06.03.2017,

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

06.03.2017,
Výzva futbalovým klubom matrične príslušným VsFZ

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

v rámci podpory rozvoja infraštruktúry štadiónov.

Zámer :

Účelom dotácie je finančná podpora rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry, ktorú využívajú kluby pre svoju tréningovú prípravu a súťažné stretnutia.

Cieľom podpory je zlepšenie infraštruktúry futbalových klubov v regióne tak, ako je to uvedené v Rozpise súťaže VsFZ pre súťažný ročník 2016/2017 písm. B, čl.19 Vybavenie futbalových štadiónov.

Účel poskytnutia dotácie

• tréningové ihriská

• hlavné hracie plochy futbalových ihrísk na štadiónoch (bariéry, striedačky, zavlažovanie, a iné)

• rekonštrukcia tribún na štadiónoch

• rekonštrukcia resp. dostavba zázemia (šatne, sociálne priestory, ozvučenie, časomiera, regenerácia,

posilňovňa, a iné)

Výška prostriedkov na rok 2017:

Na základe schváleného rozpočtu VsFZ na rok 2017 je vyčlenená suma cca 200.000€ pre kluby matrične príslušné VsFZ, pričom každý klub, ktorý splní podmienky poskytnutia dotácie, dostane dotáciu vo výške 1500€.

Príjemca dotácie :

Futbalový klub s matričnou príslušnosťou VsFZ v roku 2017, s výnimkou klubov, ktoré pred alebo v priebehu roka zo súťaže vystúpili alebo boli vylúčené.

Časový harmonogram :

Predkladanie žiadosti do 30.apríla 2017

Realizácie prác do 31.júla 2017

Zaslanie vyúčtovania do 31.augusta 2017

Poskytnutie dotácie do 30.septembra 2017

Postup k získaniu dotácie :

  1. Futbalový klub zašle vyplnenú žiadosť vrátane fotodokumentácie (cca2-3 fotky) a podpísanej Zmluvy o poskytnutí dotácie najneskôr do 30.04.2017 (2 x originál)
  1. Po schválení žiadosti a následnom obdŕžaní Zmluvy o poskytnutí dotácie podpísanú predsedom VsFZ Richardom Havrillom, je klub oprávnený začať s realizáciou prác.
  1. Po ukončení prác, najneskôr do 31.07.2017, klub pošle na VsFZ vyúčtovanie dotácie:

- fotodokumentáciu po realizácií prác (cca 2-3 fotky)

- kópie dokladov preukazujúce realizáciu (faktúry, pokladničné daňové doklady).                                                                     

4. Poskytnutie dotácie po vecnej kontrole poskytovateľom najneskôr do 30.09.2017

Adresa na zasielanie žiadostí :

Požadované dokumenty zasielajte poštou alebo osobne na adresu :

VsFZ Košice

Alejová 2,

sekretariát

042 96 Košice

Kontakt pre prípadné otázky k dotácii :

  • Richard Havrilla 0902 937 036, mail : richard.havrilla@futbalsfz.sk
  • Marcel Eperješi 0911 945 550, mail : marcel.eperjesi@futbalnet.sk
  • Alžbeta Majláthová , 0907 992 394, mail : alzbeta.majlathova@futbalnet.sk

 

Potrebné dokumenty boli taktiež zaslané klubovým manažérom na emailové adresyuvedené v Rozpise súťaží 2016/2017.

Žiadosť o poskytnutie dotácie v pdf.

Žiadosť o poskytnutie dotácie vo worde. Odporúča sa vyplniť v PC, aby bolo čitateľne. 

Zmluva o poskytnutí dotácie v pdf.

Zmluva o poskytnutí dotácie vo worde. Odporúča sa vyplniť v PC, aby bolo čitateľne. 

Vyúčtovanie dotácie v pdf.

Vyúčtovanie dotácie vo excel. Odporúča sa vyplniť v PC, aby bolo čitateľné. 

 

 

 

 

 

image
Prečítané: 1176x