Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Máj 2023

4. jún 2023 o 07:36

ZÁPISNICA č. 3/2023 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 29.5.2023 v Trenčíne.

 

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Pavol Horeš - podpredseda, Marcel Meravý – podpredseda, Ján Burza, Milan Dunajčík, Marek Koníček, Jozef Mrázik, Ján Obeda, Miroslav Sokolík, Pavel Pristaš, Henrich Šálek

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ, Denis Poruban – predseda ŠTK

 

Ospravedlnený: Peter Sokol

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

 Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf. Na úvod požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 11 členov VV. Peter Sokol je služobne mimo územia SR.

 K navrhnutému programu nemal nikto pripomienky ani doplňujúce návrhy

Uznesenie č. 14/5/2023 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

    Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Obeda, Sokolík, Pristaš, Šálek  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 2. Kontrola uznesení

 Správu o kontrole uznesení predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že na ostatnom zasadnutí konanom 11.4. 2023 schválil VV 6 uznesení z toho jedno uznesenie – U10/4/2023 malo ukladací charakter pre predsedu ŠTK – uznesenie bolo splnené. VV nemal pripomienky

K bodu 3.  Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.5.2023.

Informáciu predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že všetky kluby mali splnené záväzky voči SFZ v riadnom termíne. VV nemal pripomienky

Uznesenie č. 15/5/2023 : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatné k 15.5.2023

    Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Obeda, Sokolík, Pristaš, Šálek  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 4.  Schválenie miesta záverečného turnaja prípraviek U11

Predseda ŠTK Denis Poruban informoval VV, že prihlášku na organizovanie tohto turnaja si poslala Dolná Súča. Predseda aj sekretár ObFZ už predbežne konzultovali s funkcionármi Dolnej Súče podrobnosti týkajúce sa organizácie tohto turnaja a VV preto aj bez pripomienok pridelil organizáciu Záverečného turnaja prípraviek klubu TJ Slovan Dolná Súča. Zároveň VV potvrdil, aj po dohode s predsedom ŠTK, že tak ako v predchádzajúcich rokoch bude kvôli spravodlivosti tento záverečný turnaj bez mužstva AS Trenčín a pozvaný bude ďalší klub v poradí tabuľky. ŠTK ihneď po skončení súťaží osloví dotknuté kluby a zabezpečí ich účasť. Stretnutia nahrá do ISSF systému a na turnaji zabezpečí jedného člena ŠTK a zverejní propozície podujatia. Uvedené zverejní vo svojej US. KR zabezpečí rozhodcov na uvedený turnaj.

Uznesenie č.16/5/2023 : VV schvaľuje miesto konania Záverečného turnaja prípraviek U 11 – Dolná Súča

    Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Obeda, Sokolík, Pristaš, Šálek  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 5.  Schválenie miesta záverečného turnaja U13

VV prerokoval a schválil miesto záverečných zápasov ( finále a o 3.miesto )

kategórie U13 dňa 24.6. v Dolnom Srní v čase o 10 a 12.00hod. ŠTK ihneď po skončení súťaží osloví dotknuté kluby a zabezpečí ich účasť. Stretnutia nahrá do ISSF systému a na turnaji zabezpečí jedného člena ŠTK a zverejní propozície podujatia. Uvedené zverejní vo svojej US. KR zabezpečí rozhodcov na uvedený turnaj.

Uznesenie č. 17/5/2023: VV schvaľuje miesto záverečného turnaja kategórie U13 – Dolné Sŕnie

    Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Obeda, Sokolík, Pristaš, Šálek  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 6. Schválenie miesta záverečného turnaja U15

Po dohode so zainteresovanými klubmi sa finále kategórie U15 odohrá dňa 18.6.o 13.30 na ihrisku v Trenčianskych Stankovciach a stretnutie o 3.miesto dňa 24.6. o 13.30 na ihrisku v Beckove. ŠTK ihneď po skončení súťaží osloví dotknuté kluby a zabezpečí ich účasť. Stretnutia nahrá do ISSF systému a na turnaji zabezpečí jedného člena ŠTK a zverejní propozície podujatia. Uvedené zverejní vo svojej US. KR zabezpečí rozhodcov na uvedený turnaj.

Uznesenie č. 18/5/2023: VV schvaľuje miesto finálového zápasu kategórie U15 v Trenčianskych Stankovciach a zápas o tretie miesto v Beckove

    Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Obeda, Sokolík, Pristaš, Šálek  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 7. Prerokovanie Rozpisu súťaží a termínovej listiny 2023/2024

 

VV spoločne s predsedom ŠTK prerokoval návrh nového RS aj termínovej listiny pre nový súťažný ročník. Definitívnu verziu RS bude VV schvaľovať na najbližšom zasadnutí dňa 3.7. V rámci tohto bodu schválil VV miesto konania finále Pohára OBFZ 2022/2023, ktoré sa odohrá dňa 25.6.o 17.30 na ihrisku Opatovej nad Váhom medzi Nemšovou a Trenčianskymi Stankovcami ,,B,, a zároveň schválil aj termíny začiatku nového súťažného ročníka aj Pohára ObFZ.

