Informácie SFZ

Usmernenie k organizácii tréningového procesu a zápasov amaterského futbalu i mládeže

14. sep 2021 o 15:16

Manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 s výnimkou pre 1. a 2. ligu mužov (tie majú svoje manuály a výnimku ako profesionálne súťaže).

Obsah manuálu:

 1. Požiadavky a pravidlá na organizáciu a zabezpečenie tréningového procesu.
 2. Požiadavky a pravidlá na organizáciu a zabezpečenie súťažného a priateľského stretnutia.
 3. Požiadavky a pravidlá na účasť divákov.
 4. Delegované osoby.
 5. Usmernenia, ako postupovať pri pozitívnom výsledku testu na COVID-19 (osoba, klub, súper, súťaž).
 6. Podmienky organizácie priateľských a súťažných stretnutí družstiev z okresov s odlišnou pandemickou situáciou.

Úvod

Tento manuál slúži na jasné a presné definovanie opatrení, ktoré je potrebné dodržiavať počas pandémie COVID-19. Vychádza priamo z opatrení, ktoré definuje COVID automat Ministerstva zdravotníctva SR a COVID automat pre šport, ktorý schválila vláda SR. Opatrenia sú nastavené podľa jednotlivých stupňov rizikovosti a rešpektujú aj regionálny a okresný princíp. Manuál slúži a je vypracovaný pre potreby futbalu – šport v exteriéri.

Za režimy/protokoly sa podľa toho manuálu považuje:

a) Režim základ (Z) – všetky osoby bez ohľadu na očkovanie, testovanie a prekonanie ochorenia COVID-19.

b) Očkovaný, testovaný, prekonaný (OTP) – osoba plne očkovaná, osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR testu, alebo LAMP testu, alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu (Ag test), alebo osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

c) Kompletne zaočkovaný (KZ) – osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovania s dvojdávkovou schémou, alebo najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovania s jednodávkovou schémou, alebo najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovania, ak bola prvá dávka očkovania podaná do 180 dní od prekonania COVID-19, alebo osoba do 12 rokov veku.

Manuál je spracovaný pre amatérsky, mládežnícky, ženský a dievčenský futbal. Stanovuje požiadavky na zabezpečenie tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí. Zároveň jasne a zrozumiteľne stanovuje podmienky účasti divákov na hromadných podujatiach. Prítomnosť divákov na priateľských a súťažných stretnutiach je presne definovaná vyhláškou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Účasť verejnosti (divákov, rodičov, iných osôb) na tréningovom procese sa od 1. stupňa ohrozenia (červená farba okresu) neodporúča v žiadnom režime. Delegované osoby sa po stupeň ostražitosti (oranžová farba okresu) môžu riadiť aj protokolom Z, v I. a II. stupni ohrozenia však už minimálne protokolom OTP a v III. stupni ohrozenia výhradne protokolom KZ.

Manuál zároveň poskytuje usmernenia, ako postupovať v prípade pozitívneho výsledku testu na COVID-19 hráča, hráčky, člena realizačného tímu, prípadne pri kontakte s pozitívne testovanou osobou.

1. a 2. liga mužov ako profesionálne súťaže sa riadia na základe výnimky svojimi manuálmi pre príslušnú súťaž.

Z COVID automatu Ministerstva zdravotníctva SR je zrejmé, že zaočkované osoby môžu vykonávať športovú činnosť prakticky bez výrazných obmedzení až do 3. stupňa ohrozenia (čierna farba okresu) – a to podľa protokolu KZ. Takisto pri dodržiavaní protokolu OTP je možné vykonávať športovú činnosť až do 2. stupňa ohrozenia (bordová farba okresu). Pri preferovaní protokolu Z, nie je možné od 1. stupňa ohrozenia (červená farba okresu) uskutočniť priateľské, ani súťažné stretnutia. Tréningový proces, priateľské, alebo súťažné stretnutie a podmienky pre vstup divákov môžu byť vedené podľa rôznych protokolov a ich kombinácií, napr. súťažné stretnutie bude vedené podľa protokolu Z) a diváci podľa OTP.

