09.10.2020, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 13-2020/2021 zo dňa 8.10.2020

09.10.2020, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

OZNAMY:

1. ŠTK ObFZ Dunajská Streda vyzýva všetkých FK o dôsledné dodržiavanie opatrení ÚVZ SR

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich vmene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím apod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

-  vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

-  zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,

-  vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a

predmetov,

-  hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

-  zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si

ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

-  zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho

respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

-  zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

-  pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že

-  ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

-  zákaz podávania rúk, tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

-  v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

-  zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

-  organizátor musí byť vkaždej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa

zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

Za dodržanie vyššie uvedených ustanovení je zodpovedný organizátor stretnutia !!!


III. LIGA U11 OBFZ DS:

2. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 6. kola 1. FC Roma Zlaté Klasy- Futbalový klub Holice dňa 09.10.2020 (piatok) o 16:30 na ihrisku Zlaté Klasy . (DS-STK-2020/2021-0065)

3. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 6. kola ŠK 1923 Gabčíkovo - OFC SAP 1986 dňa 08.10.2020 (štvrtok) o 16:30 na ihrisku Sap . (DS-STK-2020/2021-0066)

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční 14. 10. 2020 (streda).

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.


Richard Földes

predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda


Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. napomenutí na 1 súťažné stretnutie podľa 37/5a DP od 08.10.2020:

U46 Vlk Rajmund (1302128)  TJ Družstevník Dolný Štál


Disciplinárne sankcie:

U47 Farkas Adam (Tréner) FC Nový Život , DO: zákaz výkonu funkcie na 3 týždne nepodmienečne od 08.10.2020, podľa 71/1,3a, 48/1b,2a DP.

U48 Gerzanic Ján (1154898) FK Veľká Paka, DO: 5 týždňov nepodmienečne od 08.10.2020, podľa 71/1,3ab, 49/1b,2b DP.

U49 Gutléber Imrich (1075810) FK Zlaté Klasy, DO: 3 mesiace nepodmienečne od 08.10.2020, podľa 71/1,3ab, 50/1b,2b DP.

U50 Vas Gábor (1241582)  ŠK Rohovce, DO: 2 s s. nepodmienečne od 08.10.2020, podľa 71/1,3ab, 49/1a,2a DP


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl.41/1,2,3,4 DP):

U51 Almáši Peter (1314561) TJ Družstevník Medvedov 1 s s. podmienečne od 08.10.2020 do 07.05.2021.

U52 Szabó Árpád (1214904) Sport Klub Csallókoznádasd-ŠK Trstená na/O - 1 s s. podmienečne od 08.10.2020 do 07.05.2021.

U53 Vida Dávid (1302125) FK Baka - 1 s s. podmienečne od 08.10.2020 do 07.05.2021.

U54 Nagy Félix (1374366) FK Baka - 1 s s. podmienečne od 08.10.2020 do 30.04.2021.

U55 Juhász Zoltán (1063585) FK Veľká Paka - zamietnuté.


Oznamy:

U56 DK žiada klub OFK Rapid Ohrady  o vyjadrenie k poškodeniu zariadenia šatne (dvere, vykurovacie teleso) po stretnutí VI. Liga ObFZ DS/ AG Sport Liga 8. kola  TJ Družstevník Vrakúň- OFK Rapid Ohrady do 12:00 hod dňa  14.10.2020.

U57 Szerda Árpád (divák) Veľká Paka – odvolanie nespĺňa náležitosti podľa čl. 83/1,2 DP, zároveň DK vyzýva predkladateľa o doplnenie odvolania v zmysle čl. 83/3 DP do 13.10.2020.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 14.10.2020.


Tomáš Máhr

predseda DK ObFZ Dunajská Streda


Komisia rozhodcov

Delegovania:

KR vykonala zmeny na 9. kolo

KR vydelegovala 10. kolo


Ospravedlnenia:

10.10. (so) –  T. Dohorák, M. Nagy, M. Kover

11.10. (ne) –  Á. Zirig, M. Nagy, M. Kover

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 14 dní pred MFZ prostredníctvom podania cez ISSF.


Pochvaly:

TJ Ňárad-Csiliznyárad SE -  na R L. Szőke, D. Hepner za zápas VII. Ligy ObFZ DS TJ Ňárad-Csiliznyárad SE – TJ Kútniky.


Sťažnosti:


Oznámenia:

KR pozýva všetkých R a DZ na preškolovací seminár dňa 16.10.2020 o 18.00 h na sekretariát ObFZ Dunajská Streda. Účasť na seminári je povinná!

KR žiada všetkých R aby do svojich mobilných telefónov stiahli aplikáciu WhatsApp buď z obchodu Google Play (Android) resp App Store (IOS) z dôvodu vytvorenia skupiny pre vnútornú komunikáciu

KR upozorňuje R, aby pri udelení ČK za HNS popis priestupku rozpísali v poznámke „Záznam rozhodcu

KR žiada všetkých R a DZ o dôsledné dodržiavanie Manuálu opatrení prijatých ObFZ DS na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR v boji proti COVID-19 pri stretnutiach riadených ObFZ DS.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda alebo na telefónných číslach 0901/724 695 (predseda KR V. Fekete), 0902/194 700 (Ľ. Horváth).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 14.10.2020 (streda) v Dunajskej Strede o 17:00 h.


Vojtech Fekete

predseda KR ObFZ Dunajská Streda


TMK/KM

POZOR ZMENA !!!

Komisia TMK/KM pozýva všetkých trénerov mužstiev dospelých a mládeže na seminár trénerov dňa 10.11.2020 (utorok) v čase od 16.00 do 21.00 h. Účasť na seminári pre trénerov v súťažiach ObFZ Dunajská Streda je povinná !!! Neospravedlnená neúčasť je disciplinárnym priestupkom.

Seminár sa uskutoční v priestoroch MOL Academy, Viedeňská cesta a v Konferenčnej sále, v budove Obchodno-informačného centra, Alžbetínske námestie 1203/7 v Dunajskej Strede.

Seminár je započítaný ako aktivita ďalšieho vzdelávania trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Dunajská Streda, ZsFZ, MOL Academy / FC DAC 1904 Dunajská Streda

Program seminára bude upresnený dodatočne.

TMK/KM žiada FK o záväzné nahlásenie svojich trénerov na seminár do 14.10.2020 prostredníctvom podania na komisiu TMK/KM ObFZ Dunajská Streda cez osobné konto trénerov v ISSF !!!


TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

Tomáš Gaál

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda

Prečítané: 319x