Nedeľa, 18. apríla, 2021Meniny má Valér

SLA tvrdila, že Gröhling priznal chybu ministerstva. To teraz zvažuje právne kroky

Prezident SLA Ivan Ivanič. (Autor: TASR)
TASR|26. feb 2021 o 21:30

Ministerstvo sa od správy SLA dištancuje.

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dištancuje od textu piatkovej tlačovej správy Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) a zvažuje právne kroky.

Predstavitelia SLA v nej uviedli, že minister Branislav Gröhling podľa ich informácií rozhodol, že ministerstvo v konaní voči asociácii pochybilo.

SLA tvrdí, že nedostala odpovede

SLA v tlačovej správe uviedla, že ministerstvo "nepostupovalo v súlade so zákonom" a zdôrazňuje, že minister vrátil celú záležitosť MŠVVaŠ SR, odboru komunikácie, pracovisku pre komunikáciu s verejnosťou na nové prerokovanie a rozhodnutie.

SLA žiadala 11. decembra 2020 o informácie a "listinné dôkazy potvrdzujúce oprávnenosť konania štátneho tajomníka Ivana Husára, ako aj konanie Petra Dedíka, generálneho riaditeľa povereného riadením sekcie športu".

Tvrdí, že odpovede na otázky ani požadované podklady nedostala, a podala odvolanie, po ktorom minister zrušil rozhodnutie rezortu, odboru komunikácie, pracoviska pre komunikáciu s verejnosťou z 23. decembra 2020.

"Slovenská lyžiarska asociácia a najmä naši športovci sú dlhodobo poškodzovaní protizákonným konaním štátneho tajomníka Ivana Husára a sekcie športu MŠVVaŠ pod vedením Petra Dedíka," tvrdí prezident SLA Ivan Ivanič.

"Je smutné, že sme museli o pomoc opakovane požiadať samotného ministra, aby sa touto záležitosťou zaoberal. Napriek tomu veríme v zákonné vyriešenie celej kauzy, ktoré potvrdzuje týmto svojím rozhodnutím," dodal.

Ministerstvo stojí za ZSL

Po tom, ako sa koncom minulého roka vyostrili spory medzi vedením SLA a viacerými jej dovtedajšími členmi, sa MŠVVaŠ SR rozhodlo kontroverzie v slovenskom lyžovaní riešiť podporou novovznikajúceho Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).

Ministerstvo následne odobralo štatút národného športového zväzu SLA a niektoré jeho kompetencie, medzi nimi prihlasovanie športovcov na súťaže, prevzal Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).

Vedenie SLA však nesúhlasí s odôvodnením týchto krokov, keďže podľa asociácie nie je pravda, že z nej odišla väčšina športovcov.

Piatkové stanovisko MŠVVaŠ SR

/bez redakčných úprav/

"Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dištancuje od textu tlačovej správy Slovenskej lyžiarskej asociácie, ktorá je nesprávna a zavádzajúca.

Navyše, právnici rezortu školstva posudzujú formu komunikácie SLA a zvažujú právne kroky."

Tlačová správa, ktorú v piatok poslala SLA jednotlivým médiám

/bez redakčných úprav/

"Slovenskej lyžiarskej asociácii bolo doručené právoplatné rozhodnutie ministra školstva vedy, výskumu a športu SR, v ktorom rozhodol, že ministerstvo pochybilo, keď nepostupovalo v súlade so zákonom voči SLA.

Žiadosť SLA o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. tak bola odvolacím orgánom vrátená Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na nové prejednanie a rozhodnutie.

Čím bolo potvrdené, že ministerstvo porušuje zákon v konaniach voči SLA!

Slovenská lyžiarska asociácia už od decembra 2020 na základe zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám žiadala v niekoľkých žiadostiach sekciu športu MŠVVaŠ, aby zodpovedala nižšie uvedené otázky a predložila aj listinné dôkazy potvrdzujúce oprávnenosť konania štátneho tajomníka Ivana Husára, ako aj konanie Petra Dedíka, generálneho riaditeľa povereného riadením sekcie športu, (ktorého najbližšia príbuzná je od decembra 2020 aktívnou členkou, v sekcii športu ministerstva preferovaného, Zväzu slovenského lyžovania - ZSL https://sport.iedu.sk/Contact/Person/527040).

O konaní ministerstva v otázkach SLA, ako aj požiadavke predloženia listinných podkladov a dôkazov, ktoré ministerstvo odmietlo zodpovedať a predložiť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, minister právoplatne rozhodol tak, že ministerstvo postupovalo v rozpore so zákonom.

Otázky a podklady, ktoré žiadala 11.12.2020 SLA MŠVVaŠ, sekciu športu:

1. Na základe akých skutočností a podkladov bolo dňa 01.12.2020 na organizáciu FIS zaslaný list štátneho tajomníka pre šport p. Ivana Husára ohľadom SLA? Na základe ktorých ustanovení zákonov, prípadne interných predpisov a konkrétnych dôvodov tak štátny tajomník postupoval? Prosíme o predloženie týchto informácií a podkladov.

