Informácie SFZ

Usmernenie k organizácii tréningového procesu a súťaží

12. jan 2022 o 15:09

SFZ – Usmernenie k organizácii tréningového procesu a súťažíStreda, 12.1.2022 10:32 | Posledná aktualizácia 12.1.2022 12:59

USMERNENIE k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch  (s výnimkou klubov Fortuna ligy a II. futbalovej ligy)

účinné od 12. 1. 2022

SFZ vydáva v nadväznosti na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 2, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí zo dňa 11.1. 2022 (ďalej len „vyhláška“) toto usmernenie.

Vo všeobecnosti k pravidlám a podmienkam v rámci činnosti futbalových klubov:

1. Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (režim „OP“) sa považuje:
- osoba kompletne očkovaná, 
- osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania (nemôže byť očkovaná zo zdravotných dôvodov) a zároveň je schopná sa preukázať certifikátom o výnimke z očkovania a  negatívnym testom nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, 
- osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

 2. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:
- osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovania s dvojdávkovou  schémou nie však viac ako 1 rok od aplikácie poslednej dávky,
- osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovania s jednodávkovou schémou nie však viac ako 1 rok od aplikácie poslednej dávky,
- osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovania, ak bola prvá dávka očkovania podaná do 180 dní od prekonania COVID- 19 nie však viac ako 1 rok od aplikácie poslednej dávky, alebo
- osoba do 12 rokov a 2 mesiacov veku.

3. Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala COVID-19 („režim OTP“) sa považuje:
- osoba plne očkovaná,
- osoba, ktorá sa preukáže negatívnym testom nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, pričom u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, alebo
- osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

PODMIENKY ORGANIZÁCIE TRÉNINGOVÉHO  PROCESU A SÚŤAŽÍ (VRÁTANE TURNAJOV) VO FUTBALOVÝCH KLUBOCH  

1. Súťažné stretnutia a tréningy
Akékoľvek hromadné športové podujatia vrátane súťaží a tréningov je možné organizovať:
a)  podujatia osôb do 18 rokov veku s účasťou výhradne v režime OTP a to v kapacite maximálne 100 osôb, pričom deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa automaticky považujú za kompletne  očkované
b)  podujatia osôb starších ako 18 rokov s účasťou výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 100 osôb.

Zároveň je nevyhnutné zo strany organizátora zabezpečiť plnenie všetkých hygienických požiadaviek a ďalších protiepidemiologických opatrení podľa vyhlášky zo strany organizátora podujatia.

2. Diváci
Športové podujatia, v rámci ktorých majú diváci (t.j. iní účastníci ako osoby priamo zapojené do športovej aktivity) prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a je na  nich zabezpečené fixné sedenie alebo státie (napr. halový turnaj) sa v zmysle vyhlášky klasifikujú ako stredne rizikové podujatia. Na týchto podujatiach sa môžu zúčastniť len osoby v režime OP, a to maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov podujatia, t.j. ak má športová hala kapacitu 500 miest na sedenie, je možná účasť 125 sediacich divákov.  

Športové podujatia, v rámci ktorých nie sú splnené podmienky uvedené vyššie sa považujú za vysoko rizikové podujatia a na týchto podujatiach sa môžu zúčastniť len osoby v režime OP, a to maximálne 20 osôb.

V tejto súvislosti neodporúčame účasť divákov na športových aktivitách vykonávaných v kluboch a ak sa pripustí divácka účasť, organizátor je priamo zodpovedný za dodržanie všetkých podmienok podľa vyhlášky. 

Súvisiaci obsah