ÚS 2023/2024

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 41-2023/2024 zo dňa 13.6.2024

13. jún 2024 o 20:46
Úradná správa ObFZ DS č. 41- 2023-2024 zo dňa 13.6.2024 .pdf

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda

 č. 41/2023-2024 zo dňa 13.6.2024


Sekretariát

1.   V súčasnosti ObFZ Dunajská Streda v spolupráci s rôznymi autormi pracuje na vydaní knihy o futbale v okrese Dunajská Streda od začiatku rokov 1920.

Do knihy hľadáme podklady, fotografie , logá, odznaky klubov z okresu Dunajská Streda

ObFZ Dunajská Streda týmto Vás žiada o poskytnutie nasledovných podkladov:

- tímové fotografie mužstva kategórie dospelých z rôznych dekád vrátane najstarších historických fotografií - ideálne z každej dekády 1 ks, aby bola pamiatka na viaceré generácie

- tímové fotografie z víťazných sezón Fotografie z víťazných sezón sa nepočítajú do kvóty uvedenej v predchádzajúcej odrážke, že 1 dekáda = 1 fotografia

- logo klubu v čo najlepšom možnom rozlíšení

- rok založenia klubu

- klubové farby

- historické názvy klubov

- rozmery ihriska

- celková kapacita areálu, z toho miest na sedenie

- technické vybavenie areálu, či majú napr. vedľajšie tréningové ihrisko a pod.

- možnosti parkovania

Podklady prosím zaslať na e-mailovú adresu zväzu obfzds@futbalsfz.sk. Termín obratom !!!

Bližšie informácie 0901 724 694 - sekretár ObFZ Dunajská Streda,

0911 650 783 Kristián Václav

 

2.  Sekretariát žiada FK aby v termíne do 25.6.2024 oznámili mená oslávencov, ktorí sa dožili životného jubilea v roku 2024 resp. návrhy na ocenenia za dlhodobú športovú a funkcionársku činnosť. K oznámeniu žiadame pripojiť krátky popis činnosti ocenených vo futbalovej rodine.

 

3.   Sekretariát oznamuje, že v dňoch 17.-19.6.20245.-15.7.2024 neúraduje z dôvodu riadnej dovolenky sekretára.

 

Sekretár ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés


Matrika

Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie)

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka letné registračné obdobie s obmedzením a zo zahraničia


Matrika ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés


Športovo-technická komisia 

OZNAMY:

1.   ŠTK oznamuje, že Aktív ŠTK spolu s Konferenciou ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční dňa 4.7.2024 (štvrtok) od 18.00 h v budove Obchodno-informačného centra, V kongresovej sále na prízemí v Dunajskej Strede.

2.   Začiatok súťažnej sezóny 2024/2025 je 3.-4. augusta 2024.

3.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda oznamuje, že od 01. júna 2024 do 24. júna 2024 do 23:59 je potrebné zaevidovať prostredníctvom ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže.

4.   Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť.

5.   Družstvo do nového súťažného ročníka je potrebné najprv vytvoriť v ISSF (súťaže-družstvá-nové družstvo). Podmienky zaradenia družstiev do súťažného ročníka 2024/2025 podľa ustanovení SP SFZ a RS ObFZ Dunajská Streda sú uvedené nižšie.

Súťaže pre súťažný ročník 2024/2025:

VII. liga ObFZ DS/AG SPORT Liga - dospelí

VIII. liga ObFZ DS/ONLINESTAVBA Liga - dospelí

IV. liga U15 ObFZ DS/AG SPORT Liga – hráči nar. 1.1.2010 a neskôr

IV. liga U13 Kukkonia Liga – hráči nar. 1.1.2012 a neskôr

III. liga U11 Kukkonia Liga – hráči nar. 1.1.2014 a neskôr

III. liga U9 Kukkonia Liga – hráči nar. 1.1.2016 a neskôr

Prípravka U7 Kukkonia Liga – hráči nar. 1.1.2018 a neskôr

6.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda oznamuje FK, že do 24. júna 2024 môžu formou elektronického podania požiadať o výnimky resp. podať iné žiadosti k stretnutiam, aby tieto ŠTK ObFZ Dunajská Streda mohla zapracovať do žrebovania.

7.   PODMIENKY PRE ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ ObFZ DUNAJSKÁ STREDA PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2024/2025: Najneskôr do 24. júna 2024 do 23:59 hod zaevidovať prostredníctvom ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť!!!! Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do mesačnej zbernej faktúry nasledovne:

VII. LIGA ObFZ DS: 180,-€

VIII LIGA ObFZ DS: 150,-€

Za nové a znovu prihlásené družstvá dospelých ObFZ Dunajská Streda žiada zložiť kauciu (finančnú zábezpeku) 700,-€. Táto kaucia sa vracia po dohraní súťažného ročníka, resp. prepadne v prospech ObFZ Dunajská Streda v prípade vylúčenia družstva zo súťaže resp. nedohrania súťaže akéhokoľvek dôvodu. Kauciu za súťažný ročník 2024/2025 je potrebné uhradiť na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 24. júna 2024. Kluby, zaradené v VII. LIGE OBFZ DS a v VIII. LIGE ObFZ DS musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Dunajská Streda za mládežnícke v súťažnom ročníku 2024/2025 sa uznáva družstvo dorastu, starších žiakov, mladších žiakov a prípraviek. V prípade nesplnenia tejto podmienky (čl. B/2/g RS ObFZ Dunajská Streda) musí klub uhradiť nenávratný vklad za družstvo v VII. LIGE OBFZ DS vo výške 2000,- € a v VIII. LIGE DS 1000,- € za súťažný ročník 2024/2025 na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 24. júna 2024. Do súťaží ObFZ Dunajská Streda nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané všetky finančné pozdĺžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK.