Pre deti do dovŕšenia veku 12 rokov sa uplatňujú pravidlá ako pre plne očkované osoby, ak aktuálne platná vyhláška neustanoví inak.

Tento manuál slúži pre futbalové kluby, ktoré sú riadnymi členmi SFZ a pre hromadné podujatia organizované SFZ, RFZ, alebo ObFZ. Organizácie, občianske združenia, prípadne iné subjekty, ktoré nie sú riadnymi členmi SFZ sa neriadia COVID automatom pre organizovaný šport, ale podľa hromadných podujatí pre neorganizovaný šport, resp. šport pre všetkých, kde sú podmienky a požiadavky na usporiadanie hromadných podujatí iné.

1. Požiadavky a pravidlá na organizáciu a zabezpečenie tréningového procesu.

 • Zaočkované osoby a deti do 12 rokov môžu vykonávať tréningovú činnosť bez obmedzení až do 3. stupňa ohrozenia (čierna farba okresu).
 • Organizácia tréningového procesu v režime OTP je možná do 2. stupňa ohrozenia (bordová farba okresu), pričom v stupni ostražitosti (oranžová farba okresu) je obmedzená počtom zúčastnených osôb (max. 400 v exteriéri), v 1. stupni ohrozenia (červená farba okresu) sektorom (min. 300 m2) a počtom účastníkov (max. 150 v exteriéri v jednom sektore), v 2. stupni ohrozenia (bordová farba okresu) sektorom (min. 800 m2) a počtom účastníkov (max. 50 v exteriéri v jednom sektore). V 3. stupni ohrozenia (čierna farba okresu) je tréningový proces zakázaný.
 • Organizácia tréningového procesu v režime Z je možná tiež až po 2. stupeň ohrozenia (bordová farba okresu), ale za výrazných obmedzení. V stupni monitoringu (zelená farba okresu) môže športovú činnosť v režime Z vykonávať na jednom mieste max. 100 športovcov, v stupni ostražitosti (oranžová farba okresu) max. 50 športovcov (povinnosť viesť zoznam účastníkov), v 1. stupni ohrozenia (červená farba okresu) max. 10 účastníkov na 1 sektor (min. 300 m2) + povinnosť viesť zoznam účastníkov) a v 2. stupni ohrozenia (bordová farba okresu) max. 6 účastníkov na 1 sektor (min. 800 m2) + povinnosť viesť zoznam účastníkov. V 3. stupni ohrozenia (čierna farba okresu) je tréningový proces, ), ako sme už vyššie uviedli, zakázaný.

Všeobecné podmienky a pravidlá:

 • Odporúča sa, aby športový tréning prebiehal bez prítomnosti verejnosti (rodičia, diváci, iné osoby) od 1. stupňa ohrozenia (červená farba okresu) aj v prípade, ak to COVID automat za splnenia ustanovených podmienok povoľuje a pripúšťa.
 • Pri využití športoviska musia byť dodržané hygienické zásady (rúška, odstupy, dezinfekcia – podľa požiadaviek v COVID automate a aktuálne platnej vyhlášky).
 • V prípade rozdelenia do skupín, alebo pri stanovení maximálneho počtu športovcov v zmysle COVID automatu musí byť o každej skupine vedený písomný záznam (meno, priezvisko, bydlisko, kontakt). Skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a priestore športoviska (sektoru) presiahnuť povolený počet osôb v COVID automate pre šport. V prípade požiadavky na vytvorenie tréningových skupín, tieto musia byť nemenné a nesmú sa miešať (s výnimkou trénera).
 • Hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní priamo pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty.
 • Povinnosťou hráčov a všetkých ostatných účastníkov je používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu, fľašu.
 • Všetky ostatné osoby okrem hráčov/ok, trénera a ostatných osôb priamo zapojených do tréningového procesu, ktoré sú prítomné na tréningovom procese, alebo sa budú v tom čase nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, ak nie je možné dodržať bezpečný odstup 2m a sú povinné dodržiavať platné hygienické opatrenia.
 • Na športoviskách musí byť k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk, podľa možnosti pri vstupe do areálu a v každej miestnosti.
 • Po skončení tréningu sa odporúča vykonať dezinfekciu všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek, podláh a hygienických zariadení, ak to v aktuálne platnej vyhláške nebude stanovené ako povinnosť.
 • Pri striedaní hráčov/ok tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa hráčov/ok a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náradia.
 • Uvedené usmernenia k tréningovému procesu sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.
 • Sociálne zariadenia, šatne a sprchy je povolené využívať za prísnych hygienických opatrení (dezinfekcia, regulovanie počtu osôb a pod.) v zmysle aktuálne platnej vyhlášky, dvere by mali ostať podľa možnosti otvorené, aby sa minimalizoval kontakt s kľučkami.
 • V interiéri aj exteriéri v prípade nutnosti vytvoriť sektory (napr. multifunkčné mini ihrisko, veľká telocvičňa na ZŠ, 1⁄4 futbalového ihriska a pod.) musí byť športovisko rozdelené minimálne opticky za zachovania požadovaných metrov štvorcových.
 • Odporúča sa minimalizovať dĺžku pobytu v šatniach a sociálnych zariadeniach.

