Úradné oznamy odborných komisií VsFZ

Úradná správa VsFZ 29.04.2022

29. apr 2022 o 12:52
Úradná správa VsFZ 29.04.2022.pdf

Úradná správa VsFZ 2021-2022, 29.04.2022

SEKRETARIÁT VsFZ

 

1.    Riadna konferencia VsFZ s pozvaním delegátov volebnej konferencie VsFZ 12/2021 sa uskutoční 12.mája 2022 o 17,00 hod. v Sála Bačíkova v Košiciach.

2.    Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe za rok 2022 v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ.

 ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK upozorňuje FK na bod 6.,písm. f, strana 9 ROZPISU SÚŤAŽE VsFZ:

Domáce FK v III. lige, IV. a V. lige dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu na web stránke futbalnet.sk. Z uvedeného dôvodu od nového SR sú FK III.L a IV.L aj V. líg povinne ukladať videozáznamy zo stretnutí na úložisko SFZ na archiváciu do 48 hodín po stretnutí. Spôsob vkladania nájdete na webovej stránke - návod https://help.sportnet.online/videoarchiv-v2.

Videozáznam musí byť zabezpečený v nasledovnej kvalite:

- nestrihaný a neprerušovaný s časovým záznamom od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do kabín a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času

 - pohon kamery musí byť vždy krytý batériami a musí byť vyhotovený z optimálneho miesta a v požadovanej kvalite

2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny termínov a UHČ:

DORAST

- III.L SMD 19.k Veľký Šariš – Košická Nová Ves dňa 30.4.2022 o 13,00 a 15,15 hod. Kolízia.

 - III.L SMD 21.k Poprad Stráže – Veľký Šariš dňa 13.5.2022 o 1600 a 18,00 hod. PP Stráže 5 €

- III.L SMD 22.k Veľký Šariš – Spišská Belá dňa 22.5.2022 o 13,00 a 15,15 hod. Kolízia.

- III.L SMD 24.k Veľký Šariš – Stropkov dňa 5.6.2022 o 13,00 a 15,15 hod. Kolízia.

- III.L SMD 26.k Veľký Šariš – Trebišov dňa 19.6.2022 o 9,00 a 11,15 hod. Kolízia.

- III.L SMD 19.k Trebišov – Svidník dňa 30.4.2022 o 10,00 a 12,15 hod. na UT. Svidník 10 €.

- IV.L KG dor. 14.k Rožňava – Lokomotíva Košice dňa 3.5.2022 o 16,00 hod. Lokomotíva KE 10 €.

- IV.L KG dor. 13.k Poproč – Valaliky dňa 25.5.2022 o 17,30 hod.

- IV.L KG dor. 17.k Valaliky – Čečejovce dňa 20.5.2022 o 17,00 hod.

- IV.L PT dor. 20.k Kežmarok – FAM Poprad dňa 5.5.2022 o 17,00 hod. Kežmarok 5 €

- IV.L PT dor. 25.k FAM Poprad – Ľubica dňa 9.6.2022 o 17,00 hod.

 

ŽIACI 

- II.L SMŽ 16.k Moldava – Nová Ľubovňa dňa 1.5.2022 – MŽ o 10,00 a SŽ o 11,45 hod.

- III.L SMŽ sk.A 15.k FC Košice – Košická Nová Ves dňa 1.5.2022 o 10,00 a 11,45 hod. Koš. Nová Ves 10 €

- III.L SMŽ sk.A 13.k Čaňa – FC Košice dňa 27.4.2022 o 15,30 a 17,15 hod.

- III.L SMŽ sk.B 16.k Fintice – Raslavice dňa 4.5.2022 o 16,00 a 17,30 hod. Raslavice 10 €.

- III.L SMŽ sk.D 16.k Vysoké Tatry – Ľubica dňa 30.4.2022 o 9,00 a 10,45 hod.

- II.L žiačky 10.k Snina – Trebišov dňa 30.4.2022 o 14,00 hod. Kolízia.

- II.L žiačky 10.k Vranov – Spišská Nová Ves dňa 30.4.2022 o 10,00 hod. Kolízia

- II.L žiačky 11.k Spišská Nová Ves – Humenné dňa 7.5.2022 o 10,00 hod. SNV 5 €.

3. Dohrávky:

- V.L KG 18.k Ruskov – Kokšov Bakša od 33´za stavu 0:2 dňa 11.5.2022 o 17,00 hod.

- V.L KG 18.k Krásna – Seňa od 2´za stavu 0:0 dňa 4.5.2022 o 17,00 hod.

4. ŠTK prejednala odvolanie FK Šarišské Dravce zo dňa 21.4.2022. ŠTK odvolanie zamieta, pretože neboli podané námietky, len žiadosť o prešetrenie. Prešetrením bolo zistené, že FK Šiba postupovala v súlade s RS, čl.6 bod „d“. FK Šarišské Dravce nastúpil k stretnutiu dobrovoľne bez námietok kapitána pred stretnutím, stretnutie bolo odohrané pod vedením delegovaných osôb, tým považuje ŠTK stretnutie za právoplatne odohrané. Na základe zamietnutia ŠTK následne postupujem odvolanie FK Šarišské Dravce na riešenie odvolacej komisií.  

5. ŠTK upozorňuje FK na nedostatky v snímaní kamier ako aj v infraštrukturálnom vybavení:

ŠTK dáva do pozornosti pre KR:

DZ Stretavský - vôbec nenapísaná správa DZ zo stretnutia JAKO V.L sk.V-D 18k Hencovce : Jasenov

DZ Vasilenko - neodborné napísanie správy DZ , ktoré nie je v súlade so skutočným priebehom zo stretnutia JAKO V.L sk.V-D 18k Zámutov - Vyšný Žipov-Čierne

Upozornenie za nesprávne natáčanie videozáznamu pri odchode hráčov, RT a DO z HP:

ŠTK dáva do pozornosti pre DK za neodborné natáčanie videozáznamu v súlade s RS uvedené kluby:

III.L             : Svidník

IV.L sk.Sever     : V.Šariš, Sabinov, , Bardejovská Nová Ves, Soľ

IV.L sk.JUH       : Dvorníky-Včeláre, Medzev, Budkovce, Krásnohorské Podhradie

JAKO V.L sk. K-G : Čečejovce

JAKO V.L sk. P-T : Teplička

JAKO V.L sk. Š   :  Rožkovany. Plavnica, Gaboltov, Fintice, Chminianska Nová Ves

JAKO V.L sk. Z   :   Vinné, Zalužice, Borša

ŠTK dáva do pozornosti pre DK za nevloženie  videozáznamu z celého stretnutia v súlade s RS uvedené kluby:

IV.L sk.JUH      : Dvorníky-Včeláre- nevložený II.polčas

JAKO V.L sk. P-T : Štrba, Veľká Lomnica

JAKO V.L sk. Z   : Čierna nad Tisou

ŠTK dáva do pozornosti DK za nesprávny spôsob zrušenia stretnutia kluby: Poproč, Valalíky za stretnutie IV.L DORAST sk.K-G 13.k Poproč-Valalíky, ktoré sa malo uskutočniť dňa 23.04.2022 a žiada uhradiť cestovné R Gorelovi.

 Upozornenie pre klub FK Čaňa a Veľké Kapušany, aby pre DO sprístupnili PC s ISSF a tlačiarňou bližšie k šatni DO popr. v šatni DO

ŠTK upozorňuje kluby , aby v mládežníckych stretnutiach boli prítomní a evidovaní v zápise tréneri, vedúci mužstiev. Povinnosťou domáceho klubu je mať aj zdravotníka resp. lekára na stretnutí a uvedeného v zápise o stretnutí.

6. ŠTK žiada DZ, aby v stretnutiach dospelých na predzápasovej porade upozornili kameramanov na správne natáčanie videozáznamu podľa rozpisu VsFZ a následné vloženie na FUTBALNET do 48

hod. po stretnutí.

7. ŠTK žiada R , aby na všetkých stretnutiach mládeže v zápisoch o stretnutí boli uvedení a prítomní HU , tréner, VM a zdravotníci/ platí pre domáci klub/ . Dôvod neprítomnosti člena RT uviesť v zápise o stretnutí. V poslednej dobe sa vyskytujú prípady, kedy v stretnutiach mládeže nie je uvedený žiadny člen RT!!!

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ 

1.    Ospravedlnenia a poplatky

Ospravedlnenia a doklad o zaplatení poplatku za ospravedlnenie kratšie ako 17 dní, zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle http://moodle.futbalvsfz.sk/                                                                                                            2 . Rôzne

- KR oznamuje termín pracovného Workshopu pre DZ ohľadom opakovane nedostatočného vypisovania správ DS , dňa 6.5.2022 od 19:00 hod. v NTC Poprad. Pozvánka dotyčným DZ bude zaslaná správou cez systém Moodle.

- KR berie na vedomie podnet:

·       R Magdoško

·       FK Spišská Belá, poplatok 20€.

·       FK Marhaň, Junior Košice

- KR berie na vedomie pochvalu:

·       FK Vranov na R Juhás, AR Maliňák, Lang a DZ Dzido zo stretnutia Prešov – Vranov.

·       FK Vojčice na R Petraššovitš a DZ Dzido zo stretnutia Zalužice – Vojčice.

·       FK Olcnava a FK Teplička na R Kunzo, AR Bobko D. a Kunzová zo stretnutia Teplička – Olcnava.

·       FK Ľubica a FK Svit na R Dzivjak, AR Poracký a Petruľa zo stretnutia Svit – Ľubica.

·       FK Stakčín a FK Bystré na R Mano D., AR Anguš a Kurták L. zo stretnutia Stakčín – Bystré.

·       FK Rožňava na R Blanár, AR Bajo a Dako zo stretnutia Kysak – Rožňava.

·       FK Jasenov na R Zrebňák, AR Ševčík, Vass R. a DZ Stretavský zo stretnutia Hencovce – Jasenov.

·       FK Široké na R Basoš, AR Hríb a Kapa zo stretnutia Gaboltov – Široké.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

·       Medzev – Kechnec na základe podnetu FK Kechnec a považuje podnet za nie opodstatnený v plnom rozsahu. Poplatok 40€.

  

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ 

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

Ontko Tomáš 1289498 + 20€ (FK Spišská Nová Ves, III. liga), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti sotením súpera v PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 25.04.2022.

Luščák Matej 1156151 + 20€ (OFK – SIM Raslavice, III. liga), vylúčený za hrubé nešportové správanie – kopnutie súpera vykonané nadmernou silou bez možnosti hrať s loptou, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na obdobie 2 týždňov, podľa čl. 49/2b DP, od 25.04.2022.

Kuchár Samuel 1345035 + 10€ (ŠK Záhradné, IV. liga Sever), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 25.04.2022.

Sakala Matúš 1219141 + 10€ (FK Soľ, IV. liga Sever), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 25.4.2022.

Lojan Anton 1159224 + 10€ (TJ Slovan Belá nad Cirochou, IV. liga Sever), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 25.4.2022

Sarvaš Adam 1280613 + 10€ (TJ Družtevník Malá Ida, V. liga KG), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na obdobie 2 týždňov, podľa čl. 48/2b DP, od 02.05.2022. - (po odstáti sankcie za 5ŽK)

Hornyák Ferdinand 1094903 + 10€ (TJ Družtevník Čičarovce, V. liga Z), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – hrubá urážka súpera, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na obdobie 3 týždňov, podľa čl. 47/2b DP, od 25.04.2022.

