Smernice SFZ

    Smernica k vzdelávaniu trénerov
    Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifikácií