Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Február 2022

23. feb 2022 o 19:15

ZÁPISNICA č. 2/2022 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 21.2.2022 v Trenčíne.

 

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Pavol Horeš – podpredseda, Marcel Meravý – podpredseda, Ján Obeda, Pavel Pristaš,  Ján Burza, Milan Dunajčík, Henrich Šálek, Marek Koníček, Jozef Mrázik, Peter Sokol 

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ, 

 

Ospravedlnený : Miroslav Sokolík

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.


Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf. Pred začatím rokovania o programe zablahoželali všetci členovia VV podpredsedovi ObFZ Marcelovi Meravému k nedávnym 40tim narodeninám. Následne predseda ObFZ Ivan Gróf požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 11 členov VV. 

 K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.

Uznesenie č. 15/2/2022 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

     Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Mrázik, Sokol, Sokolík, Obeda, Horeš, Meravý    proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 2. Kontrola uznesení 


Správu o kontrole uznesení predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že na januárovom zasadnutí prijal VV 14 uznesení z toho jedno uznesenie malo ukladací charakter pre sekretára ObFZ – toto uznesenie bolo splnené. 


  K bodu 3.   Voľba predsedu Komisie mládeže a školského futbalu


Komisia mládeže a školského futbalu bola jediná komisia, kde boli na funkciu predsedu navrhnutí dvaja kandidáti. VV si vypočul prezentáciu obidvoch kandidátov- p. Igora Gúčika a p. Jozefa Hilčíka. Potom prebehli tajné voľby, v ktorých získal p. Igor Gúčik 8 hlasov a p. Jozef Hilčík 3 hlasy. Za predsedu komisie bol zvolený p. Igor Gúčik. 

Uznesenie č. 16/2/2022 : VV volí za predsedu KMaŠF p. Igora Gúčika 

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Mrázik, Sokol,  Sokolík, Obeda, Horeš, Obeda, Horeš, Meravý   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 4.  Voľba členov Komisie rozhodcov a delegátov  ObFZ Trenčín 

Na návrh predsedu KR a D boli zvolení členovia KR a D pre nasledujúce obdobie    

Uznesenie č..17 /2/2022 : VV volí za členov KRaD pánov : p. Ing Jaroslav Jambor – Trenčín ,p. Ing. Martin Čaja – Trenčín ,p. Ľubomír Veselák – Trenčín ,p. Peter Maráz – Banka, p. Ján Osuský – Priepastnép. Damián Pavlovič – Nové mesto nad Váhom

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Mrázik, Sokol, Sokolík, Obeda, Horeš, Meravý   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 5.  Voľba členov ŠTK ObFZ Trenčín

Na návrh predsedu ŠTK boli zvolení členovia ŠTK pre nasledujúce obdobie

Uznesenie č. 18/2/2022: VV volí za členov ŠTK OBFZ Trenčín pánov : p. Ján Truhlík – Stará Turá, p. Roman Barinec – Svinná, p. Jozef Šesták – Trenčín, p. Štefan Šmatlák – Trenčianske Stankovce, p. Jozef Mihala – Bošáca, p. Martin Vítko - Trenčín

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Mrázik, Sokol, Sokolík, Obeda, Horeš, Meravý   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 6. Voľba členov TMK a schválenie plánu činnosti TMK


Na návrh predsedu TMK boli zvolení členovia TMK. Zároveň VV prerokoval a schválil plán činnosti TMK na rok 2022  


Uznesenie č.  19/2/2022: : VV volí za členov TMK ObFZ Trenčín pánov : Ing. Peter Vozár – Trenčín, p. Vladimír  Čmelko -  Trenčianske Teplice, p. Pavol Straka – Dolná Súča, p. Peter Škrátek – Nové mesto nad Váhom, p. Dalibor Dubovský – Myjava, Bc. Peter Ševčík – Nové mesto nad Váhom, Ing. Ivan Králik – Trenčín

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Mrázik, Sokol, Sokolík, Obeda, Horeš, Meravý  proti : nikto zdržal sa : nikto


Uznesenie č. 20/2/2022 : VV schvaľuje plán činnosti TMK na rok 2022

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Mrázik, Sokol, Sokolík, Obeda, Horeš, Meravý   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 7. Prerokovanie a schválenie sponzorskej zmluvy so Sportikou 

VV opätovne prerokoval návrh na spoluprácu so Sportikou a schválil sponzorskú zmluvu s touto spoločnosťou. Podľa zmluvy budú od jarnej časti všetky súťaže U19,U15 a U13 pomenované podľa Sportiky. 


Uznesenie č.  21/2/2022:   VV  schvaľuje sponzorskú zmluvy so spoločnosťou Sportika a ukladá predsedovi ŠTK zmeniť v ISSF názvy súťaží, ktorých sa zmluva týka

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Mrázik, Sokol, Sokolík, Obeda, Horeš, Meravý    proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 8 . Prezentácia a návrh spoluúčasti pri tvorbe knihy p. Martináka

p. Peter Martinák bol pozvaný na zasadnutie VV v súvislosti s publikáciou klubov, o ktorej začala debata ešte pred pandémiou koronavírusu. ObFZ má eminentný záujem o vydanie knihy s bohatou históriou Oblastného futbalového zväzu, jednotlivých klubov a p. Martinák bude autorom tejto publikácie.  VV obšírne prediskutoval  formu aj spôsob financovania, obsah knihy a ostatné formálne záležitosti.  V rámci encyklopédie bude poskytnutý priestor každému klubu na dve strany ( aj neaktívne kluby ). 

Uznesenie č.  22/2/2022: : VV schvaľuje  realizáciu encyklopédie OBFZ Trenčín a poveruje predsedu ObFZ uzatvorením zmluvy s p. Martinákom

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Mrázik, Sokol, Sokolík, Obeda, Horeš, Meravý   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 9.  Prerokovanie nadstavbovej časti 7.liga - Sever

Predseda ŠTK p. Denis Poruban informoval členov VV o návrhu dohratia súťaže 7.liga Sever – družstiev, ktoré nepostúpia do boja o postup. VV prerokoval a zobral na vedomie tento návrh a informácia bude zverejnená  v úradnej správe ŠTK. 

Uznesenie č.  23/2/2022: VV berie na vedomie informáciu o dohratí súťaže 7.liga Sever. 

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Mrázik, Sokol, Sokolík, Obeda, Horeš, Meravý  proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 10.  Finančná správa za rok  2021


Uznesenie č.  24/2/2022: : VV berie na vedomie finančnú správu za rok 2021

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Mrázik, Sokol, Sokolík, Obeda, Horeš, Meravý    proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 11.  Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatné k 15.2.2022

Informáciu predniesol sekretár ObFZ Trenčín a informoval že všetky kluby majú splnené záväzky  voči zväzu s výnimkou jednej januárovej faktúry Zemianskeho Podhradia a dvoch faktúr ( november a december ) Bukovca. 


Uznesenie č.  25/2/2022: : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.2.2022

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Mrázik, Sokol, Sokolík, Obeda, Horeš    proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 12. Rôzne

Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV o : 

-       Spôsobe školenia R a D, ktorá bude online 

-       o termíne ďalšieho zasadnutia 

Člen VV p. Peter Sokol predniesol návrhy akým spôsobom by mohol ObFZ získavať nových rozhodcov, nakoľko situácia v rozhodcovskom zbore je kritická

-následne členovia VV diskutovali takmer hodinu o situácii s rozhodcami v ObFZ 

Člen VV p. Marek Koníček dal podnet – či by všetky úradné správy alebo min.správy ŠTK a DK  nemohli byť zverejňované v jednej spoločnej správe tak ako to teraz zaviedol ZsFZ


Najbližšie zasadnutie ObFZ Trenčín sa bude konať 14.3.2022

-       Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie.

V Trenčíne 21.2.2022 Zapísal: Tomáš Vaňo  Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiaci obsah