15.10.2020, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 14-2020/2021 zo dňa 15.10.2020

15.10.2020, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

ŠTK ObFZ Dunajská Streda rešpektuje všetky opatrenia a  nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu COVID-19, ktoré  prijali štátne orgány a inštitúcie v súlade s verejným zdravím a bude sa  nimi riadiť. V súvislosti s nimi a na základe odporúčania SFZ, ako aj na základe rozhodnutia VV ObFZ Dunajská Streda prijal nasledovné rozhodnutie:

Vzhľadom  na účinnosť nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR zo dňa  12. októbra 2020 pozastavuje (prerušuje)  všetky súťaže riadené ObFZ  Dunajská Streda od 13. októbra 2020 vrátane sú odložené na neurčito. O náhradných termínoch neodohraných stretnutí budú FK včas informované.

ObFZ Dunajská Streda situáciu monitoruje a bude na ňu operatívne aktuálne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.obfzds.sk a oficiálnych sociálnych sietí.


Richard Földes

predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda


Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu po 5. napomenutí na 1 súťažné stretnutie podľa 37/5a DP od 15.10.2020:

U58 Szegi József (1309973)  SC Veľké Dvorníky U19


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP od 15.10.2020:

U59 Takács René(1296564) ŠK Čakany

U60 Bokros Attila (1327668) FK Baka U19


Disciplinárne sankcie:

U61 Lelkes Ladislav (1161444) FK Veľká Paka, DO: 2 s.s. nepodmienečne od 15.10.2020, podľa 71/1,3ab, 49/1a,2a DP.

U62 Szabó Tibor (1034873) TJ Družstevník Ižop, DO: 1 s.s. nepodmienečne od 15.10.2020, podľa 71/1,3ab, 45/1,2a DP.


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl.41/1,2,3,4 DP):

U63 Vas Gábor (1241582)  ŠK Rohovce  1 s s. podmienečne od 15.10.2020 do 14.05.2021.


Oznamy:

U64  TJ Družstevník Vrakúň - OFK Ohrady – DK berie na vedomie vyjadrenie klubu OFK Ohrady a prípad uzatvára bez uloženia DO.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).


Tomáš Máhr

predseda DK ObFZ Dunajská Streda


Komisia rozhodcov

Delegovania:

Ospravedlnenia:

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 14 dní pred MFZ prostredníctvom podania cez ISSF.

Pochvaly:

Od OFK Rapid Ohrady za zápas 9. kola AG Sport ligy OFK Rapid Ohrady – FK Zlaté Klasy

Sťažnosti:

Oznámenia:

KR ruší preškolovací seminár dňa 16.10.2020 o 18.00 h.

KR žiada R aby počas nútenej prestávky súťaží sa venovali odbornej literatúre PF, RS. O ďalších krokoch KR bude R a DZ včas informovať prostredníctvom emailovej komuníkácii ako aj cez aplikáciu WhatsApp.

KR žiada všetkých R aby do svojich mobilných telefónov stiahli aplikáciu WhatsApp buď z obchodu Google Play (Android) resp App Store (IOS) z dôvodu vytvorenia skupiny pre vnútornú komunikáciu

KR upozorňuje R, aby pri udelení ČK za HNS popis priestupku rozpísali v poznámke „Záznam rozhodcu

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda alebo na telefónných číslach 0901/724 695 (predseda KR V. Fekete), 0902/194 700 (Ľ. Horváth).


Vojtech Fekete

predseda KR ObFZ Dunajská Streda


TMK/KM

POZOR ZMENA !!!

Komisia TMK/KM pozýva všetkých trénerov mužstiev dospelých a mládeže na seminár trénerov dňa 10.11.2020 (utorok) v čase od 16.00 do 21.00 h. Účasť na seminári pre trénerov v súťažiach ObFZ Dunajská Streda je povinná !!! Neospravedlnená neúčasť je disciplinárnym priestupkom.

Seminár sa uskutoční v priestoroch MOL Academy, Viedeňská cesta a v Konferenčnej sále, v budove Obchodno-informačného centra, Alžbetínske námestie 1203/7 v Dunajskej Strede.

Seminár je započítaný ako aktivita ďalšieho vzdelávania trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Dunajská Streda, ZsFZ, MOL Academy / FC DAC 1904 Dunajská Streda

Program seminára bude upresnený dodatočne.

TMK/KM žiada FK o záväzné nahlásenie svojich trénerov na seminár do 29.10.2020 prostredníctvom podania na komisiu TMK/KM ObFZ Dunajská Streda cez osobné konto trénerov v ISSF !!!


TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.


Tomáš Gaál

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda


Prečítané: 196x