17.10.2019, Admin LFZ

Zápisnica z Výkonného výboru č.24 z dňa 8.10.2019

17.10.2019, Admin LFZ
image

  

Zápis z VV LFZ konanmmého dňa 8.10.2019 č. 24

Prítomní: pp. Repa,Bomba, Kokavec, Lauko, Podstrelenec, Tomčík, Kruták, Hubka, Vrtich, Kendera, Bella, Matejovie, Zeleňák. Neprítomní-ospravedlnení: Oravec,Dráb

Program

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Informácie

4. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol predseda LFZ Igor Repa.

2. Kontrola uznesenia: v trvaní č. 47,48,49,50.

3. Informácie: Stav finančných prostriedkov: VUB: 17325.- €, pokladňa:329.-€.

4. Rôzne

4.1. Prerozdelenie finančných prostriedkov III. Etapa infraštruktúry podľa žiadostí FK za LFZ. Celkom žiadali 18 FK sumu 500000.- €. Na prerozdelenie pre LFZ a FK  bola k dispozícii suma 130000.- €. VV LFZ rozdelil finančné prostriedky s prihliadnutím, na obdržané financie, ktoré FK obdržali v  I.a II. Etape ako aj na počty družstiev mládeže nasledovne: L.Ondrašová 15000.-Ľubeľa 13000.-,Švošov 12000,L.Štiavnica,Podtureň,Bešeňová,Palúdzka,Hybe,L.Ján,L.Teplá, Jamník , Sv.Kríž všetci á 10000.- €. Celkom: 130000,-€.

4.2. P.Vrtich, ku KR, žiadal zakúpenie štulpní pre R od fy Givova z prostriedkov príspevkov od klubov na R v sume 500.- €. VV LFZ navrhol vypracovať ponuku.

4.3. I.Repa, nespokojnosť ekonomickej firmy Daniarik s výkazmi od R a DZ. Preverí Hubka.

4.4. M.Kokavec, striedačky na ihriskách v oblasti, urobiť inventarizáciu, mali by mať 13 miest pre náhradníkov a realizačný tím. Na niektorých ihriskách kapacita striedačiek je pre 5 osôb.

4.5. I.Matejovie, vyjadril sa k učinkovaniu rozhodcov na stretnutiach, ktorých bol účastníkom.

4.6. P.Tomčík, pochvalne sa vyjadril na adresu učinkovania R v súťažiach LFZ.

4.7. E.Kendera, k prideleným financiám na infraštruktúru, kritizoval malú čiastku na prerozdelenie pre jednotlivé kluby.

4.8. J.Kruták, ku Romanovi Kapitáňovi, k jeho spôsobu ukončenia činnosti vo VV.

4.9. J.Zeleňák, k popisu priestupkov v zápisoch o stretnutí, po kritike a upozornení došlo k zlepšeniu zo strany R a DZ.

4.10. I.Bella k seminárom trénerov, upozornil na najbližšie semináre, ktoré sa budú konať v našej oblasti-v Ružomberku, je to publikované aj v našich ÚS, informoval o termíne seminára v Bobrovci v roku 2020 plánuje sa na dni 22.-23.február 2020. Je slabý záujem od trénerov, títo reagujú spravidla, keď semináre sú ukončené.

UZNESENIE č. 24

I.  berie na vedomie

a/informáciu o stave finančných prostriedkov LFZ

b/príspevky a podnety zapísané v časti Rôzne tohoto zápisu

II. Schvaľuje

a/ prerozdelenie finančných prostriedkov III.etapa infraštruktúry pre FK v čiastke 130000.- €, v zmysle bodu 4.1 tohto zápisu.

III. Ukladá

51. spracovať a predložiť ponuku na zakúpenie štulpní pre R od fy Givova.

T: 30.10.2019  Z: predseda KR

52. preveriť u fy Daniarik skutočnosť o predkladaní výkazov R a DZ za účelom odstránenia nedostatkov

T:30.10.2019 Z:sekretár LFZ

Zapísal: Vladimír Hubka

Prečítané: 36x