Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 30-2023/2024 zo dňa 11.4.2024

12. apr 2024 o 09:02
Úradná správa ObFZ DS č. 30- 2023-2024 zo dňa 11.4.2024 .pdf

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda

 č. 30/2023-2024 zo dňa 11.4.2024

Sekretariát

1.   V súčasnosti ObFZ Dunajská Streda v spolupráci s rôznymi autormi pracuje na vydaní knihy o futbale v okrese Dunajská Streda od začiatku rokov 1920.

Do knihy hľadáme podklady, fotografie , logá, odznaky klubov z okresu Dunajská Streda

ObFZ Dunajská Streda týmto Vás žiada o poskytnutie nasledovných podkladov:

- tímové fotografie mužstva kategórie dospelých z rôznych dekád vrátane najstarších historických fotografií - ideálne z každej dekády 1 ks, aby bola pamiatka na viaceré generácie

- tímové fotografie z víťazných sezón Fotografie z víťazných sezón sa nepočítajú do kvóty uvedenej v predchádzajúcej odrážke, že 1 dekáda = 1 fotografia

- logo klubu v čo najlepšom možnom rozlíšení

- rok založenia klubu

- klubové farby

- historické názvy klubov

- rozmery ihriska

- celková kapacita areálu, z toho miest na sedenie

- technické vybavenie areálu, či majú napr. vedľajšie tréningové ihrisko a pod.

- možnosti parkovania

Podklady prosím zaslať na e-mailovú adresu zväzu obfzds@futbalsfz.sk . Termín obratom !!!

Bližšie informácie 0901 724 694 - sekretár ObFZ Dunajská Streda,

0911 650 783 Kristián Václav

 

2.   Sekretariát ObFZ Dunajská Streda upozorňuje futbalové kluby, že čerpanie príspevkov tzv. kreditov pre mládež podľa § 69 ods. 4 písm. a) a písm. b) Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe je možné od dňa 01.04.2024

 

3.   Kukkonia Liga, ktorá bola spustená spoločne s Oblastným futbalovým zväzom a akadémiou MOL 8. mája 2024 po tretíkrát usporiada Kukkonia League Sports Day (Športový deň) v Akadémii MOL pre všetky tímy vekovej kategórie U9, U11, U13 hrajúce Kukkonia ligu. Účasť na športovom dni je bezplatná, uzávierka prihlášok je 15. apríla 2024.

Prihlášky pošlite na e-mailovú adresu kukkonialiga@kukkonia.sk.

Informácie o podujatí nájdete na futbalovej stránke Oblastného futbalového zväzu

a bude k dispozícii aj na webovej stránke kukkonia.sk po uzavretí prihlášok.   

Po uzávierke prihlášok informácie pošleme aj e-mailom klubom.

Cieľom Kukkonia ligy je naďalej pomáhať miestnym športovým klubom propagovať futbal a byť prístupný všetkým aby mohli hrať túto nádhernú hru s radosťou.

 

Sekretár ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés

 

Športovo-technická komisia

OZNAMY:

1.   Do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie "ostaršení" hráčov. Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie Hráčom až po schválenie Tajomníkom komisie. Kontroluje sa termín zápasu voči platnosti ostaršenia.

Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

2.   Kukkonia Liga, ktorá bola spustená spoločne s Oblastným futbalovým zväzom a akadémiou MOL 8. mája 2024 po tretíkrát usporiada Kukkonia League Sports Day (Športový deň) na Akadémii MOL pre všetky tímy vekovej kategórie U9, U11, U13 hrajúce Kukkonia ligu. Účasť na športovom dni je bezplatná, uzávierka prihlášok je 15. apríla 2024.

Prihlášky pošlite na e-mailovú adresu kukkonialiga@kukkonia.sk.

3.  ŠTK ObFZ Dunajská Streda dôrazne upozorňuje FK na dodržanie čl. B, ods. 1, písm. h. RS ObFZ Dunajská Streda

        Každý usporiadajúci klub je povinný počas majstrovských stretnutí dospelých mať zabezpečenú usporiadateľskú službu v VII. Lige a v VIII. Lige DS 10 usporiadateľmi. Členovia usporiadateľskej služby v zápasoch dospelých povinne musia nosiť rozlišovacie vesty. Pred stretnutiami dospelých spolu so zápisom o stretnutí usporiadajúci klub je povinný odovzdať delegátovi (rozhodcovi) stretnutia zoznam usporiadateľskej služby s rozmiestnením usporiadateľov okolo hracej plochy. V súťažiach mládeže je stanovený počet usporiadateľov minimálne 3 a musia byť viditeľne označení usporiadateľskou vestou. Vedúci družstiev sa do usporiadateľskej služby nezapočítavajú. V prípade, že delegát zápasu zistí, že usporiadateľská služba v požadovanom počte nie je označená resp. prítomná na zápase – klub sa trestá pokutou 20,- € za každého chýbajúceho resp. neoznačeného člena usporiadateľskej služby.

