná na Ostrove - TJ Kostolné Kračany dňa 17. novembra 2023 (piatok) o 10:00 na hracej ploche FC Okoličná na Ostrove. (DS-STK-2023/2024-0104)

10. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 14. kola OFC SAP 1986 - PSE Horná Potôň dňa 08. novembra 2023 (streda) o 15:00 na hracej ploche OFC SAP 1986 (DS-STK-2023/2024-0105)

11. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 15. kola TJ Družstevník Vrakúň - Malodvornícky FK Malé Dvorníky dňa 17. novembra 2023 o 10:00 na ihrisku TJ Družstevník Vrakúň. (DS-STK-2023/2024-0106)

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční dňa 16.11.2023.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda

Richard Földes


Disciplinárna komisia  

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3abdg, 9/1,2,3,4, 17/1,3,4,8, 34/7, 37/3 DP) od 09.11.2023:

U146 Fördős Dávid (1296735) FK Blahová-Bellová Ves 1 ss. N podľa 37/3, RP 10,- €

U147 Kósa Dávid (1182051) TJ Družstevník Vrakúň 4 týždne N podľa 48/1c,2b, 34/7, RP 10,- €

U148 Vörös András (1473481) FC Čilizská Radvaň 1 ss.N podľa 45/1b,2, RP 10,- €

U149 Bodó Barnabás (1241655) OFC Sap 1986 2 ss.N podľa 46/1,2a, 34/7 RP 10,- €

U150 Nagy Imrich (1263022) ŠK Trstená na Ostrove 3 týždne N podľa 49/1b,2b, 34/7 RP 10,- €

U151 Lakatos Alex (1292358) ŠK FC Vydrany 3 týždne N podľa 49/1b,2b, 34/7 RP 10,- €

U152 Zsigmond Alex (1287353) FK Zlaté Klasy 4 týždne N, podľa 48/1c,2b, 34/7, RP 10,- €

U153 Sipos Radoslav (1297086) ŠK Čakany 3 ss. N podľa 49/1a,2a, 34/7, RP 10,- €


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP, od 09.11.2023:

U154 Vida Dávid (1302125) FK Baka, RP 10,- €


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

U155 Chamilla Patrik (1209706) FK Veľká Paka - zamietnuté, RP 10,- €


Oznamy

U156 FK Trnávka - DK berie na vedomie správu z úradného dohľadu na stretnutí FK Trnávka – ŠK Rohovce, bez pripomienok.

U157 ŠK Čakany – DK žiada klub o podrobné stanovisko k HNS divákov H voči DO ako aj k činnosti usporiadateľskej služby po stretnutí 14. kola VIlI.ligy ŠK Čakany – FK Zlaté Klasy a zároveň o zaslanie videozáznamu zo stretnutia obsahujúce aj odchod DO z HP po skončení stretnutia, všetko do 15.11.2023 - pod následkami disciplinárnych opatrení.

U158 FK Zlaté Klasy – DK žiada klub o podrobné stanovisko k HNS divákov voči DO po stretnuti 14. kola VIlI.ligy ŠK Čakany – FK Zlaté Klasy, a to do 15.11.2023. DK zároveň ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze odohrať nasledujúce domáce stretnutie 15. kola VIlI.ligy FK Zlaté Klasy - PSE Horná Potôň bez divákov, podľa 43/1,2j,4 DP. DK hráčovi Lamos Bálint (1258087) predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu až do vyriešenia prípadu, od 9.11.2023 podľa 43/1,2a,4 DP

Pokuty:

U159 TJ Družstevník Vrakúň – pokuta 100,- € podľa 48/4 DP.

U160 FK Zlaté Klasy – pokuta 50,- € podľa 48/4 DP

Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP) sa podáva cez ISSF systém vždy do stredy do 12:00 h.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční dňa 16.11.2023.

Tomáš Máhr

predseda DK ObFZ Dunajská Streda


Komisia rozhodcov

DELEGOVANIE:

KR vykonala zmeny na 15.kolo 

OZNAM:

KR oznamuje R a DZ, že tradičný halový futbalový turnaj R a DZ sa uskutoční dňa 14. januára 2024 (nedeľa) v Športovej hale v Prievidzi. KR žiada záujemcov aby sa prihlásili predsedovi KR ObFZ Dunajská Streda.

KR upozorňuje R na - čl. 49, ods. 1 SP SFZ: Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF

- čl. 49, ods. 8 SP SFZ: Konfrontácia je v súťažiach mládeže a ženského futbalu povinná,

- čl. 56, ods. 1, písm. j SP SFZ: Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť rozhodcovi v miestnosti pre delegované osoby počítačové zariadenia (počítač, tlačiareň, prípadne multifunkčné zariadenia) a ich pripojenie na internet.

ŠTK ObFZ Dunajská Streda ďalej upozorňuje FK, že keď konfrontácia v súťažiach mládeže nebude vykonaná, ŠTK ObFZ Dunajská Streda bude postupovať podľa čl. 82, ods. 1, písm. f SP SFZ (Kontumácia stretnutia) a klub bude odstúpený na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda.

R sú povinný prekontrolovať najneskôr v piatok delegovanie rozhodcov v ISSF a prípadné nezrovnalosti obratom oznámiť predsedovi KR.

KR upozorňuje R, že pri problémoch s vypisovaním Zápisu o stretnutí majú volať p. Ľ. Horvátha na tel. čísle 0902 194 700.

 

Predseda KR

Vojtech FEKETE

 

TMK/KM

1.  PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV: 

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

17.11.2023, Bratislava  Seminár trénerov UEFA GC/C/B licencie (v rozsahu 5 hodín)  organizátor TMK BFZ. Prihlášky do 14.11.2023.

 

2.   TMK/KM ObFZ Dunajská Streda organizuje dňa 13.11.2023 pondelok o 19.30 v športovej hale v Topoľníkoch zraz výberu U19. Účelom zrazu je výber reprezentácie ObFZ Dunajská Streda na halový futbalový turnaj U 19 o Pohár predsedu ZsFZ, ktorý sa odohrá dňa 18.11. 2023 v MŠH Nitra.

Predkladáme širšiu nomináciu hráčov z ktorých sa určí káder výberu U19, ktorý bude ObFZ reprezentovať.

Zraz je o 19.10 !!! (ŠH Topoľníky).

Nominácia hráčov:

Teodor Páloš, Alfréd Baranyai, Soóky Máté, Ábrahám Adrián, Ivicze Ádám, Molnár Ádám (Malé Dvorníky), Sátor Zoltán, Kőrösi Máté (Ohrady), Rajcsányi Kristóf, Kolláth Viktor (Nový Život), Pőthe Dávid, Bernáth Viktor, Kasztl Ferdinand, Méhes Máté (Vrakúň), Bugar Dávid, Viszkocs Bálint (Jahodná), Márkus Barnabás (Or. Potôň), Cambal Máté (Čil. Radvaň), Filip Újváry, Horváth Dávid (Zl. Klasy), Torma Dávid, Hodosy Erik (Dolný Stál), Pőthe František, Bogyai Levente.

Nominovaný hráči si prinesú so sebou kompletnú hráčsku (brankárskú) výstroj pre hru v hale. Poprosím všetkých trénerov a funkcionárov aby informovali svojich nominovaných hráčov o zraze.

Bližšie informácie k výberu podá predseda TMK /KM ObFZ DS

Gaál Tomáš. - tel. číslo : 0915 305 017.

 

Tomáš Gaál  

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda 

 

Súvisiaci obsah