16.12.2019, Ján Mano

Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu na Ministerstvo vnútra SR

16.12.2019, Ján Mano

Sekretariát ObFZ informoval a vyzýval FO-FK v ÚS č. 47 z 22.5.2019 (presné znenie je zverejnené na web stránke ObFZ - futbalnet v časti štruktúra ObFZ - sekretariát - správy z ISSF), že v súlade s novým zákonom č. 346/2018 Z.z. sú všetky občianske združenia a neziskové organizácie povinné oznámiť na MV SR údaje o štatutárnom orgáne, alebo členoch štatutárneho orgánu a do 30.6.2019 zaslať aktuálne údaje o štatutárnom orgáne, alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie, spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne, alebo členoch štatutárneho orgánu (notársky overená kópia stanov organizácie, notársky overené osvedčenie o voľbe štatutárneho orgánu, notársky overená zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, na ktorom bol štatutárny zástupca zvolený). Na toto je od 13.5.2019 v ISSF elektronický formulár v Elektronickej podateľni - formulár “Register MNO - pridanie štatutára”, ktorý je stále dostupný v ISSF. Týmto oznamujeme FO-FK: Čičarovce, Iňačovce, Močarany, Veľ. Revištia, Pozdišovce, Tušice - TNV, Poruba p/V, Rus. Hrabovec, Sobrance, Záhor, Trhovište, Kusín, Vyš. Remety, že v prípade neoznámenia údajov o štatutárnom orgáne na MV SR do 31.12.2019, tak v priebehu januára 2020 Vám do mesačnej zbernej faktúry bude zahrnutá položka so sumou nákupov za kredity na futbalnet.shop po 1.7.2019, ktorá sa musí podľa zákona vrátiť ministerstvu. Sekretariát ObFZ žiada menované FO-FK, aby bezodkladne vyplnili najskôr elektronický formulár v ISSF a potom doložili potrebné údaje a zaslali na MV SR do konca roka 2019. Dňa 2.1.2020 bude vykonaná kontrola registrácie a budú uzavreté podklady pre vyššie spomínané pridanie do faktúr tým, ktorí registráciu nevygenerujú a nezašlú na MV SR. 

Zoznam futbalových klubov, ktoré si nesplnili povinnosť nájdete v nasledujúcom odkaze


[doc]ISSF_oznam_MNO.pdf
Prečítané: 44x