Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Október 2022

27. okt 2022 o 20:05

ZÁPISNICA č. 8/2022 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 17.10.2022 v Trenčíne.

 

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Ján Burza, Milan Dunajčík, Marek Koníček, , Peter Sokol, Pavel Pristaš, Miroslav Sokolík, 

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ, 

 

Ospravedlnení : Marcel Meravý, Pavol Horeš, Ján Obeda, Jozef Mrázik, Henrich Šálek  

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.


Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf.  Na úvod požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti  zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 7 členov VV. Piati členovia VV sa riadne ospravedlnili. 

 K navrhnutému programu nemal nikto pripomienky ani doplňujúce návrhy

Uznesenie č. 70/10/2022 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok 

     Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Koníček, Burza, Dunajčík,  Mrázik, Sokol, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 2. Kontrola uznesení 


Správu o kontrole uznesení predniesol predseda ObFZ. Z posledného zasadnutia VV neboli žiadne ukladacie uznesenia.   VV nemal pripomienky 


  K bodu 3.  Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.9.2022.

Informáciu predniesol Predseda ObFZ Ivan Gróf. Povinnosť platby zbernej faktúry SFZ si splnili všetky kluby.  

Uznesenie č. 71/10/2022 : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatné k 15.9.2022 

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík,  Sokolík, Sokol, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 4.  Informácia o plnení počtu hráčov v ZDM plniacich podmienku štartu dospelých v 7. a 8.lige. Informácia o povinnosti klubov hrajúcich 7. a 8.ligu ObFZ TN mať zaradené družstvo mládeže v súťažiach.

Informácie predniesol predseda ŠTK p. Denis Poruban. Predseda ObFZ upozornil na povinnosť ŠTK ObFZ Trenčín zverejniť ihneď po nesplnení povinného počtu hráčov v ZDM upozornenie pre klub v zmysle RS 2022/2023 v najbližšej ÚS, čo sa doteraz nedialo. Ďalej upozornil Predsedu ŠTK, aby pri návrhu pokút pre DK, uvádzal popri článku RS aj text za čo bola pokuta navrhnutá.

Uznesenie č.72/10/2022 : VV berie na vedomie informáciu o plnení počtu hráčov v ZDM plniacich podmienku štartu dospelých v 7. a 8.lige a informácia o povinnosti klubov hrajúcich 7. a 8.ligu ObFZ TN mať zaradené družstvo mládeže v súťažiach a zaviazal Predsedu ŠTK na plnenie povinnosti uvedenej v zápisnici k bodu 4.

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík,  Sokolík, Sokol, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 5.  Prerokovanie TL turnajov mládeže ObFZ

Po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou, by chcel zväz v zimných mesiacoch opäť organizovať zimné halové turnaje v kategóriách U15, U13, U11. 

Uznesenie č. 73/10/2022: VV Schvaľuje zimné halové turnaje mládeže ObFZ Trenčín a ukladá Predsedovi KMaŠF p. Gúčikovi pripraviť termíny a propozície turnajov. 

Termín : 14.11.2022, Z: Predseda KMaŠF.

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík,  Sokolík, Sokol, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 6. Stanovy ObFZ – informácia

Nové stanovy boli schválené konferenciou formou PR v lete a následne zaslané na Ministerstvo vnútra. MV SR nás upozornilo na drobné formálne chyby, ktoré boli odstránené a v najbližších dňoch budú nové stanovy oficiálne zaregistrované s dátumom platnosti ich schválenia. 

Uznesenie č. 74/10/2022: VV berie na vedomie informáciu o procese schvaľovania nových stanov na MV SR. 

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík,  Sokolík, Sokol, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto
K bodu 7.  Rôzne-Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV o : 

-        TL turnajov mládeže ZsFZ.

-       Turnaj 3.-4.12.2022-Púchov, prípravky + ml. žiaci

-       Turnaj  10.-11.12.2022- Púchov, st. žiaci + dorast.

-       Smernici SFZ o vlastníckych štruktúrach a právno-organizačných zmenách.

-       Dorasty-štruktúra súťaží ZsFZ, 3.-4.liga ZsFZ.

-       Konferencia ZsFZ sa bude konať 30.11.2022 v Nitre.

-       Večierok stretnutie funkcionárov ZsFZ, 9.12.2022

-       Večierok stretnutie funkcionárov SFZ, 9.12.2022

-       Predbežný termín koncoročného posedenia členov VV a všetkých členov Odborných komisií ObFZ sa bude predbežne konať 16.12 v Trenčianskych Stankovciach a bude pravdepodobne spojený s vyhlásením Jedenástky roka ObFZ. V Trenčíne 17.10.2022 Zapísal: Tomáš Vaňo  Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf


Súvisiaci obsah