Disciplinárna komisia

Členovia
František Lunák
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Miroslav Vlk
Róbert Dadykin
Miroslav Urban
Lukáš Radoský
Peter Potecký
SFZ-DK-2020/2021-0842

U 842 - DK opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.
SFZ-DK-2020/2021-0841

U 841 - Pinerola Futsal 1994 Academy / FEJ U-17 SF / - DK na základe podnetu Športovo-technického úseku SF, uverejneného v časti 2. Úradnej správy SF č. 27/2020-2021 dňa 11. júna 2021 a písomného stanoviska klubu rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu člena SFZ (nenastúpenie družstva na 2 stretnutia Futsal CUP U-17, konaného v Košiciach dňa 04.06.2021) podľa čl. 64/1a DP a čl. 81/1b Súťažného poriadku SF ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 59, čl. 64/5, čl. 39/1,2 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0840

U 840 – DK opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.
SFZ-DK-2020/2021-0839

U 839 - DK na základe rozhodnutia VV SFZ zo dňa 19.05.2021, s poukazom na čl. 14/1 stanov SFZ rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 2020/2021, v prípade hráčov a členov realizačných tímov mládežníckych súťaží a súťaží ženského futbalu na republikovej úrovni, s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o predčasnom ukončení všetkých súťaží mládeže a ženského futbalu riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2020/2021, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané.
SFZ-DK-2020/2021-0838

U 838 - DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.