ÚS 2023/2024

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 43-2023/2024 zo dňa 26.6.2024

27. jún 2024 o 09:52
Úradná správa ObFZ DS č. 43- 2023-2024 zo dňa 26.6.2024 .pdf


Úradná správa ObFZ Dunajská Streda

 č. 43/2023-2024 zo dňa 26.6.2024

Sekretariát

1.   V súčasnosti ObFZ Dunajská Streda v spolupráci s rôznymi autormi pracuje na vydaní knihy o futbale v okrese Dunajská Streda od začiatku rokov 1920.

Do knihy hľadáme podklady, fotografie , logá, odznaky klubov z okresu Dunajská Streda

ObFZ Dunajská Streda týmto Vás žiada o poskytnutie nasledovných podkladov:

- tímové fotografie mužstva kategórie dospelých z rôznych dekád vrátane najstarších historických fotografií - ideálne z každej dekády 1 ks, aby bola pamiatka na viaceré generácie

- tímové fotografie z víťazných sezón Fotografie z víťazných sezón sa nepočítajú do kvóty uvedenej v predchádzajúcej odrážke, že 1 dekáda = 1 fotografia

- logo klubu v čo najlepšom možnom rozlíšení

- rok založenia klubu

- klubové farby

- historické názvy klubov

- rozmery ihriska

- celková kapacita areálu, z toho miest na sedenie

- technické vybavenie areálu, či majú napr. vedľajšie tréningové ihrisko a pod.

- možnosti parkovania

Podklady prosím zaslať na e-mailovú adresu zväzu obfzds@futbalsfz.sk. Termín obratom !!!

Bližšie informácie 0901 724 694 - sekretár ObFZ Dunajská Streda,

0911 650 783 Kristián Václav


2.   Sekretariát oznamuje, že v dňoch 5.-15.7.2024 neúraduje z dôvodu riadnej dovolenky sekretára.

Sekretár ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés

Matrika

Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie)

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka letné registračné obdobie s obmedzením a zo zahraničia

Matrika ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés

Športovo-technická komisia

OZNAMY:

1.   ŠTK oznamuje, že Aktív ŠTK spolu s Konferenciou ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční dňa 4.7.2024 (štvrtok) od 18.00 h v budove Obchodno-informačného centra, v kongresovej sále na prízemí v Dunajskej Strede s nasledovným programom:

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátnej komisie)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie ObFZ Dunajská Streda

4. Správa predsedu ObFZ Dunajská Streda

5. Odovzdávanie ocenení

6. Informácia o plnení rozpočtu ObFZ Dunajská Streda do 31.5.2024

7. Aktív ŠTK

8. Diskusia

9. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

10. Záver

 

2.   ŠTK dáva do pozornosti FK, že od začiatku súťažného ročníka 2024/2025 bude riadiaci orgán akceptovať povolenia štartu hráčov vo vyššej vekovej kategórii (ostaršenia) výlučne v elektronickej podobe – nahraté a schválené v ISSF. ŠTK upozorňuje kluby, že ostaršenie je platný 1 kalendárny rok.

Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

3.  ŠTK dáva do pozornosti FK spôsob vloženia video nahrávok na server SFZ, ktoré bude povinné od súťažného ročníka 2024/2025 pre obe súťaže dospelých. Návod nájdete tu:

https://help.sportnet.online/videoarchiv-v2

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční 25.7.2024.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda

Richard Földes


Disciplinárna komisia

DK upozorňuje všetkých hráčov, kluby a funkcionárov na uloženú povinnosť - prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení a sankcií uložených na konci súťažného ročníka 2023/2024, ktoré budú pokračovať na začiatku súťažného ročníka 2024/2025 (17/8, 34/7). 

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2023/2024 bol napomínaný 5 x ŽK (37/5a), 9 x ŽK (37/5b) alebo 12 x ŽK (37/5c) môže podľa čl. DP 37/7 do začiatku nového súťažného ročníka za toto napomínanie v ÚS požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2024/2025. V prípade, ak hráč o uvedené požiada, pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší, hráč môže v prvom kole súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom (ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI) a doručiť v stanovenej lehote formou podania na komisiu (DK ObFZ), výška pokuty: 

Dospelí: 50,- € 

Žiaci: 20,- € 

Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP) sa podáva cez ISSF systém vždy do stredy príslušného týždňa.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční dňa 1.8.2024.

Tomáš Máhr

predseda DK ObFZ Dunajská Streda


Komisia rozhodcov

OZNAMY:

KR pozýva R a DZ na letný seminár R a DZ, ktorý sa uskutoční dňa 2.8.2024 (piatok) spolu s fyzickými previerkami. Miesto a čas bude zverejnené dodatočne. Na fyzické previerky je potrebné priniesť potvrdenie od lekára. Bez tohto potvrdenia R nebudú pripustení k fyzickým previerkam.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo u p. Ľudovíta HORVÁTHA 0902/194 700  resp. u p. Gabriela CSIKMÁKA č. tel. 0917/135 001

Predseda KR

Vojtech FEKETE

 

TMK/KM

1.  PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV: 

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader – Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

Od 20.12.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2023. Po vzhliadnutí min. 4 hodín je možné uznať sledovaný rozsah kontinuálneho vzdelávania trénerom UEFA B / A / EYA / PRO licencie.

Tomáš Gaál  

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda 

 

Súvisiaci obsah