Informácie SFZ

Pozastavenie členstva, neuhradené faktúry fyzických osôb

Ján Letko|1. sep 2023 o 09:37

Pozastavenie členstva, neuhradené faktúry fyzických osôb

 

Vážený člen SFZ,

 

dovoľujeme si Vás vopred upozorniť na zmenu prihliadania SFZ na faktrúry s nízkou hodnotou, ktoré sú dlhodobo neuhradené. Jedná sa v tomto momente výhradne o faktúry za členské poplatky, ktoré si vygenerovali fyzické osoby sami v ISSF, nejedná sa v žiadnom prípade o položky členského vygenerované klubovým manažérom.

 

DOČASNÉ POZASTAVENIE SA TÝKA HLAVNE HRÁČOV, TRÉNEROV, DELEGÁTOV, DELEGÁTOV POZOROVATEĽOV, ROZHODCOV, SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ A ČLENOV KOMISÍ.

 

Jedná sa o dočasné pozastavenie členstva osobám s neuhradenými faktúrami po splatnosti podľa platných stanov SFZ, (čl. 32 ods. 1 písm. f a podľa čl. 25 ods. 6 písm. a) ). Týka sa to všetkých faktúr aj z minulosti.

 

Informujte prosím hlavne hráčov a trénerov Vašeho klubu aby si skontrolovali v ISSF či majú všetky faktúry v stave uhradená. Návod ako si skontrolovať faktúry je uvedené nižšie.

 

POKIAĽ SA OSOBA DOSTANE DO STAVU ŽE MÁ POZASTAVENÉ ČLENSTVO, NEBUDE MÔCŤ VYKONÁVAŤ ŽIADNE ÚKONY V ISSF, A ANI NEBUDE MOŽNÁ ÚČASŤ OSOBY NA ZÁPASOCH.

 

TO ZNAMENÁ, NEBUDE SA DAŤ PRIDAŤ NA ZÁPIS O STRETNUTÍ.

 

Odoporúčame si prečítať celý text výzvy a oznámenia, ktoré sa nasadí do ISSF 5.9.2023 je:

 

Znenie "Výzvy":

„Upozorňujeme Vás na faktúru číslo xxxxx, neuhradenú v lehote splatnosti xx.xx.xxxx.

Týmto Vás vyzývame, aby ste najneskôr do 30 dní uhradili predmetnú faktúru s tým, že v prípade neuhradenia faktúry v stanovenej lehote Vám bude pozastavené členstvo v SFZ a aktívna činnosť v štruktúrach a súťažiach SFZ, a to až do riadneho uhradenia faktúry s poukazom na čl. 25 ods. 6 písm. a) Stanov SFZ.

Faktúru uhrádzajte výhradne prevodom, nie poštovou poukážkou. Platby faktúr sa spracovávajú vždy v pracovný deň ráno z výpisu z banky za predchádzajúci deň. Po spracovaní platieb z banky sa automaticky aktualizuje aj stav faktúr a ostatných parametrov priamo v ISSF a ruší sa Pozastavenie clenstva

Všetky faktúry nájdete na https://issf.futbalsfz.sk v menu Moje členské poplatky vľavo hore, viac info o platení členského je tu https://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky 

Do ISSF sa prihlasite na adrese https://issf.futbalsfz.sk . Ak neviete heslo tak si ho viete resetnut cez “Zabudol som heslo” pri prihlaseni na issf.futbalsfz.sk , nove heslo neprepisujte, ale kopirujte."

Prípadné problémy s párovaním platieb rieste prosim na fakturacia@futbalsfz.sk" src="blob:https://jira.assistance.sk/6ae619e9-61c9-4b7e-9b76-e7321ec7ffe1" alt="Image" width="6.5" border="0" class="Apple-web-attachment" style="width: 0.1354in; height: 0.125in;"> kde vzdy prilozte aj doklad o prevode/uhradeni predmetnej faktury"

 

Text oznamenia o pozastaveni clenstva:

„Upozorňujeme Vás, že faktúru za členský príspevok od SFZ ste neuhradili v lehote splatnosti a tým ste nesplnili jednu zo základných povinností člena SFZ podľa čl. 32 ods. 1 písm. f) Stanov SFZ. Z dôvodu neuhradenia faktúry za členský príspevok v dodatočnej lehote 30 dní Vám bolo pozastavené členstvo v SFZ, podľa čl. 25 ods. 6 písm. a) Stanov SFZ, s čím je spojené obmedzenie funkcionality v ISSF systéme, ako aj zamedzenie akýchkoľvek aktivít v rámci aktívnej účasti v súťažiach a ich riadení.

Pozastavenie Vášho členstva v SFZ trvá do dňa úhrady členského príspevku alebo do dňa zániku členstva v SFZ, pričom Vás opätovne vyzývame na úhradu Vašich nedoplatkov na členskom.

Faktúru uhrádzajte výhradne prevodom, nie poštovou poukážkou. Platby faktúr sa spracovávajú vždy v pracovný deň ráno z výpisu z banky za predchádzajúci deň. Po spracovaní platieb z banky sa automaticky aktualizuje aj stav faktúr a ostatných parametrov priamo v ISSF a ruší sa Pozastavenie členstva

Všetky faktúry nájdete na https://issf.futbalsfz.sk __ v menu Moje členské poplatky vľavo hore, viac info o platení členského je tu [_https://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky_] __ 

Do ISSF sa prihlasite na adrese https://issf.futbalsfz.sk _ . Ak neviete heslo tak si ho viete resetnúť cez “Zabudol som heslo” pri prihlásení na_ issf.futbalsfz.sk _ , nove heslo neprepisujte, ale kopírujte.”_

Prípadné problémy s párovaním platieb riešte prosím na fakturacia@futbalsfz.sk __ kde vždy priložte aj doklad o prevode/uhradení predmetnej faktúry"

 

Súvisiaci obsah