4.  Následne upozorňuje FK na dodržanie čl. C, ods. 2 RS ObFZ Dunajská Streda

        Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť rozhodcovi v miestnosti pre rozhodcov počítačové zariadenia (počítač, tlačiareň, prípadne multifunkčné zariadenia) a ich pripojenie na internet

VIII. LIGA OBFZ DS / ONLINESTAVBA LIGA:

5.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda kontumuje stretnutie 20. kola FK Blahová, Bellova Ves – DSC Orechová Potôň B podľa čl. 82, ods 1, písm. d, SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 0:3 v prospech DSC Orechová Potôň B. ŠTK ObFZ Dunajská Streda odstúpi FK Blahová, Bellova Ves na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda (DS-STK-2023/2024-0138)

IV. LIGA U13 OBFZ DS:

6.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 21. kola Telovýchovná jednota Družstevník Topoľníky - Futbalový klub Holice dňa 15. apríla 2024 (pondelok) o 16:00 na ihrisku Telovýchovná jednota Družstevník Topoľníky (DS-STK-2023/2024-0137)

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční 11.4.2024.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda

Richard Földes


Disciplinárna komisia

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3abd, 9/1,2,3,4, 17/1,3,4,8, 34/7, 37/3 DP) od 11.04.2024:

U242 Alföldi Krisztofer (1373923) MFK Malé Dvorníky 1 s.s. N podľa 45/1a,2. RP 10,- €

U243 Poldauf Patrik (1245218) PSE Horná Potôň 1 s.s. N podľa 37/3. RP 10,- €

U244 Gašparovič Ernest (1151873) FK Blahová Bellová Ves 1 s.s. N podľa 37/3. RP 10,- €

U245 Fehér Tomáš (1239970) ŠK Trstená na Ostrove 1 s.s. N podľa 37/3 RP. 10,- €

U246 Németh Gábor (1250813) FK Zlaté Klasy 1 s.s. N podľa 37/3 RP. 10,- €

U247 Mezzei József (1239969) FK Zlaté Klasy 1 s.s. N podľa 37/3 RP. 10,- €

U248 Lakatos Nikolas (1263018) ŠK FC Vydrany 1 s.s. N podľa 37/3 RP. 10,- €

U249 Pudmerický Patrik (1331038) FK Blahová Bellova Ves – 3 mesiace N podľa 48/1c,2b, 36/2b DP. RP 10,- €

U250 Pudmerický Jozef (1331037) FK Blahová Bellova Ves – 2 mesiace N podľa 48/1c,2b, 36/2a DP. RP 10,- €

U251 Rigo Zsolt (1257182) DSC Orechová Potôň B – 4 týždne N podľa 47/1b,2b DP. RP 10,- €

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP, od 11.04.2024:

U252 Matus Tibor (1250073) FK Baka, RP 10,- €

U253 Hegedűs Ladislav (1184942) OFC Královičové Kračany, RP 10,- €

U254 Hervay Csaba (1295958) OFC Královičové Kračany, RP 10,- €

U255 Lukács Imrich (1263034) TJ Družstevník Dolný Štál, RP 10,- €

U256 Belucz Gábor (1158901) TJ Družstevník Medveďov, RP 10,- €

U257 Vass Peter (1240820) TJ Družstevník Medveďov, RP 10,- €

U258 Füsi Attila (1296737) FK Zlaté Klasy, RP 10,- €

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5b DP, od 11.04.2024:

U259 Both Krisztián (1331921) ŠK Trstená na Ostrove, RP 10,- €

Oznamy:

U260 OFC Kráľovičové Kračany - DK berie na vedomie správu z úradného dohľadu na stretnutí OFC Kráľovičové Kračany – FK Holice, s pripomienkami.

U261 OFC Kráľovičové Kračany – DK udeľuje pokarhanie klubu za nedostatočnú usporiadateľskú službu počas stretnutia OFK Kráľovičové Kračany – FK Holice, podľa čl.11/1 DP. RP 20,- €

U262 ŠK FC Vydrany - DK žiada zaslať podrobné stanovisko k opakovaným hrubým urážkam divákov voči R počas stretnutia ŠK FC Vydrany - FK Zlaté Klasy a to do 16.04.2024.