2. Požiadavky a pravidlá na organizáciu a zabezpečenie priateľského, alebo súťažného stretnutia.

 • Zaočkované osoby a deti do 12 rokov môžu hrať priateľské a súťažné stretnutia bez obmedzení až do 3. stupňa ohrozenia (čierna farba okresu).
 • Organizácia priateľských a súťažných stretnutí v režime OTP je možná do 2. stupňa ohrozenia (bordová farba okresu), pričom v stupni ostražitosti (oranžová farba okresu) je obmedzená počtom zúčastnených osôb (max. 400 v exteriéri), v 1. stupni ohrozenia (červená farba okresu) sektorom (min. 300 m2) a počtom účastníkov (max. 150 v exteriéri v jednom sektore) a v 2. stupni ohrozenia (bordová farba okresu) sektorom (min. 800 m2) a počtom účastníkov (max. 50 v exteriéri v jednom sektore). V 3. stupni ohrozenia (čierna farba okresu) sú priateľské a súťažné stretnutia zakázané.
 • Organizácia priateľských a súťažných stretnutí v režime Z je možná len po stupeň ostražitosti (oranžová farba okresu). V stupni monitoringu (zelená farba okresu) môže športovú činnosť vykonávať na jednom mieste max. 100 športovcov, v stupni ostražitosti (oranžová farba okresu) max. 50 športovcov (povinnosť viesť zoznam účastníkov). Za aktuálne nastavených podmienok nie je možné v režime Z usporiadať priateľské, ani súťažné stretnutia od 1. stupňa ohrozenia (červená farba okresu).

Účastníci priateľského, alebo súťažného stretnutia – maximálny počet osôb: 50 (v prípade dvojičkovej súťaže je potrebné rozdeliť súťažné stretnutia ako samostatné podujatia a zabezpečiť príslušný režim):

 • Hráči: 32 (domáci 16/hostia 16)
 • Realizačné tímy: 8 (domáci 4/hostia 4, tréner, asistent, vedúci družstva, zdravotník)
 • Zdravotník, alebo lekár (zdravotná služba): 1
 • Delegované osoby SFZ: 4
 • Usporiadatelia/podávači lôpt: 5.

Účastníci priateľského, alebo súťažného stretnutia – maximálny počet osôb: 100 (v prípade dvojičkovej súťaže): Prvé súťažné, alebo priateľské stretnutie:

 • Hráči: 32 (domáci 16/hostia 16)
 • Realizačné tímy: 8 (domáci 4/hostia 4, tréner, asistent, vedúci družstva, zdravotník)
 • Zdravotník, alebo lekár (zdravotná služba): 1
 • Delegované osoby SFZ: 4
 • Usporiadatelia/podávači lôpt: 5.

Druhé súťažné, alebo priateľské stretnutie:

 • Hráči: 32 (domáci 16/hostia 16)
 • Realizačné tímy: 8 (domáci 4/hostia 4, tréner, asistent, vedúci družstva, zdravotník)
 • Zdravotník, alebo lekár (zdravotná služba): 1
 • Delegované osoby SFZ: 4
 • Usporiadatelia/podávači lôpt: 5.

Všeobecné podmienky a pravidlá smerom k organizácii priateľských a súťažných stretnutí na štadióne / jednotlivé kroky organizačných procesov:

 • Odporúča sa, aby priateľské, alebo súťažné stretnutie prebiehalo bez prítomnosti verejnosti (rodičia, diváci, iné osoby) od 1. stupňa ohrozenia (červená farba) aj v prípade, ak to COVID automat za splnenia stanovených podmienok povoľuje.
 • Pri využití športoviska musia byť dodržané hygienické zásady (rúška, odstupy, dezinfekcia – podľa požiadaviek v COVID automate a aktuálne platnej vyhlášky),
 • V prípade stanovenia maximálneho počtu športovcov v zmysle COVID automatu v prípade dvojičkovej súťaže musí byť zabezpečené, aby sa skupiny účastníkov 1. a 2. stretnutia nemiešali a obidve priateľské alebo súťažné stretnutia sa organizovali ako samostatné izolované podujatia.
 • Hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty.
 • Povinnosťou hráčov a všetkých ostatných účastníkov je používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu, fľašu.
 • Všetky ostatné osoby okrem hráčov/ok, ktoré sa zúčastnia priamo na priateľskom, alebo súťažnom stretnutí, alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, ak nie je možné dodržať bezpečný odstup 2m a dodržiavať platné hygienické opatrenia.
 • Na športoviskách musí byť k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk, podľa možnosti pri vstupe do areálu pred a v každej miestnosti.
 • Po skončení priateľského, alebo súťažného stretnutia sa odporúča vykonať dezinfekciu všetkých použitých priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek, podláh a hygienických zariadení, ak to v aktuálne platnej vyhláške nebude stanovené ako povinnosť (v prípade dvojičkovej súťaže to platí aj na prestávku medzi prvým a druhým stretnutím).
 • Pri striedaní hráčov/ok tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa hráčov/ok a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náradia (po každom priateľskom, alebo súťažnom stretnutí).
 • Uvedené usmernenia k priateľským, alebo súťažným stretnutiam sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.
 • Sociálne zariadenia, šatne a sprchy je povolené využívať za prísnych hygienických opatrení (dezinfekcia, regulovanie počtu osôb a pod.) v zmysle aktuálne platnej vyhlášky, dvere by mali ostať podľa možnosti otvorené, aby sa minimalizoval kontakt s kľučkami.
 • Je potrebné inštruovať všetky osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii zápasu na štadióne, o základných hygienických opatreniach (dezinfekcia rúk, hygiena pri kašľaní a kýchaní, vzdialenosť) stanovených manažérom zdravotnej starostlivosti SFZ.
 • Odporúča sa minimalizovať dĺžku pobytu v šatni pred a po priateľskom, alebo súťažnom stretnutí.
 • Odporúča sa, aby usporiadateľská, resp. bezpečnostná služba na vstupoch kontrolovala hráčov a zamestnancov vstupujúcich na štadión, pýtala sa na ich zdravotný stav a merala telesnú teplotu (bezkontaktný teplomer), ak to aktuálne platná vyhláška nestanoví ako povinnosť.
 • V prípade občerstvenia jedlo musí byť pripravené a zabalené obvyklou službou a dovezené na štadión, prípustný je aj okienkový výdaj jedla formou bufetu. Občerstvenie sa neodporúča zabezpečovať od I. stupňa ohrozenia (červená farba okresu). Pri podávaní občerstvenia je nutné rešpektovať aktuálne platnú vyhlášku.
 • V prípade používania fitness strojov, odporúča sa ich využitie s rukavicami, rúškom a použitím dezinfekčných prostriedkov pred a po použití.
 • Kluboví doktori/zdravotníci pracujú s rúškom, rukavicami a dezinfekciou na ruky a sú zodpovední za hygienu v lekárskej miestnosti.
 • Musí byť zabezpečené priestorové rozdelenie a dostatočný odstup medzi ošetrovacími stolmi používanými na terapeutické účely. Ak je to možné, využívať oddelené miestnosti.
 • Osoby, ktoré sú v kontakte s viacerými hráčmi, by mali obzvlášť dohliadať na hygienické a prevenčné opatrenia.