Čabala Jakub 1274264 + 10€ (OFK Tatran Kračúnovce, V. liga VD), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 25.04.2022.

Lukošík Jozef 1116976 + 10€ (OŠK Fintice, V. liga Š), vylúčený za telesného napadnutia – kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu do oblasti brucha a za hrubé nešportové prejavy – hrubá urážka a vyhrážanie sa DO, podľa čl. 49/1b a čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na obdobie 7 týždňov, podľa čl. 49/2b a čl. 48/2b DP, od 25.4.2022.

Kolarčík Ivan 1359587 + 5€ (FA Benecol Košice, IV. liga U19 KG), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera rukou za dres mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 22.04.2022.

Mundír Martin 1341628 + 5€ (ŠK Strážske, IV. liga U19 Z), vylúčený za hrubé nešportové správanie – udretie súpera do oblasti tváre rukou nadmernou silou podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na obdobie 3 týždňov, podľa čl. 49/2b DP, od 24.04.2022.

Sedláček Matej 1373020 + 5€ (FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany, IV. liga U19 Z), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 24.04.2022.

 

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

Karľa Dávid 1280953 + 10€ (TJ Slovan Belá nad Cirochou, IV. liga Sever),

Nagy Tibor 1287955 + 10€ (FK II.Rákóczi Ferenc Borša, V. liga Z),

Hlivák Patrik 1331139 + 5€ (ŠK Urbár Poruba pod Vihorlatom, IV. liga U19 Z),

Barňák Adrián 1382017 + 5€ (TJ Jasenov, IV. liga U19 Z),

 

DS po 5, 9, 12. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a,5b DP:

Mihalik Marek 1240655 + 20€ (FK POKROK SEZ Krompachy, III. liga),

Valkulčák Marian 1321734 + 10€ (ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves, IV. liga Sever),

Krajník Daniel 1279514 + 10€ (MŠK Spartak Medzilaborce, IV. liga Sever),

Pribiš Igor 1160540 + 10€ (FC Pivorar Šariš Veľký Šariš, IV. liga Sever),

Horbaj Damián 1290285 + 10€ (OcFK Marhaň, IV. liga Sever),

Zajac Patrik 1155859 + 10€ (FK Čaňa, IV. liga Juh),

Gracer Patrik 1245533 + 10€ (TJ Družstevník Cejkov, IV. liga Juh),

Puškáš Adrián 1216578 + 10€ (MFK Ťahanovce, IV. liga Juh),

Horňák Martin 1110216 + 10€ (AFK Topoľany, IV. liga Juh),

Sarvaš Adam 1280613 + 10€ (TJ Družstevník Malá Ida, V. liga KG),

Dringuš Róbert 1278704 + 10€ (TJ Družstevník Čečejovce, V. liga KG),

Žiga Jozef 1330395 + 10€ (TJ Družstevník Čečejovce, V. liga KG),

Demko Vincent 1203960 + 10€ (FK Stavmont Kysak, V. liga KG),

Voroňák Vladimír 1184986 + 10€ (ŠK Nacina Ves, V. liga Z),

Šimko Peter 1287946 + 10€ (MFK Veľké Kapušany, V. liga Z),

Hudák Matej 1361551 + 10€ (OFK Hencovce, V. liga VD),

Orosi Matúš 1224177 + 10€ (FK Tatran Zámutov, V. liga VD),

Kakara Adrian 1347453 + 5€ (ŠK Strážske, IV. liga U19 Z),

Zeher Daniel 1356939 + 5€ (FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany, IV. liga U19 Z),

Migaš Peter 1363830 + 5€ (TJ Rozvoj Pušovce, II. liga U15),

 

DS po 3, 6. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/6a, DP:

Džačár Peter 1028239 + 10€ (FK Krásnohorské Podhradie, IV. liga Juh),

Koššuth Marian 1092482 + 10€ (TJ Slovan Poproč, V. liga KG),

Homonnay Mark 1455977 + 10€ (TJ Maratón Seňa, V. liga KG). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.7.2022.