2. Kedy začal p. Husár vo veci popísanej v bode 1 komunikovať s FIS ohľadom SLA? Ako a kedy bola o tom vyrozumená SLA? Prosíme o predloženie tejto komunikácie s FIS a SLA.

3. Kedy začal p. Husár vo veci popísanej v bode 1 komunikovať so ZSL? Prosíme o predloženie tejto komunikácie.

4. Kedy začal p. Husár vo veci popísanej v bode 1 komunikovať so Slovenským olympijským výborom? S kým konkrétne komunikoval? Prosíme o predloženie tejto komunikácie.

5. Aké podklady preukazujú tvrdenia štátneho tajomníka pre šport p. Ivana Husára, že ZSL združuje viac lyžiarov ako SLA? Prosíme o predloženie týchto podkladov.

6. Koľko anonymov bolo doručených na Ministerstvo a koľko podnetov od rodičov ohľadom SLA? Kým a ako boli tieto podnety prešetrené? Aké závery a opatrenia boli prijaté? K porušeniu ktorých zákonných ustanovení na strane SLA došlo?

7. Ako bolo postupované vo veci emailovej žiadosti SLA o stretnutie zaslanej na Ministerstvo, konkrétne na adresu dňa 03.12.2020, v ktorej SLA žiadalo o stretnutie s p. ministrom?

8. Ako bolo postupované v žiadosti o stretnutie, ktoré bola zaslaná na Ministerstvo dňa 09.12.2020, ktorou bolo požiadané o stretnutie prezidenta SLA s Ministrom školstva vedy a výskumu, ako aj vydanie potvrdenia o národnom športovom zväze a okamžité podanie opravných informácii FIS a SOŠV?

9. Na základe akých právnych úkonov a ktorých ustanovení právnych predpisov Ministerstvo v zastúpení štátnym tajomníkom rozhodlo v deň 1.12.2020, že ZLS je nástupníckym národným športovým zväzom za SLA a mal by byť členom FIS namiesto SLA, vrátane predloženia všetkých s tým súvisiacich listín?

10. Z čoho Ministerstvo v zastúpení štátnym tajomníkom vychádzalo pri tvrdení, že "SLA komunikovala a narábala s Petrou Vlhovou ako s handrou" uvedené štátnym tajomníkom Ivanom Husárom v relácii o športe 06.12.2020 o 22:00 na RTVS, vrátane predloženia súvisiacich listín?

11. Z čoho Ministerstvo v zastúpení štátnym tajomníkom vychádzalo pri tvrdení, že "Zuzulová plakala kvôli SLA pred dvoma rokmi" uvedené štátnym tajomníkom Ivanom Husárom v relácii o športe 06.12.2020 o 22:00 na RTVS, vrátane predloženia súvisiacich listín?"

Do dnešného dňa SLA nedostala odpovede na vyššie uvedené otázky, ani požadované podklady. SLA riešilo postup ministerstva podľa zákona a podalo odvolanie - rozklad na ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ten zrušil "fiktívne rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odboru komunikácie, pracoviska pre komunikáciu s verejnosťou zo dňa 23.12.2020 o odmietnutí poskytnúť informáciu a podklady, ktorým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako povinná osoba podľa § 18 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, nevyhovelo žiadosti o poskytnutie informácie žiadateľa Slovenská lyžiarska asociácia." Celú záležitosť vrátil Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odboru komunikácie, pracoviska pre komunikáciu s verejnosťou na nové prejednanie a rozhodnutie.

Slovenská lyžiarska asociácia žiadala tieto odpovede ako zásadné dôkazy pre súdne účely k žalobe podanej na sekciu športu MŠVVaŠ vo veci odobratia štatútu národného športového zväzu rozhodnutím, ktoré podpísal Peter Dedík, ako i orgánom činným v trestnom konaní vo veci konania štátneho tajomníka Ivana Husára.

"Slovenská lyžiarska asociácia a najmä naši športovci sú dlhodobo poškodzovaní protizákonným konaním štátneho tajomníka Ivana Husára a sekcie športu MŠVVaŠ pod vedením Petra Dedíka. Je smutné, že sme museli o pomoc opakovane požiadať samotného ministra, aby sa touto záležitosťou zaoberal. Napriek tomu veríme v zákonné vyriešenie celej kauzy, ktoré potvrdzuje týmto svojím rozhodnutím," povedal Ivan Ivanič, prezident SLA na margo opakovaného nezákonného konania sekcie športu na MŠVVaŠ pod vedením vyššie spomínaných dvoch osôb od začiatku decembra 2020."

Súvisiace články