Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 23-2023/2024 zo dňa 22.2.2024

23. feb 2024 o 09:38
Úradná správa ObFZ DS č. 23- 2023-2024 zo dňa 22.2.2024 .pdf

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda

 č. 23/2023-2024 zo dňa 22.2.2024


Sekretariát

V súčasnosti ObFZ Dunajská Streda v spolupráci s rôznymi autormi pracuje na vydaní knihy o futbale v okrese Dunajská Streda od začiatku rokov 1920.

Do knihy hľadáme podklady, fotografie , logá, odznaky klubov z okresu Dunajská Streda

ObFZ Dunajská Streda týmto Vás žiada o poskytnutie nasledovných podkladov:

- tímové fotografie mužstva kategórie dospelých z rôznych dekád vrátane najstarších historických fotografií - ideálne z každej dekády 1 ks, aby bola pamiatka na viaceré generácie

- tímové fotografie z víťazných sezón Fotografie z víťazných sezón sa nepočítajú do kvóty uvedenej v predchádzajúcej odrážke, že 1 dekáda = 1 fotografia

- logo klubu v čo najlepšom možnom rozlíšení

- rok založenia klubu

- klubové farby

- historické názvy klubov

- rozmery ihriska

- celková kapacita areálu, z toho miest na sedenie

- technické vybavenie areálu, či majú napr. vedľajšie tréningové ihrisko a pod.

- možnosti parkovania

Podklady prosím zaslať na e-mailovú adresu zväzu obfzds@futbalsfz.sk . Termín priebežne do konca súťažného ročníka 2023/2024.

Bližšie informácie 0901 724 694 - sekretár ObFZ Dunajská Streda,

0911 650 783 Kristián Václav

 

Sekretár ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés

 

Športovo-technická komisia

OZNAMY:

1.   Do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie "ostaršení" hráčov. Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie Hráčom až po schválenie Tajomníkom komisie. Kontroluje sa termín zápasu voči platnosti ostaršenia.

Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

VII. LIGA OBFZ DS / AG SPORT LIGA: 

2.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 16. kola TJ Palas Jahodná – OFK Rapid Ohrady dňa 09. marca 2024 (sobota) o 14:00 na ihrisku Jahodná. (DS-STK-2023/2024-0111)

IV. LIGA U15 OBFZ DS:

3.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať všetky stretnutia 16. kola dňa 11. marca 2024 (pondelok) o 17:00. (DS-STK-2023/2024-0112)

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční 29.2.2024.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda

Richard Földes


Komisia rozhodcov

OZNAM:

KR pozýva všetkých R a DZ, aj nováčikov na zimný preškolovací seminár, ktorý sa uskutoční dňa 8. marca 2024 (piatok) od 18.00 h v zasadačke vedľa sekretariátu ObFZ Dunajská Streda. Účasť na seminári je bezpodmienečne nutná. R a DZ si prinesú písacie potreby, nakoľko písomný test je súčasťou seminára.

Predseda KR

Vojtech FEKETE

 

TMK/KM

1.  PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.


Tomáš Gaál  

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda 

Súvisiaci obsah