Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Február 2023

3. mar 2023 o 20:36

ZÁPISNICA č. 1/2023 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 21.2.2023 v Trenčíne.

 

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý – podpredseda, Pavol Horeš -podpredseda, Ján Burza, Milan Dunajčík, Peter Sokol, Pavel Pristaš, Ján Obeda, Henrich Šálek

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ,

 

Ospravedlnení : Jozef Mrázik, Marek Koníček, Miroslav Sokolík.   

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

 

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf. Na úvod požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 9 členov VV. Traja členovia VV sa riadne ospravedlnili.

 K navrhnutému programu nemal nikto pripomienky ani doplňujúce návrhy

Uznesenie č. 1/2/2023 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

    Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Meravý, Burza, Dunajčík, Horeš, Sokol, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 2. Kontrola uznesení

 

Správu o kontrole uznesení predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Keďže to bolo prvé zasadnutie VV v novom roku zhodnotil sekretár všetky uznesenia z roku 2022. Z posledného zasadnutia VV neboli žiadne ukladacie uznesenia.   VV nemal pripomienky

 

 K bodu 3.  Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 31.1.2023

Informáciu predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že všetky kluby majú svoje záväzky splnené – všetky zberné faktúry sú uhradené.  

Uznesenie č. 2/2/2023 : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry k 30.1.2023

Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Meravý, Burza, Dunajčík, Horeš, Sokol, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 4.  Návrh Predsedu KR na doplnenie NL rozhodcov 2022-2023.

Pred začiatkom jarnej časti požiadal predseda KR ObFZ Trenčín o doplnenie nominačnej listiny R o nových rozhodcov. VV ho prerokoval a schválil.  

Uznesenie č.3/2/2023 : VV schvaľuje doplnenie nominačnej listiny rozhodcov na ročník 2022/2023 o : Tibor Pápišta ( Trenčianska Teplá ) Pavol Čamek, Patrik Veselý ( obidvaja Lubina ) a Miroslav Švehla ( Zemianske Podhradie ) , Nikita Aktysiuk BLR.

Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Meravý, Burza, Dunajčík, Horeš, Sokol, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 5. Prerokovanie a schválenie návrhu na čestné uznanie za dlhoročnú činnosť v prospech ObFZ Trenčín -  Stánok Andrej, ukončenie spolupráce, presťahovanie do ČR.

VV navrhol a schválil udelenie čestného uznania pre Andreja Stánka, dlhoročného trénera mládežníckych výberov ObFZ a člena Komisie mládeže a ŠF. Andrej Stánok na jeseň minulého roka ukončil svoju činnosť a presťahoval sa na Moravu. VV mu udeľuje čestné uznanie za jeho dlhoročnú prácu a úprimne poďakoval za jeho dlhoročnú prácu v prospech zväzu.

Uznesenie č. 4/2/2023: VV schvaľuje čestné uznanie za dlhoročnú činnosť v prospech ObFZ Trenčín p. Andrejovi Stánkovi.

Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Meravý, Burza, Dunajčík, Horeš, Sokol, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 6. Prerokovanie a schválenie žiadosti za člena 0bFZ Trenčín - FK Stará Myjava.

Novovzniknutý klub FK Stará Myjava požiadal o prijatie za riadneho člena ObFZ Trenčín. VV žiadosť prerokoval a schválil.

Uznesenie č. 5/2/2023: VV schvaľuje FK Stará Myjava za člena ObFZ Trenčín

Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Meravý, Burza, Dunajčík, Horeš, Sokol, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

  

K bodu 7.  Informácia z priebehu zimného seminára rozhodcov zo dňa 4.2.2023

Informáciu predniesol člen VV p. Ján Burza, ktorý je vo VV gestorom sekcie rozhodcov. Informoval o priebehu seminára, o skúškach, o výsledkoch a celkovej situácii v rozhodcovskom zbore, ktorá nie je lichotivá. VV diskutoval o tejto situácii a správu zobral na vedomie. VV kladne hodnotil skutočnosť, že sa podarilo získať 5nových adeptov na rozhodovanie a semináru sa zúčastnilo 30 rozhodcov.

Uznesenie č. 6/2/2023: VV berie na vedomie informáciu zo zimného seminára rozhodcov

Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Meravý, Burza, Dunajčík, Horeš, Sokol, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 8. Informácia o hlasovaní PR od posledného zasadnutia VV

Členovia VV hlasovali od posledného zasadnutia formou PR jeden krát.

Vec: Návrh Predsedu ObFZ Trenčín :

Schválenie návrhu splátkového kalendára na úhradu faktúry TJ Slovan Zamarovce č.2201028797 vo výške 2333€.

Hlasovalo 11 členov VV ObFZ.                                                              

1.    Formou "schvaľujem" hlasovalo ...............................10 členov VV ObFZ

Dunajčík, Gróf, Pristaš, Meravý, Burza, Obeda, Sokol, Mrázik,Koníček, Sokolík

2.    Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo .............................1 člen VV ObFZ Horeš.

3.    Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ

 

Uznesenie č. 7/2/2023: VV schvaľuje návrh splátkového kalendára na úhradu faktúry TJ Slovan Zamarovce č.2201028797 vo výške 2333€.

 

Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Meravý, Burza, Dunajčík, Horeš, Sokol, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 9. Rôzne

 

-Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV o svojej účasti na :

-        Trenčín - 3.1.2023-TN, zaistenie turnajov mládeže a zabezpečenie turnaja rozhodcov ZsFZ./Predseda, sekretár, p. Sokol.

-        Trenčín - 7.1.2023 – turnaj rozhodcov ZsFZ.

-        Trenčín - 8.1.2023 – Turnaj U15 ObFZ.

-        Púchov – 14.1.2023, Turnaj U13 ZsFZ

-        Púchov – 21.1.2023, Turnaj U15 ZsFZ

-        Púchov – 28.1.2023, Turnaj U19 ZsFZ,

-        Trenčín - 28.1.2023 – Turnaj U11 ObFZ

-        Trenčín – 12.2.2023 – Turnaj U13 ObFZ

 

-        Člen VV Ján Burza podrobnejšie informoval o Turnaji rozhodcov ZsFZ, ktorý sme organizovali u nás v Trenčíne

 

-        Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo zhodnotil všetky halové turnaje ObFZ Trenčín, ktoré sa konali v zimnej sezóne a ktoré organizoval ObFZ a zároveň aj všetky turnaje ZsFZ, ktoré sa konali v Púchove a kde sme mali zastúpenie vo všetkých vekových kategóriách. Podrobne informoval o priebehu a výsledkoch jednotlivých turnajov a poďakoval členom VV – osobitne p. Burzovi, p. Sokolovi a p. Šálekovi za aktívnu pomoc. Takisto poďakoval členovi ŠTK p. Mihalovi za aktívnu pomoc pri turnajoch. Naopak kriticky sa vyjadril k činnosti niektorých komisií pri ObFZ – konkrétne ŠTK a KMaŠF.

-        VV sa zaoberal nevhodnými vyjadreniami p. Vitka (člena ŠTK) na adresu VV ObFZ v súvislosti s organizovaním Pohára ObFZ dospelých pre rok 2023 o ktorých informoval sekretár ObFZ a bude sa týmito konkrétnymi podnetmi intenzívne zaoberať.

 

V Trenčíne 21.2.2023   Zapísal: Tomáš Vaňo  Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiaci obsah