Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Apríl 2023

20. apr 2023 o 16:43

ZÁPISNICA č. 2/2023 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 11.4.2023 v Trenčíne.

 

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Ján Burza, Milan Dunajčík, Peter Sokol, Pavel Pristaš, Ján Obeda, Jozef Mrázik, Marek Koníček

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ, Denis Poruban – predseda ŠTK

 

Ospravedlnení : Miroslav Sokolík, Marcel Meravý, Pavol Horeš, Henrich Šálek  

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

 

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf. Na úvod požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 8 členov VV. Štyria členovia VV sa riadne ospravedlnili.

 K navrhnutému programu nemal nikto pripomienky ani doplňujúce návrhy

Uznesenie č. 8/4/2023 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

    Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Mrázik, Koníček, Burza, Dunajčík, Sokol, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 2. Kontrola uznesení

 

Správu o kontrole uznesení predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Z posledného zasadnutia VV neboli žiadne ukladacie uznesenia.  VV nemal pripomienky

 

 K bodu 3.  Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 31.3.2023

Informáciu predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že všetky kluby majú svoje záväzky splnené – všetky zberné faktúry mali všetci včas uhradené. 

Uznesenie č. 9/4/2023 : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry k 30.3.2023

    Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Mrázik, Koníček, Burza, Dunajčík, Sokol, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 4.  Prerokovanie činnosti ŠTK ObFZ Trenčín

Na zasadnutie VV bol prizvaný predseda ŠTK p. Denis Poruban a odpovedal na otázky členov VV v súvislosti s činnosťou a rozhodnutiami ŠTK. Viacerí členovia VV sa vyjadrili kriticky na niektoré rozhodnutia ŠTK, diskusia bola ostrá miestami aj vyhrotená. Na záver tohto bodu došlo k dohode, že na najbližšom zasadnutí ŠTK sa zúčastní Predseda ObFZ Trenčín a takisto sa uskutoční stretnutie na úrovni predseda ObFZ, sekretár ObFZ , predseda ŠTK a pán Vitko, nakoľko je zrejmé, že vzťahy medzi sekretariátom ObFZ, predsedom ŠTK a pánom Vitkom sú napäté.

K tomuto bodu nakoniec Výkonný výbor neprijal žiadne uznesenie. Zo stretnutí bude vytvorený zápis, ktorý pôjde na vedomie zúčastnením stretnutia a členom VV ObFZ a Kontrolórovi. Na základe zápisu budú prijate opatrenia, o ktorých schválení rozhodne VV ObFZ Trenčín v hlasovaní PR.

 

K bodu 5. Prerokovanie a schválenie termínov záverečných turnajov mládeže

VV prerokoval a predbežne schválil termíny záveru sezóny mládeže aj samotnú formu turnajov. Kategória Prípravky U11 bude mať záverečný turnaj 17.6. – tento termín bol schválený už v rozpise súťaží pre túto sezónu a bude sa hrať za účasti 6 najlepších mužstiev. Mal by sa konať v okrese Trenčín a prípadní záujemcovia o organizáciu sa budú môcť prihlásiť do 31.5.2023. Uvedené bude zverejnené v najbližšej Úradnej správe ŠTK.

Kategórie U13 a U15 – budú hrať formou víťazi skupín finále o majstra oblasti a mužstvá z druhých miest o bronz. Termín schválil VV na 24.6. sobota a miesto sa určí dodatočne. Jediná výnimka – v prípade víťazstva Trenčianskych Stankoviec v IV.lige Sever U15 sa finále bude hrať v nedeľu 18.6. o 10.30hod. Všetky podrobnosti budú zverejnené v úradných správach ŠTK.

Uznesenie č. 10/4/2023: VV schvaľuje termíny finálových zápasov a zápasov o 3.miesto v kategóriách U13 a U15 na 24.6.2023 a záverečný turnaj prípraviek na 17.6.2023 a ukladá predsedovi ŠTK zverejniť v úradnej správe výzvu na organizovanie záverečného turnaja prípraviek T: najbližšie ÚS ŠTK

    Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Mrázik, Koníček, Burza, Dunajčík, Sokol, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 6. .  Návrh Predsedu KR na doplnenie NL rozhodcov 2022-2023.

Na základe úspešných školení požiadal predseda KR ObFZ Trenčín o doplnenie nominačnej listiny R o 7 nových rozhodcov. VV ho prerokoval a schválil. 

Uznesenie č.11/4/2023 : VV schvaľuje doplnenie nominačnej listiny rozhodcov na ročník 2022/2023 o : Tomáš Lichner ( Melčice - Lieskové ), Senad Bukva ( Trenčín ), Jaroslav Burdiak ( Drietoma ), Jakub Krištof, Matúš Balaj ( obidvaja Trenčín), Ivan Hargaš ( Dolné Sŕnie ) a Martin Minárik ( Trenčianske Stankovce ).

    Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Mrázik, Koníček, Burza, Dunajčík, Sokol, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 7. Prerokovanie a schválenie návrhu na čestné uznanie pri príležitosti významného životného jubilea.

Pri príležitosti významných životných jubileí VV prerokoval a schválil udelenie čestných uznaní pre Jána Truhlíka ( 60 rokov ) na návrh sekretariátu ObFZ Trenčín a Jozefa Kučeráka ( 50 rokov ) na návrh klubu FK Horná Súča.

Uznesenie č. 12/4/2023: VV schvaľuje udelenie čestných uznaní pri príležitosti významných životných jubileí p. Jánovi Truhlíkovi ( 60 rokov ) a p. Jozefovi Kučerákovi ( 50 rokov ).

    Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Mrázik, Koníček, Burza, Dunajčík, Sokol, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 8. Vzdanie sa funkcie člena ŠTK

O ukončenie členstva v ŠTK požiadal p Jozef Mihala. Nakoľko v jesenných komunálnych voľbách uspel a bol zvolený za starostu obce Bošáca, z časových dôvodov sa písomne vzdal funkcie člena ŠTK. VV túto informáciu zobral na vedomie, poďakoval sa za jeho dlhoročnú kvalitnú prácu a poprial mu veľa úspechov pri práci starostu obce. 

Uznesenie č. 13/4/2023 : VV berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena ŠTK p. Jozefa Mihalu

Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Mrázik, Koníček, Burza, Dunajčík, Sokol, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 9. Rôzne

 

-Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV o svojej účasti na :

-  31.3.2023-TN, Rokovanie Hummel

-        8.4.2023, Slavičín, odovzdanie ocenenia p. A. Stánkovi, spoločne so sekretárom

Ďalej informoval členov VV o :

-        Vetáciách rozhodcov pred jarnou časťou

Informácie z Konferencie SFZ:

-        Nebude vrátené členské v ročníku 23-24.

-        Navýšenie členského o 4€

-        Krátenie o 10% dotácie do mládeže pre UTM

-        Finále SP 1.5.2023 v Trnave.

ZsFZ:

-        Začiatok súťaží ZsFZ 2023-2024 - 5.8.2023-ZsFZ, 29.7.2023 Pohár, 12.11.2023 koniec

Ďalej informoval o možnosti žiadať kompenzáciu za energie na štadiónoch.

Ak cena za MVH presiahne sumu 199 € za MVH, tak je možné požiadať o kompenzáciu.

Na záver predseda poďakoval všetkým za účasť a konštruktívnu diskusiu. Najbližšie zasadnutie VV bude v prvej polovici mája

 

V Trenčíne 11.4.2023  Zapísal: Tomáš Vaňo  Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

 

Súvisiaci obsah