Formuláre, tlačivá

  Passport štadióna.doc

  - tlačivo na získanie pasportizácie štadióna.


  Súhlas so štartom vo vyššej vekovej kategórii  

  • vzor tlačiva na tzv. ostaršenie, čiže štart hráča vo vyššej vekovej kategórii podľa Súťažného poriadku SFZ čl. 46/1,2. Tréner družstva nemôže hráča nominovať na stretnutie, ak tieto súhlasy nemá k dispozícii pred stretnutím!!! Súhlas je platný max. 1 rok od vystavenia.

   

  Zápis o stretnutí ZsFZ

  • v prípade problému s vytvorením Zápisu o stretnutí v ISSF (napr. nefunnkčnosť internetového pripojenia) vytvorte Zápis o stretnutí "ručne" s použitím tohto tlačiva.

   

  Registračný formulár štadióna

  • aby bolo v ISSF a následne v Zápise o stretnutí jednoznačne určiť, na ktorej hracej ploche sa súťažné stretnutie odohrá, je potrebné každú hraciu plochu zaregistrovať. Vyplnený formulár zašlite na sekretariát ZsFZ, ktorý registráciu do ISSF vykoná.

   

  Dohoda o spoločnom družstve mládeže

  • vzor Dohody o spoločnom družstve mládeže uzatvorenej podľa SP SFZ čl.28/4-7 

   

  Potvrdenie o účasti na mládežníckom stretnutí

  • potvrdenie ak sa mládežnícke stretnutie odohrá cez pracovný týždeň do 15:00
  • potrebné ihneď zaslať na sekretariát ZsFZ


  Zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb

  • potvrdenie o vyplatení nákladov na cestovné a stravné DO (hradené klubom), ak sa zápas neuskutoční (napr. nespôsobilá hracia plocha)
  • potrebné ihneď zaslať na sekretariát ZsFZ
  • potvrdenie musí obsahovať pečiatku danného klubu, spolu s podpisom štatutára
  • vždy uvádzať dôvod neuskutočnenia zápasu