Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV December 2022

29. dec 2022 o 15:51

ZÁPISNICA č. 10/2022 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 16.12.2022 v Trenčianskych Stankovciach.

 

Prítomní : Marcel Meravý -podpredseda, Pavol Horeš – podpredseda, Ján Burza, Milan Dunajčík, Marek Koníček, Peter Sokol, Pavel Pristaš, Miroslav Sokolík, Jozef Mrázik,

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ,

 

Ospravedlnení : Ivan Gróf, Ján Obeda, Henrich Šálek

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

 

Zasadnutie VV otvoril podpredseda ObFZ Marcel Meravý, ktorého poveril vedením zasadnutia predseda ObFZ, ktorý sa musel pre chorobu ospravedlniť zo zasadnutia. Na úvod požiadal predsedajúci sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 9 členov VV. Traja členovia VV – vrátane predsedu - sa riadne ospravedlnili.

 K navrhnutému programu nemal nikto pripomienky ani doplňujúce návrhy

Uznesenie č. 83/12/2022 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

    Hlasovanie : za : Meravý, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Pristaš, Sokolík,  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 2. Kontrola uznesení

 

Správu o kontrole uznesení predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo.. Z posledného zasadnutia VV konaného dňa 14.11.2022 nebolo žiadne uznesenie ukladacieho charakteru.  VV nemal pripomienky

 

 K bodu 3.  Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 30.11.2022.

Informáciu predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Ako tradične po skončení jesennej časti viacero klubov nemá splnenú povinnosť a nemá uhradenú zbernú faktúru. Pokiaľ nebudú mať kluby splnené záväzky voči zväzu, budú vyzvané DK k úhrade pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

Uznesenie č. 84/12/2022 : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatné k 30.11.2022

      Hlasovanie : za : Meravý, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Pristaš, Sokolík,  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 4. Schválenie tabuliek po jesennej časti 2022

VV prerokoval a schválil tabuľky po jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023

 

Uznesenie č.85/12/2022 : VV schvaľuje tabuľky súťaží za jesennú časť súťažného ročníka 2022/2023 – bez pripomienok

      Hlasovanie : za : Meravý, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Pristaš, Sokolík,  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 5.  Finančná správa 1-11.2022

Finančnú správu za obdobie januára – novembra 2022 predložil pri neprítomnosti ekonómky a predsedu ObFZ sekretár zväzu. Členovia VV ju dostali v písomnej podobe – nikto nemal pripomienky.  

Uznesenie č. 86/12/2022: VV berie na vedomie finančnú správu za obdobie 1-11.2022

    Hlasovanie : za : Meravý, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Pristaš, Sokolík,  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 6. Schválenie rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 predložil pri neprítomnosti ekonómky a predsedu ObFZ sekretár zväzu. Členovia VV ho dostali v písomnej podobe - nikto nemal pripomienky.

Uznesenie č. 87/12/2022: VV schvaľuje rozpočet ObFZ Trenčín na rok 2023

    Hlasovanie : za : Meravý, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Pristaš, Sokolík,  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 7. Vzdanie sa funkcie člena KMaŠF p. Andreja Stánka.

Dlhoročný člen Komisie mládeže a školského futbalu a tréner mládežníckych výberov ObFZ Trenčín Andrej Stánok sa presťahoval mimo územia SR a oznámil ukončenie svojej činnosti v komisii. Poprial zväzu veľa úspechov a poďakoval za dlhoročnú spoluprácu. VV mu takisto ústami viacerých členov poďakoval a poprial veľa úspechov v jeho ďalšom osobnom aj športovom živote.

 

Uznesenie č. 88/12/2022: VV berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena KM a ŠF Andreja Stánka

    Hlasovanie : za : Meravý, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Pristaš, Sokolík,  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 8. Informácia o zabezpečení sponzorskej zmluvy s TSK a jej schválenie

V súvislosti s pripravovanou publikáciou klubov ObFZ Trenčín, na ktorej už intenzívne pracuje p. Peter Martinák, zabezpečil sekretár ObFZ finančnú dotáciu na túto publikáciu z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja z Fondu predsedu TSK. VV poveril predsedu ObFZ uzatvorením zmluvy s Trenčianskym samosprávnym krajom na finančnú podporu tejto výnimočnej publikácie.  

Uznesenie č. 89/12/2022: VV berie na vedomie informáciu o zabezpečení sponzorskej zmluvy s TSK a poveruje predsedu ObFZ uzatvorením tejto zmluvy.

    Hlasovanie : za : Meravý, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Pristaš, Sokolík,  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 9. Rôzne, Diskusia

-        Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo informoval členov VV a dvoch turnajoch ZSFZ, ktoré sa konali v Púchove – 3.12 kategória U11 a 9.12 kategória U13, na ktorých sa zúčastnil ako vedúci výpravy spoločne s výbermi  ObFZ Trenčín. Turnaje kategórii U15 a U19 sa budú konať po novom roku.

-        člen VV Ján Burza informoval o koncoročnom posedení ZsFZ v Nitre a zároveň o príprave Turnaja Rozhodcov ZSFZ, ktorý sa bude konať v Trenčíne 7.1.2023.

Na záver podpredseda ObFZ Marcel Meravý poďakoval všetkým za účasť a konštruktívne rokovanie a poprial im Spokojné prežitie Vianočných sviatkov. Sekretár ObFZ priblížil prítomným scenár vyhlásenia Jedenástky roka 2022, ktorá sa konala krátko po skončení zasadnutia VV.

 

V Trenčianskych Stankovciach 16.12.2022 Zapísal: Tomáš Vaňo  Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiaci obsah