02.10.2020, Ľudovit Szerencsés

Usmernenie SFZ k „Opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa 30.9.2020

02.10.2020, Ľudovit Szerencsés
image

Usmernenie SFZ k „Opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa 30.9.2020


1. Účinnosť opatrenia ÚVZ SR nadobúda platnosť dňom 1.10.2020.

2. Opatrenie ÚVZ SR nešpecifikuje žiadne nariadenia týkajúce sa  obmedzenia tréningového procesu klubov. SFZ odporúča klubom v  nasledujúcom období klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie všetkých  hygienických opatrení nariadených ÚVZ SR.

3. Opatrenie ÚVZ SR nešpecifikuje žiadne obmedzenie počtu osôb pri  organizácii súťažného zápasu, pokiaľ sa jedná o osoby vystupujúce v mene  organizátora zápasu (hráči, RT, usporiadatelia – osoby nevyhnutné k  tomu, aby sa zápas organizoval). Jedná sa o akékoľvek formy súťažných  zápasov, resp. turnajov v nižších vekových kategóriách. SFZ žiada, aby  klub, ktorý organizuje súťažný zápas, alebo turnaj, zabezpečil všetky  nariadenia vyplývajúce z opatrenia ÚVZ SR.

4. Opatrenie ÚVZ SR obmedzuje počet ľudí, ktorí sa môžu súťažného  zápasu zúčastniť na 50 (vrátane hráčov, realizačného tímu,  usporiadateľov a pod. – ak je počet týchto osôb vyšší ako 50 postupuje  sa podľa bodu 3). Organizátor môže na zápas umožniť vstup aj väčšiemu  počtu osôb, avšak všetci účastníci športového podujatia musia v dobe  začiatku zápasu disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu, alebo  antigénového testu certifikovaného na území EÚ, na ochorenie Covid-19  nie starším ako 12 hodín.

5. Opatrenie ÚVZ SR špecifikuje aj nariadenia a povinnosti počas  športových kempov a sústredení. SFZ žiada organizátorov takýchto kempov a  sústredení o dôsledné dodržiavanie všetkých nariadení vyplývajúcich z  opatrenia ÚVZ SR a upozorňuje, že organizátor nesie plnú zodpovednosť za  ich plnenie.

6. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pozitívne  testovaných ľudí na ochorenie Covid-19 a zhoršujúcu sa situáciu vo  všetkých regiónoch Slovenska, SFZ v súlade s ohľadom na verejné zdravie  momentálne neodporúča klubom organizovať akékoľvek mimosúťažné zápasy a  turnaje do obdobia, keď sa situácia stabilizuje a začne zlepšovať.


Prečítané: 154x