Medzinárodné trasfery a iné informácie Matriky SFZ

25. jan 2023 o 14:47

Dovoľujem si upriamiť Vašu pozornosť k medzinárodným transferom. Ako podklady pre transfer plnoletého hráča slúžia:


Vážení kluboví issf manažéri, kolegyne a kolegovia z ObFZ a RFZ. Dovoľujem si upriamiť Vašu pozornosť k medzinárodným transferom. Ako podklady pre transfer plnoletého hráča slúžia:

1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“, pri klubovej príslušnosti napíšte aj štát, z ktorého má byť hráč vyžiadaný a uvádzajte vždy celý názov klubu; 2. kópia dokladu totožnosti, teda identifikačnej karty alebo cestovného pasu hráča (nie povolenie na pobyt alebo povolenie pracovať), ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA. Opätovne upozorňujem, že v zmysle FIFA RSTP sa transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale môžu to byť aj súťaže na nižšom stupni riadenia), uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. od 25. 1. do 21. 2. 2023.

Transfer mladistvého hráča sa riadi podľa osobitných predpisov FIFA. Je nutné priradiť hráča podľa charakteru transferu do niektorej z nižšie uvedených možností a podľa toho poslať potrebnú dokumentáciu. Prosím o zasielanie len kompletnej dokumentácie!

Transfer mladistvého hráča

1. Hráč nasleduje svojich rodičov, ktorí sa sťahujú z dôvodov nesúvisiacich futbalom – FIFA RSTP, článok 19/2a. Dokumentácia: doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklady totožnosti rodičov, doklad o bydlisku rodičov na Slovensku, pracovné povolenie rodičov, potvrdenie zamestnávateľa. Poznámky: pod dokladom totožnosti sa rozumie id karta alebo cestovný pas; ak hráč prichádza s jedným rodičom, nutné je doložiť súhlas druhého rodiča s pobytom dieťaťa na Slovensku, ak druhý rodič zomrel – doložiť úmrtný list, ak sú rodičia rozvedení – doklad o rozvode; doklad o bydlisku cudzincov na Slovensku vydáva PZ SR, akceptuje sa aj nájomná zmluva; pracovné povolenie je vo forme identifikačnej karty; potvrdenie od zamestnávateľa môže nahradiť pracovná zmluva.

2. Hráč je vo veku od 16 do 18 rokov – FIFA RSTP, článok 19/2b. Dokumentácia: doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, dokumentácia o školskom vzdelávaní, potvrdenie o ubytovaní a starostlivosti, dokumentácia o futbalovom vzdelávaní, súhlas rodičov. Poznámky: dokumentácia o školskom vzdelávaní – potvrdenie o návšteve školy a minimálne rozvrh hodín; doklad o ubytovaní, meno a doklad totožnosti osoby, ktorá sa o maloletého stará mimo vyučovania a tréningového procesu; futbalové vzdelávanie – minimálne týždenný mikrocyklus;

3. Bydlisko hráča a sídlo klubu sú vzdialené menej ako 50 km od hranice – FIFA RSTP, článok 19/2c. Dokumentácia: doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad o trvalom bydlisku hráča, doklad o trvalom bydlisku rodičov.

4. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov - bez rodičov – FIFA RSTP, čl. 19/2d. Dokumentácia: rodný list hráča, doklad totožnosti hráča, doklad o statuse utečenca – hráč, doklad o zverení do opatery inej osobe, súhlas opatrovníka s registráciou. Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba v dokumentácii oznámiť; pod dokladom o zverení do opatery sa rozumie súdne rozhodnutie /uznesenie/; súhlas opatrovníka – postačuje jeho jednoduché prehlásenie. Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba to v dokumentácii oznámiť

5. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov - s rodičmi – FIFA RSTP, čl. 19/2a*. Dokumentácia: doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad o statuse utečenca – hráč, doklad o statuse utečenca – rodič, doklad totožnosti rodič. Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba to v dokumentácii oznámiť; rodičia – postačuje, keď je s hráčom jeden z rodičov.

S pozdravom Milan Sládkovič, vedúci matriky SFZ

Súvisiaci obsah

Nachádzate sa tu: