Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Jún 2020

Denis Poruban|17. jún 2020 o 00:00

ZÁPISNICA č. 2/2020 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 8.6.2020 v Trenčíne.

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý –podpredseda, Pavol Horeš –

podpredseda, Pavel Pristaš, Ján Burza, Milan Dunajčík, Henrich Šálek,

Ľubomír Horný, Anton Hlávek, Ján Obeda

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ, Denis

Poruban – predseda ŠTK, Jaroslav Hromník – predseda DK

 

Ospravedlnený : Marek Koníček

Neospravedlnený : Jaroslav Ružička

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . Najskôr požiadal sekretára

zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš

Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 10

členov VV. Predseda ObFZ privítal po dlhšom čase a prestávke spôsobenej

pandémiu všetkých prítomných a spýtal sa či má niekto návrh na doplnenie

programu. K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV žiadne

doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.

Uznesenie č.9/6/2020 : VV schvaľuje program zasadnutia

– bez pripomienok

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný,

Hlávek, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

 

          K bodu 2. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval že na

poslednom zasadnutí dňa 20.1.2020 VV ObFZ Trenčín prijal 8 uznesení.

Uznesenie č. 3. Malo aj ukladací charakter a bolo splnené. Všetky

predchádzajúce uznesenia vyhodnotil ako splnené.

- VV nemal pripomienky

K bodu 3. Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných

k 15.5.2020

Informáciu predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Za mesiace apríl a máj neboli

generované žiadne zberné faktúry. Za prvý štvrťrok tohto roka sú všetky faktúry


splatené. Zväz dlhodobo eviduje neuhradené záväzky od klubov MŠK Slovan

Trenčianske Teplice a Trenčianske Bohuslavice.

Uznesenie č.10/6/2020 : VV berie na vedomie informáciu

o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.5.2020

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný,

Hlávek, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 4. Záverečný turnaj prípraviek, schválenie termínu a miesta

turnaja.

Záverečný turnaj prípraviek sa stal v posledných rokoch peknou tradíciou a bol

finálovým vyvrcholením celého ročníka, kde sa stretli najlepšie družstvá. Hral sa

dokonca o pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom

k aktuálnej situácii a s prihliadnutím na všetky potrebné opatrenia vyplývajúce

z nariadení Úradu verejného zdravotníctva sa VV po konštruktívnej diskusii

uzniesol na tom že tohtoročný turnaj sa nebude konať.

Uznesenie č. 11/6/2020: : VV Schvaľuje zrušenie záverečného turnaja

prípraviek

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný,

Hlávek, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 5 . Finančná správa za rok 2019

VV prerokoval finančnú správu za rok 2019. Na otázky členov VV odpovedal

predseda ObFZ Ivan Gróf a sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. VV zobral

s pripomienkami správu na vedomie.

Uznesenie č. 12/6/2020 : VV berie na vedomie finančnú správu za rok 2019 s

pripomienkami

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný,

Hlávek, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 6. Schválenie návrhu ocenenia funkcionára klubu pri príležitosti

významného životného jubilea.


TJ Družstevník Hrádok navrhol p. Antona Octa na udelenie

čestného uznania za dlhoročnú funkcionársku prácu v TJ Družstevník

Hrádok pri príležitosti jeho významného životného jubilea.

Pán Anton Ocet, narodený 1950, bytom Nové Mesto nad

Váhom, Kapitána Uhra 14, pracuje nepretržite v TJ Družstevník

Hrádok ako funkcionár a člen Výboru TJ od roku 1979.


Uznesenie č. 13/6/2020: : VV schvaľuje návrh na udelenie čestného uznania

pre p. Antona Octa pri príležitosti významného životného jubilea.

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný,

Hlávek, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 7 . Prerokovanie žiadosti Brezová po Bradlom

VV prerokoval žiadosť FK Bradlan Brezová pod Bradlom o prehodnotenie

systému hrania turnajov prípraviek : FK Bradlan Brezová pod Bradlan žiada

výkonný výbor o združenie súťaže prípraviek U-11 a navrhuje nasledovné

riešenie : V turnajovom systéme prípraviek U-11 hrajú nasledovné družstvá :

Skupina E : FK Bradlan Brezová, TJ Slovan Rovnosť Krajné, OFK Vrbovce, MFK

Stará Turá

Skupina D : OŠK Bošáca, ŠK Dolné Srnie,TJ Iskra Mor.Lieskové ,PŠK Bzince pod

Javorinou

Skupina C : Družstevník Hrádok, OFK Čachtice, Družstevník Považany,

Družstevník Lubina - Kopanice

FK Bradlan Navrhuje :

