Piatok, 6. augusta, 2021Meniny má Jozefína
Revízna komisia

Správa Revíznej komise ObFZ Topoľčany na Riadnej konferencii ObFZ Topoľčany dňa 6.7.2020.

Marián Valko|6. júl 2020 o 00:00

O b l a s t n ý f u t b a l o v ý z v ä z T o p o ľ č a n y

                                         S p r á v a

predsedu Revíznej komisie ObFZ na Riadnej konferencii ObFZ Topoľčany,

konanej dňa 6. júla 2020 v Dome kultúry Solčany.

Vážené predsedníctvo, delegáti, hostia a priatelia futbalu,

úvodom mojej správy si dovolím Vás všetkých srdečne privítať.

Revízna komisia ObFZ Topoľčany začala pracovať v období od poslednej Konferencie ObFZ Topoľčany až doteraz v nasledujúcom zložení:

Ing. Bohumil Košecký - predseda, Jozef Gális a Pavol Patrovič - členovia.

K 30.11.2019 sa Ing. Bohumil Košecký vzdal funkcie predsedu RK ObFZ Topoľčany z pracovných dôvodov a následne bol Výkonným výborom poverený vedením RK ObFZ Topoľčany Pavol Patrovič. Výkonný výbor ObFZ Topoľčany následne dňa 26.2.2020 schválil na návrh RK ObFZ za člena RK ObFZ Martina Soboňu a tak v súčasnosti RK ObFZ Topoľčany pracuje v nasledujúcom zložení:

Pavol Patrovič – predseda, Jozef Gális a Martin Soboňa – členovia.

Revízna komisia ObFZ Topoľčany zasadala dňa 2. júla 2020. Nakoľko Revízna komisia ObFZ Topoľčany neobdržala žiadne podnety, ktorých riešenie by spadalo do jej kompetencie, zasadnutie komisie sa riadilo pripraveným programom.

Práca Revíznej komisie ObFZ Topoľčany bola zameraná predovšetkým na kontrolu hospodárenia ObFZ Topoľčany, kontrolu hmotného a investičného majetku a kontrolu činnosti jednotlivých odborných komisií ObFZ Topoľčany.

Kontrola hospodárenia:

ObFZ Topoľčany má zavedený účet v Slovenskej sporiteľni.

Podpisový vzor pre disponovanie s účtom majú páni: Pavol Šípoš – predseda ObFZ, Marián Valko – ako sekretár ObFZ a člen Výkonného výboru ObFZ Miroslav Makový.

Podľa informácie sekretára ObFZ sa prevažná väčšina úhrad realizuje cez Internetbanking priamo z kancelárie a výbery z účtu sa realizujú prostredníctvom najmenej dvoch osôb s právom podpisového vzoru.

Ku kontrole za obdobie 1.6.2019 až 31.05.2020 boli predložené všetky potrebné doklady. Forma ich spracovania Ing. Michalíkom – ekonómom ObFZ Topoľčany je na veľmi dobrej úrovni. Všetky doklady sú prehľadne roztriedené podľa mesiacov a spracované do prehľadu príjmov a výdajov, ktoré zodpovedajú skutočnosti a sú podrobne spracované v správe ekonomického aparátu ObFZ.

Počiatočný i konečný stav bežného účtu v Slovenskej sporiteľni, ako i finančné prostriedky v pokladni zodpovedajú skutočnosti uvedenej v peňažnom denníku. Konečný stav financií na bežnom účte v Slovenskej sporiteľni bol k 31.05.2019: 6.201,42 € a v pokladni ObFZ Topoľčany 146,59 €.

Nakoľko delegované osoby za svoju činnosť poberajú iba nezdaniteľné náhrady, tak odvody a dane do Sociálnej poisťovne sa zrušili a taktiež evidencia delegovaných osôb v Sociálnej poisťovni.

Revízna komisia ObFZ konštatuje, že evidencia a uhrádzanie finančných náhrad delegovaným osobám ObFZ Topoľčany k 31.05.2020 je bez zistených nedostatkov. Uvedenú evidenciu a uhrádzanie delegovaným osobám robí cez internetbanking od 1.8.2018 Mgr. Marián Valko, sekretár ObFZ Topoľčany.  Evidencia je v bezchybnom stave, finančné náhrady boli uhrádzané delegovaným osobám načas, vždy najneskôr k 31- vému dňu nasledujúceho mesiaca.

- odmeny delegovaným osobám sa generovali cez ISSF každý mesiac do mesačnej zbernej faktúry SFZ a následne ObFZ Topoľčany požiadal SFZ o ich zaslanie na účet ObFZ Topoľčany a následne boli poukázané na bežné účty delegovaným osobám. V priebehu uhrádzania náhrad delegovaným osobám v mesiacoch august 2019 – jún 2020 sa nevyskytla ani jedna sťažnosť od delegovaných osôb o nesprávnom účtovaní náhrad.

Záver kontroly hospodárenia: Revízna komisia ObFZ nezistila pri kontrole hospodárenia žiadne nedostatky.

Kontrola hmotného a investičného majetku:

Pri kontrole hmotného a investičného majetku ObFZ Topoľčany Revízna komisia ObFZ konštatuje, že je riadne zaevidovaný v evidenčnej knihe a zodpovedá skutočnosti.

Hmotný a investičný majetok má k 31.05.2020 hodnotu: 5.706,04 €

Revízna komisia ObFZ vykonávala tiež kontrolu činnosti jednotlivých odborných komisií, kde konštatovala, že v súťažnom ročníku 2019/2020 pracovali na požadovanej úrovni.

Na záver mi dovoľte, aby som Vám poďakoval za pozornosť a zaželal Vám veľa pevného zdravia a úspechov vo futbalovom hnutí - Ď A K U J E M !!!! 

(Zdroj: obfzto, Autor: obfzto)