15.10.2020, Ján Baláž

USMERNENIE SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020

15.10.2020, Ján Baláž

Tréningový proces

Tréningový proces

- športový tréning prebieha na športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb,- umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok

  uvedených v tomto opatrení a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi,  resp. správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

- skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v  rovnakom čase a rovnakom priestore presiahnuť 6 osôb (5 hráčov a tréner,  alebo 6 hráčov),

- pri tréningu v exteriéri musí byť medzi jednotlivými max. 6 člennými skupinami dodržaná vzdialenosť min. 5 metrov,

- v interiéri sa môže súčasne nachádzať max. 1 osoba na 15 m2 plochy a  medzi jednotlivými osobami, ak nevykonávajú priamo športovú činnosť,  musia byť zabezpečené odstupy 2 metre a musia mať 

  prekryté horné dýchacie cesty,

- hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

- je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,

- všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú  nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty,

- na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

- SFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna,  najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je  

  núdzové použitie WC (niebežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť), hygienické  zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých  tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch,  kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

- pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na  rovnakom športovisku tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na  dodržanie bezpečnej vzdialenosti 

  meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

- uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní  umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

Prečítané: 38x