Formuláre a tlačivá na stiahnutie

Súhlas so štartom vo vyššej vekovej kategórii  

  • vzor tlačiva na tzv. ostaršenie, čiže štart hráča vo vyššej vekovej kategórii podľa Súťažného poriadku SFZ čl. 46/1,2. Tréner družstva nemôže hráča nominovať na stretnutie, ak tieto súhlasy nemá k dispozícii pred stretnutím!!!  Súhlas je platný max. 1 rok od vystavenia.

 

Zápis o stretnutí ZsFZ

  • v prípade problému s vytvorením Zápisu o stretnutí v ISSF (napr. nefunnkčnosť internetového pripojenia) vytvorte Zápis o stretnutí "ručne" s použitím tohto tlačiva.

 

Registračný formulár štadióna

  • aby bolo v ISSF a následne v Zápise o stretnutí jednoznačne určiť, na ktorej hracej ploche sa súťažné stretnutie odohrá, je potrebné každú hraciu plochu zaregistrovať. Vyplnený formulár zašlite na sekretariát ZsFZ, ktorý registráciu do ISSF vykoná.

 

Dohoda o spoločnom družstve mládeže

  • vzor Dohody o spoločnom družstve mládeže uzatvorenej podľa SP SFZ čl.28/4-7 

 

Potvrdenie o účasti na mládežníckom stretnutí

  • potvrdenie ak sa mládežnícke stretnutie odohrá cez pracovný týždeň do 15:00
  • potrebné ihneď zaslať na sekretariát ZsFZ