Disciplinárna komisia

Členovia
František Lunák
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Miroslav Vlk
Róbert Dadykin
Miroslav Urban
Lukáš Radoský
Peter Potecký
SFZ-DK-2022/2023-0109

U 109 – Andrej Labuda / 1239937 / – Senát DK pre ochranu integrity na základe U 49 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2a v štádiu pokusu a čl. 52/2d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu na 2 roky podľa čl. 52/3c a čl. 36/1d DP v znení účinnom do 20.06.2018. DK zároveň ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športu a akejkoľvek funkcie podľa čl. 76a/1 DP, ktoré trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie, od 12.08.2022.
SFZ-DK-2022/2023-0108

U 108 – Branislav Bolech / 1154752 / – DK na základe U 5 rozhodla, že za porušenie ustanovenia predpisu SFZ podľa čl. 64/1a v spojení s čl. 36/2 a čl. 38/2c Stanov SFZ upúšťa podľa čl. 78/2 DP od uloženia disciplinárnej sankcie, nakoľko prerokovanie veci postačuje na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania.
SFZ-DK-2022/2023-0107

U 107 – Bálint Szolgai / 1343477 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSD - U19 / – DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1074) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 € podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).
SFZ-DK-2022/2023-0106

U 106 – FK Poprad / III. liga / – DK na základe návrhu navrhovateľa – Vladimír Kukoľ v zast. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s.r.o. a na základe U 81 rozhodla, že podľa čl. 72/7 DP prerušuje konanie do 31.08.2022. DK zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené na základe U 81 s účinnosťou od 09.08.2022.
SFZ-DK-2022/2023-0105

U 105 – MFK Strojár Krupina / Slovnaft Cup / – DK na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta zo stretnutia rozhodla, že za nedostatočnú ÚS (umožnenie vstupu osobe nezúčastnenej na hre na hraciu plochu) počas stretnutia 1. kola Slovnaft Cup-u medzi MFK Strojár Krupina – Športový klub Vinica podľa čl. 57/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.