• Futbalnet»
  • Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom
Hlavné menu

Futbalová jar zrušená, sezóna anulovaná

Tomáš Gemza|Aktualizované 27. mar 2020 o 09:49

Mimoriadna situácia na Slovensku a jej vývoj v ostatnom období neumožňuje pokračovať v programe majstrovských súťaží amatérskeho futbalu, teda ani v súťažiach Oblastného futbalového zväzu Žiar nad Hronom.


Na základe Vyhlásenia predsedov regionálnych futbalových zväzov (viď nižšie), ale aj po konzultácii so SFZ a koordinácii so SsFZ a predsedami ostatných ObFZ, Výkonný výbor ObFZ Žiar nad Hronom hlasovaním per rollam schválil jednomyseľne nasledovné rozhodnutia:


a) zrušenie jarnej časti všetkých súťaží ObFZ Žiar nad Hronom súťažného ročníka 2019/2020,

b) anulovanie výsledkov všetkých doteraz odohraných MFS oblastných súťaží ObFZ Žiar nad Hronom súťažného ročníka 2019/2020,

c) zo VI. ligy a zo VII. ligy ObFZ Žiar nad Hronom v náväznosti na súťažný ročník 2020/2021 nikto nepostúpi ani nezostúpi,

d) štart v VI. lige v súťažnom ročníku 2020/2021 má garantovaný, v prípade záujmu a riadneho prihlásenia, maximálne tých 15 účastníkov, ktorí dokončili jesennú časť súťažného ročníka 2019/2020,

e) štart v VII. lige a mládežníckych súťažiach sa v súťažnom ročníku 2020/2021 bude riadiť bežným postupom, ktorý je zavedený pre prihlasovanie do súťaží (teda bez obmedzení).


Podobné stanovisko dnes vydal aj SsFZ (viď úvodnú stránku http://ssfz.sk/)


VYHLÁSENIE O ANULOVANÍ REGIONÁLNYCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2019/2020 NA SLOVENSKU


Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine, spôsobenej koronavírusom, vydávajú predsedovia regionálnych futbalových zväzov nasledovné vyhlásenie:

a) Zrušíme všetky regionálne súťaže dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti súť.roč. 2019/2020 a vyzývame ObFZ, aby konali rovnako,

b) Následne anulujeme výsledky všetkých doteraz odohratých regionálnych súťaží ročníka 2019/2020,

c) Pre prípravu súťažného ročníka 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych regionálnych súťaží nikto nepostupuje ani nezostupuje,

d) Usporiadanie budúceho súť. roč. 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, pri dodržaní vyššie uvádzaných zásad (a,b,c).

Zdôvodnenie

Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo. Deň D - keď sa život dostane do normálu, sa vzďaľuje.

Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov,  v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou.

Asi sme všetci s úľavou prijali rozhodnutie UEFA posunúť barážové stretnutia na neskorší termín, samotné ME (budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná európska generácia čelí najväčšej povojnovej kríze.

UEFA + všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou - ZDRAVIE PRED FUTBALOM.

Keď sa UEFA rozhodla ku tak závažnému kroku, chceme aj my predstavitelia amatérskeho futbalu deklarovať jednotu a zodpovednosť realizovaním uvedeného vyhlásenia. Máme za to, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom - chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží.

Sme rozhodnutí zmierniť dopad koronavírusu, možno aj v prospech futbalu v budúcnosti, najmä keď deň D je v nedohľadne.

Navyše:

1. Súťaže RFZ a ObFZ hrajú prevažne pracujúci amatéri, chlapci a dievčatá navštevujúci školy. Je nemysliteľné zúžiť jarné súťaže do jedného - dvoch mesiacov formou „anglických týždňov“.

2. Súťažný poriadok SFZ (SP) čl.7/6 nám umožňuje citujeme: „Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením“:

3. SP čl.9/1 citujeme: „Majstrovská súťaž sa hrá dvojkolovo systémom jar - jeseň“. Toto nebude možné dodržať, preto anulovanie doterajších výsledkov.

4. Mimoriadna situácia bude mať značne negatívny dopad na ekonomiku, služby,...,školy budú doháňať zameškané. Nebude priestor na nahustené súťaže - tréningy, ak by aj deň D podľa optimistického variantu nastal v júni.

5. V prípade postupov a zostupov musí existovať rovnosť šancí. Keďže odvetná časť jarných súťaží bude zrušená, nie je možnosť dodržať túto zásadu - preto žiaden postup ani zostup na všetkých úrovniach amatérskeho futbalu v roč. 2019/2020.

Futbalový ročník 2019/2020 bude mimoriadny - taký história dlho nepamätá. No veríme, že navrhované opatrenia sa v tejto neľahkej dobe stretnú s pochopením širokej športovej verejnosti v záujme futbalu predovšetkým pomôcť, nie mu škodiť.

K podobnému kroku vyzývame aj SFZ, aby uvažoval o zrušení všetkých ním riadených súťaží jarnej časti ročníka 2019/2020 a prijal podobné opatrenia.

Juraj Jánošík, predseda BFZ

Ladislav Gádoši, predseda ZsFZ

Jozef Paršo, predseda SsFZ

Richard Havrilla, predseda VsFZ

Tomáš Gemza