Príjazd tímov do areálu štadióna:

 • Príjazd tímov autobusom tak, aby bol zachovaný primeraný odstup hráčov, resp. realizačných tímov, alebo využitie prekrytia dýchacích ciest rúškom. Tímový autobus musí byť vydezinfikovaný pred príchodom hráčov. Pre hráčov, resp. členov realizačného tímu domáceho mužstva je ideálny individuálny príjazd na štadión vlastným autom.
 • Oddelený príchod mužstiev, resp. zabezpečenie dostatočného časového odstupu medzi príchodmi jednotlivých mužstiev (v prípade dvojičkovej súťaže ideálne využitie 4 šatní pre každé družstvo samostatne).
 • V závislosti od konkrétneho štadióna zabezpečiť rozdielne cesty do šatní, resp. dostatočný časový odstup medzi jednotlivými mužstvami.

Šatne (tímy a rozhodcovia), hracia plocha, technická zóna:

 • V prípade možnosti využiť voľné šatne, resp. miestnosti na rozdelenie jednotlivých tímov (napr. základná jedenástka - striedajúci hráči, resp. rozhodcovia - delegáti).
 • Predzápasová rozcvička:
  • Zabezpečiť časový odstup hráčov jednotlivých mužstiev pri príchode narozcvičku a následne aj pri odchode z nej, aby sa predišlo súčasnému vstupu hráčov oboch mužstiev do šatní, resp. tunela.
 • Kontrola výstroja / vstup tímov na hraciu plochu:
  • Kontrola výstroja hráčov zo strany asistenta rozhodcu v šatni (nie v tuneli).
  • Oddelený vstup tímov na hraciu plochu / bez stretnutia v tuneli a spoločného vstupu na hraciu plochu.

• Vstup tímov na hraciu plochu:
• Žiadny detský sprievod hráčov na ihrisko.
• Žiadny maskot.
• Žiadna tímová fotografia (fotografi iba za bránou).
• Žiadne podávanie rúk.

•  Technická zóna / hracia plocha:
• Technické zóny „čisté“, iba tímy (výnimka pre náhradného rozhodcu, lekársky tím).

• Rozdelenie sedenia na lavičke:
• Ak je možnosť, využitie každého 2 – 3 sedadla.
• Možnosť rozšírenia lavičky: na tribúne, ak je priamo dostupná hracia plocha alebo doplneným dodatočných miest (optimálne prekrytých).
• Úprava technickej zóny (zväčšenie).

  Polčasová prestávka:
• Oddelený vstup mužstiev a rozhodcov do šatní, rovnako ako pred zápasom.

•  Odjazd tímov:
• Odjazd tímov (čas a miesto) oddelený, podobne ako pri príjazde.

Personálne požiadavky:

 • Osoby zodpovedné za dodržiavanie hygienických opatrení (Hygienický zástupca).
 • Zvýšený počet zamestnancov zodpovedných za upratovanie priestorov zabezpečenie osôb zodpovedných za kontrolu podmienok pri vstupe na štadión v rámci zvoleného režimu organizácie podujatia (OTP, KZ).

Priestorové požiadavky:

• Miestnosť na izoláciu.

Materiálne požiadavky:

 • Dezinfekcia rúk / stojany (podľa možnosti bezkontaktné).
 • Dezinfekcia na podlahy.
 • Jednorazové rúška.
 • Personalizované fľaše na pitie.
 • Teplomer.

DOLEŽITÉ: Verejná a mediálna pozornosť na amatérsky futbal bude zvýšená v aktuálnej situácii s dôrazom na zodpovedné správanie smerom k hygiene a izolácii mimo hracej plochy.