 

Uznesenie č.  19/5/2023: Schvaľuje miesto konania finále Pohára ObFZ 2022/2023 dňa 25.6.o 17.30 v Opatovej nad Váhom.

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Obeda, Sokolík, Pristaš, Šálek  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

Uznesenie č.  20/5/2023: Schvaľuje termíny 1.kola Pohára ObFZ Trenčín 29.-30.6.2023 a 1.Kolo ročníka 2023/2024 – 5.-6.8.2023

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Obeda, Sokolík, Pristaš, Šálek  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 8 . Informácia o odstúpení p.Gúčika z funkcie predsedu Komisie mládeže a školského futbalu

p.Igor Gúčik písomne oznámil vzdanie sa funkcie predsedu KMaŠF ObFZ Trenčín z časových dôvodov.. VV to zobral na vedomie a bude sa v najbližšom čase zaoberať jeho nástupcom.

 

Uznesenie č.  21/5/2023: VV berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu KMaŠF p.Igora Gúčika

 Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Obeda, Sokolík, Pristaš, Šálek  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 9. Schválenie návrhov na čestné uznania

VV prerokoval a schválil návrh TJ Družstevník Lubina – kopanice na čestné uznanie pre predsedu klubu p.Jána Jarábka pri príležitosti výročia klubu.

Ďalej prerokoval a schválil na návrh sekretára ObFZ  čestné uznania pre jubilujúce kluby v tomto roku.

TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá – 100 rokov

Tatran Bobot – 80 rokov

Slovan Beckov – 80 rokov

TJ Družstevník Lubina -kopanice – 60 rokov

Uznesenie č. 22/5/2023: VV schvaľuje čestné uznanie pre p. Jána Jarábka – predsedu TJ Družstevník Lubina – Kopanice a čestné uznania pre jubilujúce kluby Trenčianska Teplá, Tatran Bobot, Slovan Beckov, TJ Družstevník Lubina -Kopanice.

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Obeda, Sokolík, Pristaš, Šálek  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 10. Informácie o stave Encyklopédie futbalových klubov

Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV o aktuálnom stave publikácie o kluboch ObFZ Trenčín , ktorá ide do finále a v letných mesiacoch by mohla uzrieť svetlo sveta. Jedná sa o jedinečnú publikáciu, ktorá bude skutočne na kvalitatívne výbornej úrovni a jej autor Peter Martinák už finišuje s týmto dielom.

 Uznesenie č. 23/5/2023: : VV berie na vedomie informáciu o stave Encyklopédie futbalových klubov v okresoch TN,NM a MY

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Obeda, Sokolík, Pristaš, Šálek  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 11. Prerokovanie návrhu spolupráce s firmou Sintra Sport.

Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV o rokovaniach o prípadnej spolupráci so spoločnosťou Sintra Sport pre novú sezónu. VV to zobral na vedomie a na najbližšom zasadnutí urobí patričné rozhodnutie

Uznesenie č. 24/5/2023: : VV berie na vedomie informáciu o návrhu spolupráce s firmou Sintra Sport

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Obeda, Sokolík, Pristaš, Šálek  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 12. Informácia o ukončení činnosti rozhodcu Michala Ševčíka

Michal Ševčík dlhoročný R súťaží ZSFZ písomne oznámil ObFZ Trenčín, že ukončuje zo zdravotných dôvodov činnosť rozhodcu a poďakoval za dlhoročnú spoluprácu. VV to zobral na vedomie

Uznesenie č. 25/5/2023: VV berie na vedomie ukončenie činnosti R Michala Ševčíka

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Obeda, Sokolík, Pristaš, Šálek  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 13. Návrh Predsedu ŠTK a voľba člena ŠTK Hrudu

VV sa zaoberal návrhom predsedu ŠTK p.Denisa Porubana, ktorý navrhol doplniť komisiu p. Petrom Hrudom.

VV tento návrh schválil. 

Uznesenie č. 26/5/2023: VV volí p. Petra Hrudu za člena ŠTK ObFZ Trenčín

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Obeda, Sokolík, Pristaš, Šálek  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

 K bodu 14.   Rôzne

-Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV :

- príprave tlače Encykopédie klubov príp.sponzorov

- účasti na zasadnutí DK, kde sa pozastavil nad niektorými rozhodnutiami DK

- aktuálnych výzvach Ministerstva Investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 

Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie.

 

V Trenčíne 29.5.2023 Zapísal: Tomáš Vaňo  Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiaci obsah