U263 FK Zlaté Klasy - DK žiada zaslať podrobné stanovisko k opakovaným hrubým urážkam divákov hostí voči R počas stretnutia ŠK FC Vydrany - FK Zlaté Klasy taktiež s presnou identifikáciou divákov, všetko do 16.04.2024

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

U264 Nagy Milan (1241575) TJ Družstevník Mierovo – zamietnuté.

Pokuty: 

U265 TJ Družstevník Topoľníky – pokuta 50,- € podľa 71/1,3a, 9/1c, 57/1a,2 DP.

U266 FK Blahová Bellová Ves – pokuta 100,- €, 1x úradný dohľad do 31.12.2024, podla 71/1,3abd, 9/1c, 12/1, 57/1ac,2 DP.

Žiadost o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP) sa podáva cez ISSF systém vždy do stredy príslušného týždňa.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční dňa 11.04.2024.

Tomáš Máhr

predseda DK ObFZ Dunajská Streda


Komisia rozhodcov

 

OSPRAVEDLNENIA:

Cs. Zsigray – 1.5.2024

M. Köver – 20.-21.4.2024

SŤAŽNOSTI:

KR obdržala sťažnosť na R od FK Holice za zápas 19. kola VII.ligy ObFZDS/AG Sport Liga OFC Kráľovičove Kračany – FK Holice. Na základe správy DZ a videozáznamu sťažnosť klubu je neopodstatnená.

POCHVAĽA:

KR obdržala pochvalu od OFC Kráľovičove Kračany na DO za zápas 19. kola VII.ligy ObFZDS/AG Sport Liga OFC Kráľovičove Kračany – FK Holice.

OZNAM:

KR žiada všetkých R a DZ aby podľa možnosti nečerpali voľno v dňoch 1. a 8. mája 2024, nakoľko v uvedených termínoch sa hrá ligová súťaž a Kukkonia športový deň !

KR upozorňuje R na dodržiavanie článku C/1/d RS ObFZ Dunajská Streda : Pred každým MZ po nástupe družstiev na HP pred žrebovaním strán domáce družstvo na čele s kapitánom pozdraví hosťujúce družstvo podaním ruky.

Z dôvodu zmeny prihlasovania do ISSF uvádzame registračné čísla rozhodcov (uviesť do kolónky Prihlasovacie meno):

 Szilárd Barczi 1224925 , Viktor Bíró 1296692, Norbert Bors 1169803, Viktor Brunczlík 1294878, František Csicsay 1158767, Zoltán Csörgő 1314964, Tibor Czucz 1032539, Tomáš Dohorák 1211447, Dávid Hepner 1220281, Tamáš Illéš 1143996, Tomáš Katona 1352864, Attila Klempa 1085259, Miroslav Köver 1020206, Stanislav Makovický 1332934, Michal Méhes 1338282, Péter Nagy 1326277, Péter Németh 1246934, Szilárd Sóki 1326270, Ottó Szabó 1221950, Dávid Szabó 1256581, Tamás Szalánczi 1126739, Zoltán Tászli 1185898, Tomáš Ürögi 1122126, Gabriel Világi 1065507, Zsolt Virág 1087305, Ádám Zirig 1355172, Csaba Zsigray 1052311

KRúDZ:

Z dôvodu zmeny prihlasovania do ISSF uvádzame registračné čísla delegátov (uviesť do kolonky Prihlasovacie meno): Pavol Ábrahám, Štefan Bazsó 1035770, Arpád Benovič 1016137, Csaba Csiffári 1152260, Vojtech Fekete 1314856, Leonard Flaška 1043772, Richard Földes 1233422, Tomáš Gaál 1061296, Ladislav Hancko 1063879, Ľudovít Horváth 1014769, Tomáš Máhr 1072749, Štefan Simon 1024915, Ľudovít Szerencsés 1030203

Ospravedlnenie:

Š. Simon – 13.-14.4.2024, Ľ. Szerencsés 20.-21.4.2024, Ľ. Horváth PN do 25.4.2024

 

Predseda KR

Vojtech FEKETE

 

TMK/KM

1.  PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader – Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

Od 20.12.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2023. Po vzhliadnutí min. 4 hodín je možné uznať sledovaný rozsah kontinuálneho vzdelávania trénerom UEFA B / A / EYA / PRO licencie.

15.4.2024, Trenčín – „Next Level Coaching“ (pre trénerov UEFA A / PRO licencie, v rozsahu 4 hodín) – organizátor MKCoaching, PROagility.

8.5.2024, Poprad – „Pressingová obrana – ako rozvíjať potenciál mladého hráča“ (pre trénerov UEFA B / A / EYA licencie, v rozsahu 5 hodín) – organizátor ŠK Zemedar Poprad-Stráže. Prihlášky do 26.4.2024.

 

Tomáš Gaál  

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda 

 

Súvisiaci obsah