DOLEŽITÉ: Všetky hygienické a izolačné opatrenia sú dôležité pre zabezpečenie toho, aby hráči a rozhodcovia na ihrisku mohli byť aktívni bez rizika nákazy.

3. Požiadavky a pravidlá na účasť divákov.

Monitoring (zelená farba):

 • KZ: bez limitu.
 • OTP: státie max. 50% kapacity, sedenie v ext. aj int. 75% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, max. 5000 osôb v ext., 2500 v int.
 • Z: Státie max. 50% kapacity, sedenie v ext. aj int. 75% kapacity, max. však 1000 osôb v ext. a 500 v int. Obmedzenia podľa plochy priestoru.

Stupeň ostražitosti (oranžová farba):

 • KZ: bez limitu.
 • OTP: sedenie v int. 25% a v ext. 50% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita max. 1000 osôb v ext., 500 v int.
 • Z: sedenie v int. 25% a v ext. 50% kapacity, max. však do 200 osôb v ext. a 100 v int. Státie v ext. 100 osôb a v int. 50, povinný zoznam účastníkov.

I. stupeň ohrozenia (červená farba):

 • KZ: bez limitu. Povinný zoznam účastníkov.
 • OTP: max. 25% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita max. 150 osôb, povinný zoznam účastníkov.
 • Z: bez divákov.

II. stupeň ohrozenia (bordová farba):

 • KZ: bez limitu. Povinný zoznam účastníkov.
 • OTP: max. 25% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita max. 50 osôb, povinný zoznam účastníkov.
 • Z: bez divákov.

III. stupeň ohrozenia (čierna farba):

 • KZ: max. 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení.
 • OTP: bez divákov.
 • Z: bez divákov.

DÔLEŽITÉ: Bufety a podávanie občerstvenia sa riadia aktuálnou vyhláškou.

4. Delegované osoby.

Monitoring (zelená farba):
• Podľa protokolu Z, OTP, KZ.

Stupeň ostražitosti (oranžová farba):

• Podľa protokolu Z, OTP, KZ.

5. stupeň ohrozenia (červená farba):

• Podľa protokolu OTP, KZ.

II. stupeň ohrozenia (bordová farba):
• Podľa protokolu OTP, KZ.

III. Stupeň ohrozenia (čierna farba):
• Podľa protokolu KZ.

DÔLEŽITÉ: Pred príchodom na priateľské alebo súťažné stretnutie je potrebné sa oboznámiť s kompletným manuálom pre amatérsky, mládežnícky, ženský a dievčenský futbal. Po príchode na priateľské, alebo súťažné stretnutie je nutné sa držať pokynov organizátora (domáci klub, SFZ, príslušný RFZ, alebo ObFZ).

5. Usmernenia, ako postupovať pri pozitívnom výsledku testu na COVID-19 (osoba, klub, súper, súťaž).

Všeobecné:

 • Každá osoba nesie v prvom rade zodpovednosť za svoje zdravie a bezpečnosť.
 • Princíp solidarity zároveň definuje aj zodpovedné správanie osoby voči ostatným kolegom.
 • Zmeny v opatreniach môžu byť upresnené vyhláškami (situácia sa vyvíja dynamicky, opatrenia môžu byť v čase rozhodnutia RÚVZ iné, ako napr. pred týždňom).

Odporúčaný proces pri pozitívnom teste osoby:

• Pozitívny test osoby (hráč, člen realizačného tímu, iný pracovník futbalového klubu):

