Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 22-2023/2024 zo dňa 8.2.2024

Ľudovit Szerencsés|9. feb 2024 o 09:23
Úradná správa ObFZ DS č. 22- 2023-2024 zo dňa 8.2.2024 .pdf

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda

 č. 2/2023-2024 zo dňa 8.2.2024

Sekretariát

V súčasnosti ObFZ Dunajská Streda v spolupráci s rôznymi autormi pracuje na vydaní knihy o futbale v okrese Dunajská Streda od začiatku rokov 1920.

Do knihy hľadáme podklady, fotografie , logá, odznaky klubov z okresu Dunajská Streda

ObFZ Dunajská Streda týmto Vás žiada o poskytnutie nasledovných podkladov:

- tímové fotografie mužstva kategórie dospelých z rôznych dekád vrátane najstarších historických fotografií - ideálne z každej dekády 1 ks, aby bola pamiatka na viaceré generácie

- tímové fotografie z víťazných sezón Fotografie z víťazných sezón sa nepočítajú do kvóty uvedenej v predchádzajúcej odrážke, že 1 dekáda = 1 fotografia

- logo klubu v čo najlepšom možnom rozlíšení

- rok založenia klubu

- klubové farby

- historické názvy klubov

- rozmery ihriska

- celková kapacita areálu, z toho miest na sedenie

- technické vybavenie areálu, či majú napr. vedľajšie tréningové ihrisko a pod.

- možnosti parkovania

Podklady prosím zaslať na e-mailovú adresu zväzu obfzds@futbalsfz.sk . Termín priebežne do konca súťažného ročníka 2023/2024.

Bližšie informácie 0901 724 694 - sekretár ObFZ Dunajská Streda,

0911 650 783 Kristián Václav

 

Sekretár ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés

 

Športovo-technická komisia 

OZNAMY:

1.   Do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie "ostaršení" hráčov. Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie Hráčom až po schválenie Tajomníkom komisie. Kontroluje sa termín zápasu voči platnosti ostaršenia.

Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

2.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda rozlosovala jarnú časť súťaže na soboty a nedeľa. Vylosovanie je zverejnené v ISSF a na webovej stránke ObFZ Dunajská Streda.

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční 22.2.2024.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda

Richard Földes


Komisia rozhodcov

OZNAM:

Rozhodcovia a delegáti, ktorí budú aktívni až v jarnej časti súťaže stačí aby svoju dohodu priniesli na seminár rozhodcov. 

(ObFZ odovzdať na sekretariát resp. do Kaviarne Deja VU dvojmo aj ObFZ+ZsFZ zmluvu do 20.2.2024)

Rozhodcovia a delegáti ktorí si vypĺňajú dohody:

1. Prosím dbajte na vyplnenie všetkých koloniek

2. Do riadku Dôchodok, je potrebné uvádzať: Invalidita + percentá, dôchodok + druh, ZŤP. Pokiaľ ste nový poberateľ dôchodku je potrebné zaslať aj rozhodnutie zo Socialnej poisťovne.

3.V kolonke kde vypisujete adresu prosím zadať vždy ulicu, popisné číslo, mesto alebo obec spolu s PSČ!

4. Pokiaľ ste študent je nutné zaslať k dohode aj potvrdenie o návšteve školy, inak vaša dohoda nebude akceptovaná!

5. Je veľmi dôležité zadávať správne Registračné číslo, keďže podľa neho sa Vám páruje mzda.

Prosím vždy si skontrolujte všetky údaje na dohode a dodržujte čas odovzdania dohôd. 

Predseda KR

Vojtech FEKETE

 

TMK/KM

1.  PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

Tomáš Gaál  

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda 

 


Súvisiaci obsah