Varga Ladislav 1152787 + 10€ (MFK Rožňava, V. liga KG). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.7.2022.

Iskajc Maroš 12652511 + 10€ (OFK AGRIFOP Stakčín, V. liga VD). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.7.2022.

Parnica Adam 1386456 + 10€ (ŠK Slávia Lackovce, V. liga VD). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.7.2022.

Dulák Oliver 1218716 + 10€ (OŠK Teplička, V. liga PT). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a rozhodla, že žiadosť zamieta.

Prokop Richard 1327307 + 5€ (TJ Družstevník Čečejovce, IV. liga U19 KG) Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.07.2022.

Havrila Tobias 1370639 + 5€ (TJ Družstevník Čirč, IV. liga U19 Š) Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.07.2022.

Leco Miroslav 1114909 + 10€ (OŠK Záhor, VI. liga ObFZ Michalovce). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a rozhodla, že žiadosť zamieta.

Čermák Michal 1118535 + 10€ (OŠK Záhor, VI. liga ObFZ Michalovce). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a rozhodla, že žiadosť zamieta.

Kováč Jozef 1076631 + 10€ (OŠK Záhor, VI. liga ObFZ Michalovce). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a rozhodla, že žiadosť zamieta.

1.FK Svidník (III. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, podnetu delegáta VsFZ prostredníctvom podania v ISSF, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (hrubé urážky na DO) počas stretnutia 22. kola III. ligy: 1.FK Svidník – FK Spišská Nová Ves podľa čl. 71/1, 2, 3b DP, do 02.05.2022.

OŠK Fintice (V. liga Š). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta VsFZ prostredníctvom podania v ISSF, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko porušenie povinností organizátora stretnutia k nedostatočnej ÚS (odchod z HP) po stretnutia 18. kola V. ligy Š: OŠK Fintice – TJ Družstevník Koprivnica, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 02.05.2022.

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 04.05.2022 o 17:00 hod. aktérov stretnutia 21. kola IV. ligy Sever: ŠK Záhradné – 1. MFK Kežmarok: R – Pohanka Ivan, AR1 – Novák Dominik, AR2 – Holp Peter, DZ – Žulevič Radovan, HU – Jusko Jozef, VD – Štec Igor, kapitána D – Dokić Nebojša, VH – Fejerčák Pavol, kapitána H – Novák Milan.

Berie na vedomie stanovisko KR VsFZ k situácii zo 77. minúty a neudeleniu ČK hráčovi domácich č.8 Luščák Matej (1156151) počas stretnutia 22.kolo, III. liga: OFK – SIM Raslavice – MŠK Tesla Stropkov, konaného dňa 24.04.2022 a udeľuje DS podľa čl.49/1b,2b DP.

Berie na vedomie stanovisko KR VsFZ k situácii zo 20 a 61. minúty a neudeleniu ČK hráčovi hostí č.17 Hornyák Ferdinand (1094903) počas stretnutia 18.kolo, V. liga Z: OŠK Vinné – TJ Družstevník Čičarovce, konaného dňa 24.04.2022 a udeľuje DS podľa čl.47/1b,2b DP.

1.FC Tatran Prešov (III. liga). Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu v právnej veci navrhovateľa Ivanko-Macej Ľubomír proti odporcovi 1.FC Tatran Prešov, vedenej pod sp. zn. KS/8/2020 a konanie zastavuje, podľa čl. 78/4d DP.

1.FC Tatran Prešov (III. liga). Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu v právnej veci navrhovateľa Hirka Kristián proti odporcovi 1.FC Tatran Prešov, vedenej pod sp. zn. KS/9/2021 a konanie zastavuje, podľa čl. 78/4d DP.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

Súvisiaci obsah