Pondelok, 20. septembra, 2021Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Júl 2019

Denis Poruban|26. júl 2019 o 00:00

ZÁPISNICA č. 6/2019 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 9.7.2019 v Trenčíne.

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý –podpredseda, Pavol Horeš – podpredseda, Pavel Pristaš,  Ján Burza, Milan Dunajčík, Ľubomír Horný, Marek Koníček

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ

Ospravedlnení : Anton Hlávek, Henrich Šálek, Ján Obeda

Neospravedlnený : Jaroslav Ružička

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . Najskôr požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 8 členov VV. K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.

Uznesenie č.45/7/2019 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

         K bodu 2. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že na ostatnom zasadnutí VV ObFZ Trenčín, ktoré sa konalo 21.6.2019 bolo schválených 11 uznesení – jedno uznesenie malo ukladací charakter pre predsedu ŠTK a toto bolo do 30.6.riadne splnené. 

- VV nemal pripomienky

K bodu 3.  Prerokovanie a schválenie návrhu Rozpisu súťaží 2018/2019

VV po zapracovaní pripomienok z minulého zasadnutia prerokoval a schválil Rozpis súťaží pre ročník 2019/2020. Termínová listina zostáva vzhľadom k neustálym zmenám otvorená. 

Uznesenie č. 46/7/2019: : VV schvaľuje Rozpis súťaží pre ročník 2019/2020

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 4. Informácia o nezaplatených platbách  za zberné faktúry k 31.5.2019

Informáciu predniesol sekretár ObFZ p. Tomáš Vaňo a skonštatoval že kluby si riadne plnia svoje povinnosti – aj novo prihlásené kluby majú z minulosti splnené všetky záväzky. Jedinými dlhodobými dlžníkmi a neplatičmi sú stále kluby MŠK Slovan Trenčianske Teplice a Trenčianske Bohuslavice.  

Uznesenie č. 47/7/2019: : VV berie na vedomie informáciu o nezaplatených platbách za zberné faktúry splatné k 31.5.2019

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 5 . Prerokovanie správ predsedov Odborných komisií

VV prerokoval a bez pripomienok schválil správy Odborných komisií ObFZ Trenčín za jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019.

Uznesenie č. 48/7/2019: : VV berie na vedomie správy predsedov Odborných komisií ObFZ Trenčín za jarnú časť súťažného ročníka 2019/2020

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 6. Schválenie návrhu programu Riadnej konferencie ObFZ Trenčín

VV prerokoval bod súvisiaci s nastávajúcou Riadnou konferenciou, ktorá sa bude konať 19.7.2019 v Pobedime. Bez pripomienok prerokoval a schválil návrh programu riadnej konferencie, ktorý bude zaslaný na všetky kluby spoločne s pozvánkou na konferenciu. 

Uznesenie č. 49/7/2019: VV schvaľuje návrh programu Riadnej konferencie ObFZ Trenčín

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 7. Schválenie zaradenia mužstiev do súťaží pre súťažný ročník 2018/2019 

V tomto bode vystúpili zástupcovia klubu MFK Stará Turá, ktorí vyslovili nespokojnosť a sklamanie z nezaradenia ich A mužstva do 6.ligy Double star Bet a dokonca pohrozili zánikom futbalu v Starej Turej. Predseda ObFZ a členovia VV vysvetlili funkcionárom Starej Turej všetky podrobnosti tohto procesu, vrátane citovania článkov zo Súťažného poriadku, na základe ktorých bola Stará Turá aj Veľká Hradná zaradená do súťaží tak ako bola. Predseda ObFZ prisľúbil pomoc pri prípadnej opätovnej možnosti zaradenia Starej Turej do 5.ligy Sever, ale to už bude v rukách VV ZsFZ.

Uznesenie č. 50/7/2019: VV schvaľuje zaradenie družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2019/2020

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

8. Rôzne

- Člen VV p. Pavel Pristaš informoval členov VV o jeho účasti na konferencii SFZ v Senci, kde zastupoval predsedu ObFZ Trenčín. Podal členom VV informácie o priebehu a výsledkoch konferencie SFZ.

- Člen VV p. Milan Dunajčík vyzval členov VV k prípadnému prehodnoteniu zaradenia mužstiev do súťaží  v súvislosti so zaradením Starej Turej. Hlasoval síce za uznesenie ale chcel by apelovať na ostatných aj v súvislosti s tohtoročným 90.výročím založenia Futbalového klubu v Starej Turej, aby sa hľadali možnosti pomoci futbalu v Starej Turej a využili sa všetky možnosti aby tento klub bol zaradený do vyšších súťaží vrátane 5.ligy Sever  

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda ObFZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

V Trenčíne 9.7.2019  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiace články