10.07.2020, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č. 2, 10.07.2020

10.07.2020, Ž - admin VsFZ
[doc]2 Úradná správa VsFZ č.2.pdf

Úradná správa VsFZ č. 02/2020-2021, 10.07.2020

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Oznamuje športovej verejnosti , že počnúc dňom 01.04.2020 došlo k zmene mailových adries zamestnancov SFZ a to v zmysle meno.priezvisko@futbalnet.sk na meno.priezvisko@futbalsfz.sk

Napr. : Marcel Eperješi – marcel.eperjesi@futbalsfz.sk

2. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ.

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

  1. ŠTK VsFZ vydáva na webovú      stránku VsFZ losovacie čísla zaradených družstiev zo dňa 8.7.2020 po schválení VV VsFZ.      ŠTK vyzýva FK, ktorý budú mať záujem o výmenu losovacích čísiel, aby      tieto zmeny nahlásili do 10.7.2020 po vzájomnom schválení.
  2. ŠTK VsFZ oznamuje FK, ktorých      družstvá štartujú v II.L žiačok, že pre nedostatok rozhodcov na      požadované stretnutia v nedeľu, resp. piatok budú tieto stretnutia      rozhodovať laici, ktorých si zabezpečí domáci FK. Z uvedeného dôvodu      žiadame FK o zabezpečenie si R-laikov na rozhodovanie týchto stretnutí.
  3. ŠTK VsFZ nezaradila družstvo      dospelých Šarišských Michalian do súťaží VsFZ z dôvodu neuhradenia      zbernej faktúry za predchádzajúci súťažný ročník 2019/2020 v zmysle rozpisu      súťaže a úradných správ VsFZ.
  4. ŠTK VsFZ na základe doručeného odvolania,      žiada OŠFK Šarišské Michaľany v zastúpení Nižník & Partners      o doplnenie tohto odvolania v zmysle platných futbalových      noriem.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ


Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1608x