02.03.2017, Marcel Eperješi

Usmernenie fungovania striedavého štartu hráča v mládežníckych kategóriách

02.03.2017, Marcel Eperješi
Do pozornosti KM

Striedavý štart hráča v mládežníckych kategóriách  - vysvetlivky a postup 

Vážení futbalový funkcionári, klubový manažéri (KM)

na základe dotazov z aktívov klubov Vás prosím o upriamenie pozornosti k informácii o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže a schvaľovaní týchto striedavých štartov.

 

Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne:

(8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.

- dohoda dvoch klubov znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená.

          Princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr.

        Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfér.

        Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ.

          Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený poplatok 5 EUR.

 

Ako vyžiadať hráča na striedavý :

Funkcionalita: KM v ISSF

/ elektronická podateľňa / žiadosť o transfér hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať a zaslať žiadosť.

 

image
Prečítané: 3398x