1. Hrať turnajovo ale s obmieňaním jednotlivých družstiev v skupinách.

2. Zlúčenie týchto družstiev do jednej skupiny a hrať súťažne.

3. Odstúpenie FK Bradlan Brezová pod Bradlom pod OBFZ Senica.

Súčasný systém hraný turnajovo v skupinách a hrať stále s tým istým súperom ,

medzi sebou je nevyhovujúci, družstvá sa navzájom poznajú a deti vôbec


nenapredujú v hre, a chceme u nás v Brezovej aby sa deti stále zdokonaľovali

vo futbale navrhujeme tieto riešenia.

VV prediskutoval všetky tri návrhy. Druhý a tretí zamietol, ale s prvým

návrhom sa členovia VV stotožňujú aj z vlastných skúseností z klubov a po

prerokovaní aj s predsedom ŠTK sa bude aplikovať do nasledujúceho súťažného

ročníka.

Uznesenie č. 14/6/2020: : VV berie na vedomie žiadosť FK Bradlan Brezová

pod Bradlom a ukladá Predsedovi ŠTK pripraviť model turnaja v zmysle bodu

1 návrhu.

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný,

Hlávek, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 8 . Informácia o plnení počtu hráčov v združených mládežníckych

mužstvách

Predseda ŠTK Denis Poruban vypracoval materiál, ktorý informuje o plnení

počtu hráčov v združených mužstvách mládeže. Kluby ktoré hrajú šiestu a

 siedmu ligu dospelých majú povinnosť mať min. jedno mládežnícke mužstvo

pričom sa počíta aj mužstvo združené, ktoré ale musí spĺňať počet hráčov 5 na

klub – v prípade že sa jedná o jediné mládežnícke družstvo. Niektoré kluby túto

podmienky viac krát porušili – ich zoznam je uvedený v úradnej správe ŠTK.

Pokiaľ sa to zopakuje v budúcom ročníku, tak takýto klub v súťaži dospelých

bude prvým vypadávajúcim mužstvom.

Uznesenie č. 15/6/2020: : VV berie na vedomie informáciu o plnení počtu

hráčov v združených mládežníckych družstvách a ukladá predsedovi ŠTK

zaslať informáciu o plnení tohto počtu po každom súťažnom kole členom VV

ObFZ Trenčín.

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek,

Horný, Hlávek, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 9 . Prerokovanie Rozpisu súťaží 2020/2021

VV prerokoval návrh rozpisu súťaží pre nový súťažný ročník 2020/2021, ktorý

predniesol predseda ŠTK p. Denis Poruban. Pripomienky budú zapracované a na

ďalšom zasadnutí bude tento materiál opäť prerokovaný.


Uznesenie č. 16/6/2020: : VV berie na vedomie informáciu o pripravovanom

Rozpise súťaží na nový súťažný ročník 2020/2021 a ukladá predsedovi ŠTK

zapracovať pripomienky členov VV. T: 15.6.2020

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek,

Horný, Hlávek, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 10. Informácia o trestoch hráčov prenášaných z ročníka 2019/2020

K tomuto bodu bol prizvaný predseda DK ObFZ p. Jaroslav Hromník. Predniesol

členom VV ObFZ zoznam hráčov ktorý majú platné tresty a navrhol v mene DK

ObFZ aby hráčom ktorí majú zastavenú činnosť do 4. Súťažných stretnutí bol

tento trest odpustený a mohli s čistým štítom začať nový súťažný ročník. Hráči

ktorí majú väčšie tresty za závažnejšie priestupky ( ide o 4 hráčov ) navrhol aby

posúdila DK individuálne a rozhodla o zrušení príp. predĺžení trestov. VV zobral

túto informáciu na vedomie

Uznesenie č. 17/6/2020: : VV berie na vedomie informáciu o trestoch hráčov

prenášaných z ročníka 2019/2020

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek,

Horný, Hlávek, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 11. Schválenie postupu rozhodcov do súťaží ZsFZ

