Západoslovenský futbalový zväz

  Západoslovenský futbalový zväz

  Futbalnet

  Formuláre, tlačivá

   Passport štadióna.doc

   - tlačivo na získanie pasportizácie štadióna.


   Súhlas so štartom vo vyššej vekovej kategórii  

   • vzor tlačiva na tzv. ostaršenie, čiže štart hráča vo vyššej vekovej kategórii podľa Súťažného poriadku SFZ čl. 46/1,2. Tréner družstva nemôže hráča nominovať na stretnutie, ak tieto súhlasy nemá k dispozícii pred stretnutím!!! Súhlas je platný max. 1 rok od vystavenia.

    

   Zápis o stretnutí ZsFZ

   • v prípade problému s vytvorením Zápisu o stretnutí v ISSF (napr. nefunnkčnosť internetového pripojenia) vytvorte Zápis o stretnutí "ručne" s použitím tohto tlačiva.

    

   Registračný formulár štadióna

   • aby bolo v ISSF a následne v Zápise o stretnutí jednoznačne určiť, na ktorej hracej ploche sa súťažné stretnutie odohrá, je potrebné každú hraciu plochu zaregistrovať. Vyplnený formulár zašlite na sekretariát ZsFZ, ktorý registráciu do ISSF vykoná.

    

   Dohoda o spoločnom družstve mládeže

   • vzor Dohody o spoločnom družstve mládeže uzatvorenej podľa SP SFZ čl.28/4-7 

    

   Potvrdenie o účasti na mládežníckom stretnutí

   • potvrdenie ak sa mládežnícke stretnutie odohrá cez pracovný týždeň do 15:00
   • potrebné ihneď zaslať na sekretariát ZsFZ


   Zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb

   • potvrdenie o vyplatení nákladov na cestovné a stravné DO (hradené klubom), ak sa zápas neuskutoční (napr. nespôsobilá hracia plocha)
   • potrebné ihneď zaslať na sekretariát ZsFZ
   • potvrdenie musí obsahovať pečiatku danného klubu, spolu s podpisom štatutára
   • vždy uvádzať dôvod neuskutočnenia zápasu