Výkonný výbor

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia VV Júl 2022

10. júl 2022 o 21:30

ZÁPISNICA č. 6/2022 z mimoriadneho zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 10.7.2022 v Trenčianskych Stankovciach.

 

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Ján Burza, Milan Dunajčík, Marek Koníček, Jozef Mrázik, Peter Sokol, Miroslav Sokolík, Pavel Pristaš, 

 

Prizvaný : Tomáš Vaňo – sekretár

 

Ospravedlnení : Marcel Meravý, Pavol Horeš Ján Obeda, Henrich Šálek, 

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.


Po skončení Riadnej Konferencie ObFZ Trenčín zvolal Predseda ObFZ Trenčín mimoriadne zasadnutie VV ObFZ Trenčín s jediným bodom programu, ,,Schválenie termínu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trenčín, formou Peer Rollam, za účelom schválenia Stanov ObFZ Trenčín“.  Zasadnutie VV otvoril Predseda ObFZ Ivan Gróf a na úvod požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti  zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 8 členov VV.  

 K navrhnutému programu nemal nikto pripomienky ani doplňujúce návrhy

Uznesenie č. 47/7/2022 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok 

     Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík,  Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti :nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 2. Prerokovanie a schválenie termínu Mimoriadnej konferencie ObFZ Trenčín formou Per rollam za účelom schválenia Stanov ObFZ Trenčín.


Podľa platných Stanov ObFZ Trenčín je potrebná na schválenie Stanov dvojtretinová väčšina delegátov Konferencie. Nakoľko práve skončená Konferencia nemala potrebný počet delegátov, nebolo možné Stanovy schváliť. Vzhľadom na skutočnosť, že je potreba v krátkom čase schváliť predložené Stanovy ObFZ, VV ObFZ Trenčín sa rozhodol zvolať Mimoriadnu konferenciu formou Per rollam na schválenie Stanov ObFZ Trenčín. Pozvánka bude zaslaná na všetky kluby do 15.7.2022 a hlasovanie pre schválenie stanov bude spustené 19.7.2022 o 00.01hod. a skončené 22.7.2022 o 24.00hod.  


Uznesenie č..48/7/2022 : VV schvaľuje termín konania mimoriadnej konferencie PR v dňoch 19.7.2022 – 22.7.2022 s jediným bodom programu ,, Schválenie Stanov ObFZ Trenčín“ a ukladá sekretárovi ObFZ zaslať pozvánky na kluby v termíne do 15.7.2022

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík,  Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti :nikto zdržal sa : nikto

Predseda ObFZ poďakoval prítomným členom VV za operatívnu reakciu a účasť na rokovaní.


V Trenčianskych Stankovciach 10.7.2022 Zapísal: Tomáš Vaňo  Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf


Súvisiaci obsah