• Okamžitá domáca izolácia vo forme individuálnej karantény, aby neboli ohrození spoluhráči.
• Okamžite kontaktovať príslušný RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva), uviesť kontakty s osobami za posledné dva dni pred odobratím vzorky a dodržiavať pokyny, ktoré musia mať písomnú formu (postačuje e-mail).
• Hráč: okamžite informovať trénera svojho družstva, po informácii z RÚVZ doplniť informácie podľa pokynov.
• Člen realizačného tímu: okamžite informovať vedenie klubu.
• Iný pracovník futbalového klubu: okamžite informovať vedenie klubu.
• Po oficiálnom nariadení karantény RÚVZ určí aj to, ktoré osoby sú vyhodnotené ako úzke kontakty a ktoré ako bežný kontakt.
• V prípade, ak RÚVZ určí ako úzky kontakt všetkých hráčov a členov realizačného tímu z družstva, v ktorom hráč pôsobil, povinnej karanténe podlieha celý tím.
• V prípade, ak RÚVZ určí ako bežný kontakt všetkých hráčov a členov realizačného tímu z družstva, v ktorom hráč pôsobil, hráč ostáva v karanténe a družstvo normálne pokračuje v tréningovom procese, pričom sa odporúča pretestovanie minimálne Ag testami hneď na nasledujúci deň a potom ešte po piatich dňoch od pozitívneho testu osoby v karanténe.
• Je potrebné rešpektovať, že nariadenú karanténu môže ukončiť len všeobecný lekár (obvodný/všeobecný lekár pre deti a dorast).
• Odporúča sa po prípadnom pozitívnom Ag teste absolvovať PCR test z dôvodu možnej falošnej pozitivity.

• Kontakt (hráč, člen realizačného tímu, iný pracovník futbalového klubu) s pozitívne testovanou osobou:

• Okamžitá domáca izolácia vo forme individuálnej karantény, aby neboli ohrození spoluhráči.
• Okamžite kontaktovať príslušný RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) a dodržiavať jeho pokyny.
• Počkať na informácie od pozitívne testovanej osoby, ktorá musí kontaktovať príslušný RÚVZ.
• Hráč: okamžite informovať trénera svojho družstva, po informácii z RÚVZ doplniť informácie podľa pokynov.
• Člen realizačného tímu: okamžite informovať vedenie klubu.
• Iný pracovník futbalového klubu: okamžite informovať vedenie klubu.
• V prípade, ak RÚVZ vyhodnotí osobu ako úzky kontakt, tak podlieha povinnej karanténe. V tomto prípade pokračuje celé družstvo ďalej v normálnom režime. V tomto prípade sa odporúča pretestovanie minimálne Ag testami celé družstvo hneď na nasledujúci deň a potom ešte po piatich dňoch od pozitívneho testu.
• Je potrebné rešpektovať, že nariadenú karanténu môže ukončiť len všeobecný lekár (obvodný/všeobecný lekár pre deti a dorast).
• V prípade, ak RÚVZ vyhodnotí osobu ako bežný kontakt, zaradí sa normálne do tréningového procesu a športová činnosť družstva pokračuje bez obmedzení.

• Postup v prípade objavenia sa príznakov:

• V prípade objavenia sa príznakov okamžite sa objednať minimálne na Ag test a do absolvovania a výsledku testu sa odporúča individuálna izolácia.

• Hráč musí okamžite po objavení sa príznakov informovať trénera svojho družstva a vyhnúť sa namáhavej fyzickej činnosti.

• V prípade pozitívneho testu je ďalší postup na základe pokynov príslušného RÚVZ.

• Postup klubu:

• Okamžite kontaktovať RÚVZ len v prípade pozitívneho testu člena klubu (hráč, člen realizačného tímu, iný pracovník futbalového klubu. o V prípade, ak ide o úzky kontakt niektorého z členov klubu, kontaktovať príslušný RÚVZ len informačne.
• Pozorovať tím a prípadné klinické príznaky.
• Upozorniť a vysvetliť situáciu tímu (žiadna panika, strategické usmernenie tímu, kontrola hygienických opatrení a pod.).

• Neinformovať okamžite médiá v prípade pozitívneho testu, keďže cieľom je potvrdenie choroby a presná dokumentácia šírenia choroby.

• Informovať okamžite príslušný riadiaci zväz o vzniknutej situácii (SFZ, RFZ, ObFZ).

