Odvolacia komisia

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. SFZ-OK-2023/2024-0001

Odloženie podania

Vážený p. Nerty, dovoľujeme si Vás informovať, že Vaše podanie zo dňa 20. septembra 2023 odkladáme bez ďaľšieho procesného postupu, nakoľko v zmysle čl. 60 ods. 8 stanov SFZ "Odvolanie alebo podnet podáva navrhovateľ na orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda. Predseda tohto orgánu najneskôr do siedmich dní od doručenia odvolania alebo podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti predloží odvolanie alebo podnet s potrebnými podkladmi odvolacej komisii, ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu sám nevyhovie. Ak je na konanie a rozhodovanie o veci príslušný iný orgán, odvolanie alebo podnet postúpi v tej istej lehote príslušnému orgánu a súčasne o tom upovedomí navrhovateľa." V zmysle vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme usmerniť, aby ste Vaše podanie adresovali dotknutému orgánu, ktorý následne uplatní procesný postup v zmysle čl. 60 ods. 8 stanov SFZ.

Rozhodnutie:SFZ-OK-2023/2024-0001
Dátum zaevidovania:25.09.2023 11:50
Stav:Nové