Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 18-2023/2024 zo dňa 16.11.2023

16. nov 2023 o 22:02
Úradná správa ObFZ DS č. 18- 2023-2024 zo dňa 16.11.2023 .pdf

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda

 č. 18/2023-2024 zo dňa 16.11.2023

Sekretariát

Vážení kluboví manažéri,

dovoľujeme si Vás upozorniť na dátum ukončenia možnosti čerpať kredity na https://futbalnet.shop

Platby kreditom budú možné v tomto roku do 30.11.2023 23:59, po tomto termíne bude systém kreditov uzatvorený, zostáva však naďalej možnosť platiť platobnými kartami ako je zvykom aj na iných e-schopoch.

Kredity pre budúci rok by mali byť dostupné od 1.3.2024 podľa podmienok shcválených Konferenciou SFZ (podklad pre nárok sa vypočítava podľa jesennej časti súťaží mládeže)

Prehľad čerpania kreditov pre túto sezónu nájdete na : https://podporamladeze.futbalsfz.sk 

Sekretár ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés

 

Športovo-technická komisia

OZNAMY:

1.   Do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie "ostaršení" hráčov. Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie Hráčom až po schválenie Tajomníkom komisie. Kontroluje sa termín zápasu voči platnosti ostaršenia.

Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/ 

2.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda oznamuje klubom, že náhrady R zo stretnutí vekových kategórii U9 a U11, ktoré nie sú hradené SFZ, sú vyfakturované klubom v MZF za mesiac november 2023.

IV. LIGA U13 Kukkonia liga:

3.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 15. kola TJ Družstevník Dolný Štál - 1.FC Roma Zlaté Klasy dňa 17.novembra 2023 (piatok) o 10.00 h na hracej ploche TJ Družstevník Dolný Štál. (DS-STK-2023/2024-0109)

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční až v roku 2024.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda

Richard Földes


Disciplinárna komisia  

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3abdg, 9/1,2,3,4, 17/1,3,4,8, 34/7, 37/3 DP) od 16.11.2023:

U161 Krascenits Szilárd (1293066) OFK Trhová Hradská, 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- €

U162 Buchel Ivan (1204469) FK Veľká Paka, 2 s.s. N podľa 46/1,2a, 34/7, RP 10,- €

U163 Tászli Dávid (1185898) TJ Palas Jahodná, 3 týždne N podľa 49/1b,2b, 34/7 s prerušením od 13.11.2023 do 9.3.2024, RP 10,- €

U164 Szabó Daniel (1292527) ŠK Rohovce, 2 s.s.N podľa 46/1,2a, 34/7 RP 10,- €

U165 Lakatos Anton (1009791) Tréner FC Roma Zlaté Klasy, 3 týždne N zároveň zákazom vstupu do priestorov umožňujúcich styk s DO, podľa 48/1c,2b, 34/7 s prerušením od 13.11.2023 do 9.3.2024, RP 10,- €

U166 Rigó Vojtech (1296944) VM FC Roma Zlaté Klasy, 3 týždne N zároveň zákazom vstupu do priestorov umožňujúcich styk s DO, podľa 48/1c,2b, 34/7 s prerušením od 13.11.2023 do 9.3.2024, RP 10,- €

U167 Lamos Bálint (1258087) – zákaz vstupu na všetky štadióny počas súťažných stretnutí organizované ObFZ Dunajská Streda, na 6 mesiacov N od 16.11.2023 podľa 9/2d, 20/1,2,3, 58/1a,4 DP. DK hráčovi zároveň ruší ochranné opatrenie uvedené v U158.

Pozastavenie výkonu funkcie (71/1, 71/3a,b, 9/1,2,3,4, 34/7):

U168 Lehota Pavel (1070012) Tréner FK Veľká Paka, 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- €

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP, od 16.11.2023:

U169 Vlk Rajmund (1302128) OFK Trhová Hradská, RP 10,- €

U170 Yinusa Kelvin Ahmodu (1457342) FK Holice, RP 10,- €

U171 Károlyi Norbert (1262218) TJ Družstevník Okoč-Sokolec, RP 10,- €

U172 Vanek Dominik (1228120) FK Veľká Paka, RP 10,- €

U173 Molnár Márk (1297530) ŠK Rohovce, RP 10,- €

Oznamy

U174 FK Zlaté Klasy - DK berie na vedomie správu z úradného dohľadu na stretnuti FK Zlaté Klasy – PSE Horná Potôň, bez pripomienok.

U175 ŠK Čakany - DK berie na vedomie vyjadrenie klubu.

U176 FK Zlaté Klasy - DK berie na vedomie vyjadrenie klubu.

U177 OFK Trhová Hradská - DK žiada zaslať podrobné stanovisko k vykázaniu Végh Arnold z lavičky náhradníkov počas stretnutia TJ Družstevník Dolný Štál – OFK Trhová Hradská, s uvedením jeho funkcie v uvedenom stretnutí, do 22.11.2023.

Pokuty:

U178 ŠK Čakany – pokuta 150,- €, 1x ÚD do konca súťažného ročníka 2023-24 podľa 71/1,3abg, 9/1c, 12/1, 57/1acde,2 DP.

U179 FK Zlaté Klasy – pokuta 300,- €, 2x ÚD do konca súťažného ročníka 2023-24 podľa 71/1,3abg, 9/1c, 12/1, 58/1acdf,3 DP. DK zároveň ruší ochranné opatrenie uvedené v U158.

U180 FC Roma Zlaté Klasy – pokuta 100,- € podľa 48/4 DP

Žiadost o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP) sa podáva cez ISSF systém vždy do stredy do 12:00 h.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční dňa 23.11.2023.

Tomáš Máhr

predseda DK ObFZ Dunajská Streda


Komisia rozhodcov

DELEGOVANIE:

KR vydelegovala zmeny v dohrávkach U15 a U13

OZNAM:

KR oznamuje R a DZ, že tradičný halový futbalový turnaj R a DZ sa uskutoční dňa 14. januára 2024 (nedeľa) v Športovej hale v Prievidzi. KR žiada záujemcov aby sa prihlásili predsedovi KR ObFZ Dunajská Streda.

KR upozorňuje R na - čl. 49, ods. 1 SP SFZ: Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF

- čl. 49, ods. 8 SP SFZ: Konfrontácia je v súťažiach mládeže a ženského futbalu povinná,

- čl. 56, ods. 1, písm. j SP SFZ: Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť rozhodcovi v miestnosti pre delegované osoby počítačové zariadenia (počítač, tlačiareň, prípadne multifunkčné zariadenia) a ich pripojenie na internet.

ŠTK ObFZ Dunajská Streda ďalej upozorňuje FK, že keď konfrontácia v súťažiach mládeže nebude vykonaná, ŠTK ObFZ Dunajská Streda bude postupovať podľa čl. 82, ods. 1, písm. f SP SFZ (Kontumácia stretnutia) a klub bude odstúpený na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda.

R sú povinný prekontrolovať najneskôr v piatok delegovanie rozhodcov v ISSF a prípadné nezrovnalosti obratom oznámiť predsedovi KR.

KR upozorňuje R, že pri problémoch s vypisovaním Zápisu o stretnutí majú volať p. Ľ. Horvátha na tel. čísle 0902 194 700.

Predseda KR

Vojtech FEKETE

 

TMK/KM

1.  PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV: 

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

17.11.2023, Bratislava  Seminár trénerov UEFA GC/C/B licencie (v rozsahu 5 hodín)  organizátor TMK BFZ. Prihlášky do 14.11.2023.

Tomáš Gaál  

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda 

Súvisiaci obsah