09.07.2020, Ľudovit Szerencsés

Uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 7.7.2020

09.07.2020, Ľudovit Szerencsés

UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ObFZ DUNAJSKÁ STREDA 07/2020 (7.7.2020) v DS


U29/2020-7

VV ObFZ schválil program zasadnutia

T: splnené (za jednohlasne)

U30/2020-7

VV ObFZ vzal na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VV

U31/2020-7

VV ObFZ vzal na vedomie informácie predsedu ObFZ o futbalovom dianí na úrovni SFZ a ZsFZ

U32/2020-7

VV ObFZ schválil zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Dunajská Streda

T: splnené (za 3 – Fekete, Földes, Gaál, proti 1 – Benovič, nehlasoval Ábrahám – ospravedlnená neprítomnosť)

U33/2020-7

VV ObFZ schválil Rozpis súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2020/2021 s pripomienkami

T: splnené (za jednohlasne)

U34/2020-7

VV ObFZ schválil nominačnú listinu rozhodcov a delegátov stretnutí pre súťažný ročník 2020/2021

T: splnené (za jednohlasne)

U35/2020-7

VV ObFZ prijal abdikáciu na funkciu predsedu KR Attilu Szigetiho a zvolil za predsedu KR ObFZ Dunajská Streda p. Vojtecha Feketeho

T: splnené (za jednohlasne)

U36/2020-7

VV ObFZ uložil predsedovi ŠTK a sekretárovi organizačne a materiálne zabezpečiť Aktív ŠTK dňa 10.7.2020

T: 10.7.2020 Z: predseda ŠTK, sekretár ObFZ

U37/2020-7

VV ObFZ uložil predsedovi ŠTK možné výstupy z Aktívu ŠTK ohľadom mládežníckych súťaží zapracovať do Rozpisu súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2020/2021

T: 10.7.2020 Z: predseda ŠTK, sekretár ObFZ

U38/2020-7

VV ObFZ schválil termín pracovného seminára pre R a DZ na deň 8.8.2020 ohľadom školenia postupov pri organizovaní a odohraní MZ na základe opatrení ÚRZ SR a zdravotníckych manuálov SFZ

T: splnené (za jednohlasne)


Zapísal:

Ľudovít Szerencsés

sekretár ObFZ Dunajská Streda


Prečítané: 235x