Komisia rozhodcov ObFZ Trenčín na základe svojich kritérií, výkonov v jesennej

časti, dlhodobej perspektívy aj absolvovaní písomných aj fyzických testov

navrhla na postup do súťaží ZSFZ troch R. Všetci prítomní členovia VV sa

s týmto návrhom stotožnili

Uznesenie č. 18/6/2020: : VV schvaľuje postup rozhodcov – Ľubomír Veselák

( Trenčín ), Ján Osuský ( Myjava ) a Matej Krchlík ( Trenčín) do súťaží ZsFZ pre

súťažný ročník 2020/2021

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek,

Horný, Hlávek, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 12 . Informácia o hlasovaní PR od posledného zasadnutia VV

Medzi zasadnutiami VV počas pauzy spôsobenej pandémiou hlasovali členovia

VV formou Perrollam 2 krát :


1. Návrh predsedu ObFZ Trenčín a Predsedu ŠTK ObFZ Trenčín:

Nakoľko súčasná situácia na Slovensku a v Európe spôsobená šírením nákazy COVID-19 nie je vôbec

priaznivá a taktiež sa vzďaľuje jej blízke vyriešenie a takisto v súlade s rozhodnutím VV ZsFZ

o zrušení všetkých súťaží v jeho pôsobnosti, navrhujeme schváliť nasledujúce kroky:

1. Zrušiť všetky súťaže ObFZ Trenčín súťažného ročníka 2019/2020(dospelí, dorast,

žiaci, prípravka)

2. Výsledky všetkých doteraz odohraných oblastných súťaží 2019/2020 anulovať.

3. Z terajších oblastných súťaží pre nasledujúcu sezónu 2020/2021 žiadny futbalový klub

nepostúpi ani nezostúpi. V prípade potreby doplnenia súťaží, bude ŠTK vychádzať

z umiestnenia družstiev po jesennej časti súťaží 2019/2020.

4. Usporiadanie sezóny 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu pri

dodržaní vyššie uvádzaných zásad s prihliadnutím na počet očakávaných prihlásených

družstiev.

Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV. Pán Ružička nehlasoval

1. Formou "schvaľujem" hlasovalo ...............................11 členov VV ObFZ

Dunajčík,Gróf,Koníček, Burza,Horeš, Horný, Pristaš, Šálek.Obeda, Meravý,Hlávek

2. Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ

3. Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina

členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

2. Schvaľovanie žiadosti OŠK Slovan Kostolné o prijatie za riadneho

člena ObFZ Trenčín.

Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV. Pán Hlávek nehlasoval.


1. Formou "schvaľujem" hlasovalo ...............................11 členov VV ObFZ

Dunajčík,Gróf,Koníček, Burza,Horeš, Horný, Pristaš, Šálek.Obeda, Meravý,Ružička


2. Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ

3. Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ


Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina

členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.


3.


Uznesenie č. 19/6/2020: : VV berie na vedomie informáciu o hlasovaní PR

od posledného zasadnutia VV

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek,

Horný, Hlávek, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto


Rôzne

- Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo podal členom VV informácie o podujatiach

ktoré zorganizoval ObFZ od posledného zasadnutia VV

Informoval o:

- Zimnom halovom turnaji o pohár predsedu ObFZ v kategórii U13 –

mladší žiaci, ktorý sa konal 23.1.2020 v Mestskej športovej hale

v Trenčíne

- Zimnom halovom turnaji o pohár predsedu ObFZ v kategórii U11 –

prípravky, ktorý sa konal 8.3.2020 v Mestskej športovej hale v Trenčíne

- Vyhlásení 11-ky roka 2019, ktoré sa konalo 5.3.2020 v Mestskej

športovej hale v Trenčíne

- Účasti predsedu a sekretára ObFZ na živej internetovej diskusii, ktorú

organizoval týždenník MY a konala sa v Nitre

- člen VV p. Ján Burza informoval o zimnom seminári rozhodcov

a delegátov , ktorý sa konal 23.1.2020 v Trenčíne

- predseda ObFZ p.Ivan Gróf informoval o kontrole hracej plochy v Novej

Vsi počas predpokladaného začiatku jarnej časti

- Člen VV p.Milan Dunajčík tlmočil požiadavku viacerých klubov a spýtal sa

či sa nebudú meniť termíny prestupového obdobia resp.či sa nebudú predlžovať

prestupy s obmedzením, ktoré sa končia 30.6. Viaceré kluby si v zime zobrali hráčov

na prestup s obmedzením zaplatili za nich a hráči neodohrali v jarnej časti ani minútu


- Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne

rokovanie.


V Trenčíne 8.6.2020  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiaci obsah