Výkonný výbor

Uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 26.6.2024

27. jún 2024 o 11:22
Uznesenia VV 6-2024.pdf

UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ObFZ DUNAJSKÁ STREDA 6/2024 (26.6.2024) v DS


U26/2024-6

VV ObFZ schválil program zasadnutia

T: splnené (za jednohlasne)

U27/2024-6

VV ObFZ vzal na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VV

U28/2024-6

VV ObFZ vzal na vedomie informácie predsedu ObFZ o futbalovom dianí na úrovni SFZ a ZsFZ

U29/2024-6

VV ObFZ  vzal na vedomie informácie predsedov odborných komisií o súťažiach ObFZ Dunajská Streda v súťažnom ročníku 2023/2024

U30/2024-6

VV ObFZ  schválil konečné tabuľky súťaží ObFZ Dunajská Streda v súťažnom ročníku 2023/2024

T: splnené (za jednohlasne)

U31/2024-6

VV ObFZ  schválil zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2024/2025

T:splnené (Za jednohlasne)        

U32/2024-6

VV ObFZ  schválil Rozpis súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2024/20025

T: splnené (za jednohlasne)                                                      

U33/2024-6

VV ObFZ  schválil návrhy na ocenenie pre Józsefa Lipovszkého, Tamása Lelkesa, Tibora Kuna a Zoltána Horvátha za PSE Horná Potôň, pre Imricha Vörösa za Družstevník Baloň a pre Tomáša Gaála za ObFZ Dunajská Streda

T:splnené (za jednohlasne)

U34/2024-6

VV ObFZ  vzal na vedomie informácie o príprave ŠTK aktívu a Konferencie ObFZ Dunajská Streda. Uložil predsedovi ŠTK a sekretárovi organizačne a materiálne zabezpečiť Aktív ŠTK a Konferenciu ObFZ Dunajská Streda

T:splnené (za jednohlasne)                                                       Z: predseda ŠTK, sekretár ObFZ

U35/2024-6

VV ObFZ uložil sekretárovi ObFZ Dunajská Streda zabezpečiť Rozpis súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2024/2025 v tlačenej verzii do začiatku súťaží a vybaviť jeho distribúciu

T:splnené (za jednohlasne)                                                       Z: sekretár ObFZ

                                                                                                             

Zapísal:

Ľudovít Szerencsés

sekretár ObFZ Dunajská Streda

Súvisiaci obsah