01.10.2020, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 12-2020/2021 zo dňa 1.10.2020

01.10.2020, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

OZNAMY:

1. ŠTK ObFZ Dunajská Streda vyzýva všetkých FK o dôsledné dodržiavanie opatrení ÚVZ SR

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich vmene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím apod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

-  vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

-  zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,

-  vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

-  hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

-  zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

-  zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

-  zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

-  pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že

-  ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

-  zákaz podávania rúk, tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

-  v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

-  zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

-  organizátor musí byť vkaždej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,


Za dodržanie vyššie uvedených ustanovení je zodpovedný organizátor stretnutia !!!


IV. LIGA U15 OBFZ DS:

2. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 7. kola (dohrávka) ŠK 1923 Gabčíkovo – SC Čenkovce dňa 12. 10. 2020 (pondelok) o 16:30 na ihrisku Gabčíkovo. (DS-STK-2020/2021-0064)

3. ŠK 1923 Gabčíkovo – ŠTK ObFZ Dunajská Streda ruší svoje uznesenie č. STK-2020/2021-0057 zo dňa 23.09.2020 (DS-STK-2020/2021-0062)


III. LIGA U11 OBFZ DS:

4. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 5. kola Futbalový klub Holice – DSC Orechová Potôň dňa 12. 10. 2020 (pondelok) o 17:00 na ihrisku Holice. (DS-STK-2020/2021-0061)

5. ŠK 1923 Gabčíkovo – ŠTK ObFZ Dunajská Streda ruší svoje uznesenie č. STK-2020/2021-0058 zo dňa 23.09.2020. (DS-STK-2020/2021-0063)


Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční 07. 10. 2020 (streda).

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.


Richard Földes

predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda


Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP od 01.10.2020:

U39 Póda Vojtech (1297621) FK Zlaté Klasy


Disciplinárne sankcie:

U40 Zsigmond Alex (VM) FK Zlaté Klasy, DO: zákaz výkonu funkcie na 1 s.s. nepodmienečne od 01.10.2020, podľa 71/1,3ab, 37/3 DP.

U41 Almáši Peter (1314561) TJ Družstevník Medveďov, DO: 2 s s. nepodmienečne od 01.10.2020, podľa 71/1,3ab, 45/1,2a DP.

U42 Márton Csaba (1302021) OFK Padáň DO: 1 s s. nepodmienečne od 01.10.2020, podľa 71/1,3ab, 46/1b,2 DP.

U43 Szabó Árpád (1214904) Sport Klub Csallóköznádasd - ŠK Trstená n/O DO: 2 s s. nepodmienečne od 01.10.2020, podľa 71/1,3ab, 45/1,2a DP.

U44 Vida Dávid (1302125) FK Baka DO: 2 s.s. nepodmienečne od 01.10.2020, podľa 71/1,3ab, 46/1b,2 DP.


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U45 Pudmerický Patrik (1331038) FK Blahová, Bellová Ves - 1 s s. podmienečne od 01.10.2020 do 30.04.2021.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 07.10.2020.


Tomáš Máhr

predseda DK ObFZ Dunajská Streda


Komisia rozhodcov

Delegovania:

KR vykonala zmeny na 8. kolo

KR vydelegovala 9. kolo


Ospravedlnenia:

3.10. (so) – T. Szalánczi

10.10. (so) –  T. Dohorák, M. Nagy

11.10. (ne) –  Á. Zirig, M. Nagy

5.10.-9.10. – D. Szabó

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 14 dní pred MFZ prostredníctvom podania cez ISSF.


Pochvaly:

ŠK Rohovce -na T. Ürõgi, V. Brunczlík za zápas VII. igy ObFZ DS ŠK Trstená n/O – ŠK Rohovce

Družstevník Veľká Paka – na M. Köver, Z. Csörgő, Zs. Virág za zápas VI. ligy ObFZ DS FK Veľká Paka – FK Zlaté Klasy

ŠK Čakany – na L. Szőke, D. Hepner, Sz. Sóki za zápas ŠK Čakany – Družstevník Medveďov


Sťažnosti:

Družstevník Okoč-Sokolec – na R. G. Világi zápas 7. kola VI. igy ObFZ DS DSC Orechová Potôň – Družstevník Okoč-Sokolec. Na základe Správy DZ sťažnosť je neopodstatnená a v zmysle čl. B/10/f RS KR sťažnosť neprerokovala.


Oznámenia:

KR žiada všetkých R aby do svojich mobilných telefónov stiahli aplikáciu WhatsApp buď z obchodu Google Play (Android) resp App Store (IOS) z dôvodu vytvorenia skupiny pre vnútornú komunikáciu

KR upozorňuje R, aby pri udelení ČK za HNS popis priestupku rozpísali v poznámke „Záznam rozhodcu

KR žiada všetkých R a DZ o dôsledné dodržiavanie Manuálu opatrení prijatých ObFZ DS na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR v boji proti COVID-19 pri stretnutiach riadených ObFZ DS.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda alebo na telefónnom čísle 0901/724 695, 0902/194 700 (Ľ. Horváth).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 7. 10. 2020 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.


Vojtech Fekete

predseda KR ObFZ Dunajská Streda


TMK/KM

POZOR ZMENA !!!

Komisia TMK/KM pozýva všetkých trénerov mužstiev dospelých a mládeže na seminár trénerov dňa 10.11.2020 (utorok) v čase od 16.00 do 21.00 h. Účasť na seminári pre trénerov v súťažiach ObFZ Dunajská Streda je povinná !!! Neospravedlnená neúčasť je disciplinárnym priestupkom.

Seminár sa uskutoční v priestoroch MOL Academy, Viedeňská cesta a v Konferenčnej sále, v budove Obchodno-informačného centra, Alžbetínske námestie 1203/7 v Dunajskej Strede.

Seminár je započítaný ako aktivita ďalšieho vzdelávania trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Dunajská Streda, ZsFZ, MOL Academy / FC DAC 1904 Dunajská Streda

Program seminára bude upresnený dodatočne.

TMK/KM žiada FK o záväzné nahlásenie svojich trénerov na seminár do 14.10.2020 prostredníctvom podania na komisiu TMK/KM ObFZ Dunajská Streda cez osobné konto trénerov v ISSF !!!


TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.


Tomáš Gaál

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda


Prečítané: 348x