8.   ŠTK upozorňuje futbalové kluby na Rozpis súťaží A/3/r: V poslednom kole majstrovských súťaží vo všetkých kategóriách si ŠTK ObFZ vyhradzuje právo nariadiť odohrať v rovnakom dni a čase MZ, ktoré ovplyvnia postupy a zostupy v príslušnej súťaži.

9.   ŠTK dáva do pozornosti FK, že od začiatku súťažného ročníka 2024/2025 bude riadiaci orgán akceptovať povolenia štartu hráčov vo vyššej vekovej kategórii (ostaršenia) výlučne v elektronickej podobe – nahraté a schválené v ISSF. ŠTK upozorňuje kluby, že ostaršenie je platný 1 kalendárny rok.

Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

10.              ŠTK dáva do pozornosti FK spôsob vloženia video nahrávok na server SFZ, ktoré bude povinné od súťažného ročníka 2024/2024 pre obe súťaže dospelých. Návod nájdete tu:

https://help.sportnet.online/videoarchiv-v2

IV. LIGA U15 OBFZ DS:

11.              ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 30. kola OFK Rapid Ohrady - TJ Družstevník Okoč - Sokolec dňa 12. júna 2024 (streda) o 17:00 na ihrisku OFK Rapid Ohrady (DS-STK-2023/2024-0187)

12.              ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 30. kola FC ŠTK 1914 Šamorín - OFC SAP 1986 dňa 13. júna 2024 (štvrtok) o 17:00 na ihrisku TJ Družstevník Mierovo(DS-STK-2023/2024-0188)

13.              ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 30. kola Malodvornícky FK Malé Dvorníky - TJ Družstevník Vrakúň dňa 14. júna 2024 (piatok) o 16:00 na ihrisku Malodvornícky FK Malé Dvorníky (DS-STK-2023/2024-0190)

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční 20.6.2024.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda

Richard Földes


Disciplinárna komisia

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3abd, 9/1,2,3,4, 17/1,3,4,8, 34/7, 37/3 DP) od 13.06.2024:

U382 Yinusa Kelvin Ahmodu (1457342) FK Holice 3 týždne N podľa 49/1b,2b - s prerušením od 13.06.2024 do 02.08.2024 podľa 34/7 DP.

U383 Vass Krisztián (1079306) OFC Sap 1986 1 s.s. N podľa 37/3

U384 Sóky Kristián (1292551) PSE Horná Potoň 1 s.s. N podľa 37/3

U385 Kovács Martin (1372102) TJ Družstevník Vrakúň U15 1 s.s. N podľa 37/3

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 13.06.2024:

U386 Novodomský Michal (1300680) FK Veľká Paka

U387 Truchlík Adrián (1398634) TJ Družstevník Topoľníky U15

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5b DP od 13.05.2024:

U388 Bartalos Félix (1296662) ŠK Čakany

DK upozorňuje všetkých hráčov, kluby a funkcionárov na uloženú povinnosť - prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení a sankcií uložených na konci súťažného ročníka 2023/2024, ktoré budú pokračovať na začiatku súťažného ročníka 2024/2025 (17/8, 34/7). 

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2023/2024 bol napomínaný 5 x ŽK (37/5a), 9 x ŽK (37/5b) alebo 12 x ŽK (37/5c) môže podľa čl. DP 37/7 do začiatku nového súťažného ročníka za toto napomínanie v ÚS požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2024/2025. V prípade, ak hráč o uvedené požiada, pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší, hráč môže v prvom kole súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom (ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI) a doručiť v stanovenej lehote formou podania na komisiu (DK ObFZ), výška pokuty: 

Dospelí: 50,- € 

Žiaci: 20,- € 

Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP) sa podáva cez ISSF systém vždy do stredy príslušného týždňa.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční dňa 20.6.2024.

Tomáš Máhr

predseda DK ObFZ Dunajská Streda


Komisia rozhodcov

OSPRAVEDLNENIA:

OZNAMY:

KR pozýva R a DZ na letný seminár R a DZ, ktorý sa uskutoční dňa 26.7.2024 (piatok) spolu s fyzickými previerkami. Miesto a čas bude zverejnené dodatočne. Na fyzické previerky je potrebné priniesť potvrdenie od lekára. Bez tohto potvrdenia R nebudú pripustení k fyzickým previerkam.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo u p. Ľudovíta HORVÁTHA 0902/194 700  resp. u p. Gabriela CSIKMÁKA č. tel. 0917/135 001

 

Predseda KR

Vojtech FEKETE

 

TMK/KM


1.  PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV 

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader – Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

Od 20.12.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2023. Po vzhliadnutí min. 4 hodín je možné uznať sledovaný rozsah kontinuálneho vzdelávania trénerom UEFA B / A / EYA / PRO licencie.

 

Tomáš Gaál  

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda 

 

Súvisiaci obsah