• V prípade, ak ide o akýkoľvek prípad v priebehu súťaže a je plánované súťažné stretnutie, potrebné je najprv informovať najbližšieho súpera. V prípade dohody tímov je možné súťažné stretnutie preložiť po odsúhlasení riadiaceho orgánu súťaže, najneskôr však do 21 kalendárnych dní, alebo do ukončenia jesennej časti, prípadne do ukončenia súťažného ročníka, ak je lehota na odohratie súťažného stretnutia kratšia ako 21 kalendárnych dní do ukončenia jesennej časti, alebo do ukončenia súťažného ročníka.

• V prípade, ak najbližší súper nesúhlasí s preložením súťažného stretnutia je možné kontaktovať príslušný riadiaci FZ (SFZ, RFZ, ObFZ), ktorý rozhodne o prípadnom preložení / nepreložení súťažného stretnutia. Rozhodnutie príslušného riadiaceho FZ je konečné.

DÔLEŽITÉ: Pri všetkých osobách, ktoré sú pozitívne testované, alebo v úzkom kontakte, alebo v bežnom kontakte s pozitívne testovanou osobou je povinnosťou zúčastnených osôb, klubov a riadiacich zväzov, riadiť sa podľa pokynov príslušného RÚVZ. Bez záväzného písomného stanoviska príslušného RÚVZ, prípadne bez predloženia relevantnej oficiálnej dokumentácie, nie je preloženie súťažného stretnutia možné. Pri minimálnom počte 14 hráčov, ktorí nie sú v nariadenej karanténe, sa musí súťažné stretnutie odohrať v prípade, ak to príslušný riadiaci FZ nariadi. Ak budú súťaže prerušené, prípadne predčasne ukončené, postupuje sa v zmysle SP.

6.Podmienky organizácie priateľských a súťažných stretnutí družstiev z okresov s odlišnou pandemickou situáciou.

V prípade, ak hrá domáce družstvo v okrese s horšou pandemickou situáciou, je možné na základe dohody oboch družstiev odohrať súťažné stretnutie v opačnom „garde“, t.j. u súpera alebo na neutrálnej pôde. Žiadosť však podlieha rozhodnutiu príslušného riadiaceho FZ a musí byť schválená minimálne 48 hodín pred začiatkom stretnutia. Rozhodnutie príslušného riadiaceho zväzu je konečné.

Príklad:
Ak príde družstvo na základe vyžrebovania z okresu s horšou pandemickou situáciou (napr. bordová farba okresu) do okresu s lepšou pandemickou situáciou (napr. oranžová farba okresu), tak sa pravidlá pre organizáciu priateľského, alebo súťažného stretnutia riadia podmienkami pre usporiadanie HP v okrese, v ktorom sa stretnutie uskutoční (v tomto prípade podľa okresu v oranžovej farbe).

Ak príde družstvo na základe vyžrebovania z okresu s lepšou pandemickou situáciou (napr. oranžová farba okresu) do okresu s horšou pandemickou situáciou (napr. bordová farba okresu), tak sa pravidlá pre organizáciu priateľského, alebo súťažného stretnutia riadia podmienkami pre usporiadanie HP v okrese, v ktorom sa stretnutie uskutoční (v tomto prípade podľa okresu v bordovej farbe).

Ak sú obidve družstvá v okresoch s rovnakou pandemickou situáciou (minimálne však I. stupeň ohrozenia, červená farba okresu), je možné po dohode a súhlase obidvoch súperov odohrať priateľské, alebo súťažné stretnutie na neutrálnej pôde v okrese s lepšou pandemickou situáciou (zelená, alebo oranžová farba okresu).

DÔLEŽITÉ: Každý futbalový klub je povinný podľa požiadaviek a zásad COVID automatu pre šport informovať príslušný riadiaci zväz o aktuálnom stave pozitívnych a negatívnych prípadoch v tíme (ak sú požadované Ag testy a v rámci časových lehôt uvedených v COVID automate podľa inštrukcií príslušného zväzu, ktorý riadi príslušnú súťaž).

Spracoval: TÚ SFZ v spolupráci s ORS SFZ.

Súvisiaci obsah