Výkonný výbor

Uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 9.4.2024

9. apr 2024 o 19:30

UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ObFZ DUNAJSKÁ STREDA 4/2024 (9.4.2024) v DS


U9/2024-4

VV ObFZ schválil program zasadnutia

T: splnené (za jednohlasne)

U10/2024-4

VV ObFZ vzal na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VV

U11/2024-4

VV ObFZ vzal na vedomie informácie predsedu ObFZ o futbalovom dianí na úrovni SFZ a ZsFZ

U12/2024-4

VV ObFZ  vzal na vedomie informáciu o prebiehajúcej súťažnej sezóne ObFZ Dunajská Streda s pripomienkami

U13/2024-4

VV ObFZ  uložil predsedom OK a sekretárovi zabezpečiť 3. ročník Kukkonia športového dňa na MOL Akadémii v Dunajskej Streda dňa 8.5.2024

T: splnené (za jednohlasne)

U14/2024-4

VV ObFZ  uložil DZ opätovne vykonať poradu pred MZ za účasti oboch K, VM a HU

T:splnené (za jednohlasne)

U15/2024-4

VV ObFZ  schválil nahrávanie videozáznamov z MZ na video.sportnet.online od budúceho súťažného ročníka 2024/2025. Uložil predsedovi ŠTK oboznámiť FK návodom nahratia videozáznamov na server SFZ.

T:splnené (Za jednohlasne)                                                       Z: predseda ŠTK

U16/2024-2

VV ObFZ  schválil zabezpečenie usporiadateľských viest v počte 10 ks pre každý FK s reklamným označením a s povinnosťou použitia na majstrovských zápasoch ObFZ Dunajská Streda

T:obratom                                            Z: sekretár ObFZ, predseda ŠTK

U17/2024-4

VV ObFZ  uložil DZ vyhotoviť fotografie FK pred MZ a zaslať na sekretariát ObFZ Dunajská Streda

T:splnené (za jednohlasne)

 

 

Zapísal:

Ľudovít Szerencsés

sekretár ObFZ Dunajská Streda

Súvisiaci obsah