Sobota, 25. septembra, 2021Meniny má Vladislav, Vladislava
Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV August 2019

Denis Poruban|23. aug 2019 o 00:00

ZÁPISNICA č. 7/2019 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 19.8.2019 v Trenčíne.

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý –podpredseda, Pavol Horeš – podpredseda, Pavel Pristaš, Ján Burza, Milan Dunajčík, Ján Obeda, Marek Koníček

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ

Ospravedlnení : Anton Hlávek, Henrich Šálek, Ľubomír Horný

Neospravedlnený : Jaroslav Ružička

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . Najskôr požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 8 členov VV. K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.

Uznesenie č.51/8/2019 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

         K bodu 2. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že na ostatnom zasadnutí VV ObFZ Trenčín, ktoré sa konalo 9.7.2019 bolo schválených 6 uznesení – žiadne uznesenie nemalo ukladaciu povinnosť. 

- VV nemal pripomienky

K bodu 3.  Návrh predsedu DK na doplnenie člena komisie

Predseda DK p. Jaroslav Hromník požiadal VV o doplnenie nového člena do DK a to p. Radovana Pristacha – bytom Mníchova Lehota. VV tento návrh prerokoval a schválil. 

Uznesenie č. 52/8/2019: : VV volí p. Radovana Pristacha za člena DK ObFZ Trenčín

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 4. Informácia o hlasovaní PR od posledného zasadnutia VV

VV hlasoval prostredníctvom hlasovania PR od posledného zasadnutia 3 krát :

Návrh Predsedu ŠTK ObFZ Trenčín :

Navrh Dodatku RS 2019-2020 č.1. Úprava 7. a 8.ligy Sever súťaží dospelých, po skončení súťažného ročníku 2019/220.

Hlasovania sa zúčastnilo z 12. členov VV 8 členov VV. Tri hlasy boli neplatné p. Burza, p. Hlávek, p. Šálek 

  1. Formou "schvaľujem" hlasovalo ...............................4      členovia VV ObFZ

Dunajčík,Gróf,Koníček,Meravý,

  1. Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo      .............................0 členov VV ObFZ
  2. Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo      ................................1 členov VV ObFZ

p. Horný.

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina členov VV ObFZ, čo v tomto prípade nebolo splnené.

Návrh Člena KR povereného vedením KR ObFZ Trenčín :

Na základe absolvovanie vstupného školenia rozhodcov a absolvovania následného seminára rozhodcov dňa 27.7.2019 navrhujem zaradiť na NL rozhodcov ObFZ Trenčín pre súťažný ročník 2019-2020 nasledujúcich rozhodcov .

1. Jozef Bečka: 

2. Ing. Marian Halák: 

3. Rastislav Kubica: 

4. Andrej Laurenčík: 

5. Daniel Madara:  

  1. Formou "schvaľujem" hlasovalo ...............................10 členov      VV ObFZ

Burza,Dunajčík,Gróf,Horeš,Horný,Koníček,Meravý,Pristaš,,Šálek,Obeda

  1. Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo      .............................0 členov VV ObFZ
  2. Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo      ................................0 členov VV ObFZ

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené 

Návrh Predsedu ŠTK ObFZ Trenčín :

Návrh TL súťažného ročníka 2019-2020.

Hlasovanie sa zúčastnilo 11členov VV. 

  1. Formou "schvaľujem" hlasovalo ...............................11 členov      VV ObFZ

Burza,Dunajčík,Gróf,Ružička,Horný,Koníček,Meravý,Obeda,Pristaš,Horeš, Šálek,

  1. Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo      .............................0 členov VV ObFZ
  2. Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo      ................................0 členov VV ObFZ

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Uznesenie č. 53/8/2019: : VV berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania PR od posledného zasadnutia

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 5 . Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.8.2019

Informáciu predniesol sekretár ObFZ p. Tomáš Vaňo a skonštatoval že všetky kluby k 15.8. riadne uhradili zberné faktúry SFZ. Jedinými dlhodobými dlžníkmi a neplatičmi sú stále kluby MŠK Slovan Trenčianske Teplice a Trenčianske Bohuslavice. 

Uznesenie č. 54/8/2019: : VV berie na vedomie informáciu o nezaplatených platbách za zberné faktúry splatné k 15.8.2019

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 6. Prerokovanie návrhu na spoluprácu so spoločnosťou SPORTIKA pri družstvách mládeže ObFZ Trenčín

VV prerokoval návrhy od spoločnosti SPORTIKA, s ktorej zástupcami rokoval predseda ObFZ p. Ivan Gróf. Sportika navrhla viacero foriem spolupráce so zväzom a VV napokon odsúhlasil návrh č.2 v znení : všetky mládežnícke súťaže sa budú volaťi SPORTIKA a každý víťaz súťaže obdrží po skončení sezóy poukaz na nákup tovaru v hodnote 300 € podľa vlastného výberu. Na 50 percent bude participovať ObFZ. 

Uznesenie č. 55/8/2019: VV schvaľuje spoluprácu so Spoločnosťou SPORTIKA – konkrétne návrh č.2

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

7. Rôzne

- VV sa v bode rôzne zaoberal situáciu v rozhodcovskom zbore, ktorá nie je ideálna. Vstup do súťaže nevyšiel niektorým arbitrom podľa predstáv, mnohí si zľahčujú situáciu, neskoro sa ospravedlňujú a tým ešte viac komplikujú náročnú prácu Komisie rozhodcov

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda ObFZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

V Trenčíne 19.8.2019  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiace články