05.10.2020, Pavel Príkopa

Zápisnica zo zasadnutia VV ObFZ BA-vidiek z 29.09. 2020

05.10.2020, Pavel Príkopa

Zápisnica zo zasadnutia VV ObFZ Bratislava-vidiek z 29.09. 2020

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Bratislava-vidiek,  konaného 29.09. 2020 o 16.30 h na BFZ v Bratislave, Súmračná 27.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: pp. Baxa, Ferenčák, Peller, Vorčák, Hlavenka, Dadykin, Kyselica, Príkopa. 

Hostia: pp. Jánošík, Farbula.

Neprítomní: pp. Matušovský, Vašš, Konečný, Kolembus, Petráš -ospravedlnení.

Program:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu– p. Baxa  2. Kontrola plnenia uznesení – p. Príkopa 3. Informácie predsedu ObFZ po VV BFZ k momentálnej situácii – p. Baxa 4. Informácia o výsledku hlasovania per rollam v období medzi zasadnutiami VV ObFZ BA-vidiek – p. Príkopa 5. Rôzne.   6. Záver.

K bodu 1: Predseda ObFZ p. Baxa – privítal prítomných. Po odsúhlasení programu pristúpil k plneniu uznesení z posledného VV a skonštatoval, že uznesenia boli splnené, čím bol naplnený aj bod č.2 programu schôdze. Následne odovzdal slovo predsedovi BFZ p. Jánošíkovi, ktorý informoval prítomných o priebehu konferencie SFZ a aktuálnej situácii v hnutí. Na záver svojho vystúpenia spolu s pp. Baxom a s Farbulom odovzdal bronzový odznak SFZ a pamätnú plaketu k jubileju p. Kamila Kyselicu.

K bodu 3: Informácie predsedu ObFZ po VV BFZ. Predseda ObFZ informoval o priebehu VV BFZ  a k momentálnej situácii. K predneseným informáciám p. Baxu prebehla krátka konštruktívna diskusia.

K bodu 4: Informácia o výsledku hlasovania per rollam. Podrobnú informáciu o jednotlivých hlasovaniach per rollam podal sekretár p. Príkopa. VV vzal informáciu na vedomie, bez pripomienok.

K bodu 5: Rôzne. p. Hlavenka informoval členov VV o priebehu šetrenia sťažnosti klubu FK Slovan Modra s tým, že po vyriešení bude vydané oficiálne stanovisko KRaD. Ďalej podal informáciu za DK p. Dadykin. VV zobral informácie predsedov OK na vedomie.

Predseda p. Baxa oboznámil prítomných o námietke – sťažnosti FKM Stupava ku kontumácii v súťaži ml. žiakov U13 MZV. Prítomní sa podrobne oboznámili s námietkou FKM Stupava a písomným poradným vyjadrením predsedu ŠTK p. Vašša. VV po dôkladnom zvážení odporučil sekretárovi p. Príkopovi, aby požiadal p. JUDr. Mariána Dobrovského o legislatívne stanovisko k danej situácii, čím VV OB FZ BA-vidiek využíva štatút najvyššieho riadiaceho orgánu v pôsobnostosti ObFZ BA-vidiek.

Uznesenia z VV ObFZ Bratislava-vidiek konaného 29.09. 2020:

UZNESENIE č. 1: Výkonný výbor ObFZ Bratislava-vidiek schválil program rokovania. – hlasovanie – 5 za 0 zdržal sa 0 proti.

UZNESENIE č. 2: VV ObFZ Bratislava-vidiek zobral na vedomie informáciu o hlasovaní per rollam a informácie o situácii v hnutí, ktoré podal p. Baxa – hlasovanie – 5 za 0 zdržal sa 0 proti.

UZNESENIE č. 3: VV ObFZ Bratislava-vidiek zobral na vedomie informácie predsedov KRaD a DK. – hlasovanie - 5 za 0 zdržal sa 0 proti.

UZNESENIE č. 4: VV ObFZ Bratislava-vidiek ukladá sekretárovi ObFZ BA-vidiek p. Príkopovi požiadať p. JUDr. Mariána Dobrovského o legislatívne stanovisko ku kontumácii stretnutia FKM Stupava – FK Závod U13 MZV. – hlasovanie - 5 za 0 zdržal sa 0 proti.


V Bratislave, 29.09. 2020                                   


                                                                                                                                         Miroslav Baxa v.r.                                                
                                                                                                                            predseda ObFZ Bratislava-vidiek

Zapísal:

Pavel Príkopa,                                                                                                                                                                                               
sekretár ObFZ Bratislava-vidiek

Prečítané: 49x