23.07.2020, Pavel Príkopa

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Bratislava-vidiek konaného 21. júla 2020

23.07.2020, Pavel Príkopa

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Bratislava-vidiek konaného 21. júla 2020

Prítomní: pp. Baxa, Ferenčák, Peller, Vorčák, Matušovský, Hlavenka, Vašš, Dadykin, Príkopa.

Neprítomní: pp. Konečný, Kolembus, Petráš, Kyselica – ospravedlnení.

Program:

1. Privítanie prítomných, plnenie uznesení.

2. Informácie predsedu ObFZ po VV BFZ k momentálnej situácii.

3. Zaradenie družstiev do nového ročníka 2020/2021.

4. Rôzne.

5. Záver.

K bodu 1 a 2: Predseda ObFZ p. Baxa – privítal prítomných a vyzval prítomných na minútu ticha zazosnulého funkcionára p. Františka Šmidoviča. Po odsúhlasení programu pristúpil k plneniu uznesení z posledného VV a skonštatoval, že uznesenia boli splnené. Informoval prítomných o záveroch z rokovania VV BFZ a momentálnej situácii. Oboznámil prítomných so schváleným zaradením družstiev do SD3R.

Rozpis súťaží na sezónu 2020/2021 bude len v elektronickej podobe a jeho definitívne znenie bude ukončené do 24.7.2020. Do uvedeného termínu je možné podať predsedovi ŠTK ObFZ pripomienky, prípadne úpravy a zmeny.

K bodu 3: Zaradenie družstiev do súťaží. Predseda ŠTK p. Vašš predložil zaradenie družstiev do jednotlivých súťaží a po krátkej diskusii členovia VV jeho návrhy odsúhlasili, nakoľko všetky družstvá spĺňajú podmienky zaradenia.

K bodu 4: Predseda KRaD p. Hlavenka oboznámil prítomných nominačnou listinou rozhodcov a delegátov pre ročník 2020/2021 a predložil ju na schválenie.

K bodu 4: Predseda ŠTK p. Vašš podrobne informoval členov VV o termínovej listine pre súťažný ročník 2020/2021 s dôrazom, že súťaž S6V /6. Liga seniorov/ sa bude hrať 3-kolovým systémom, ktorý FK, zaradené do 6. ligy, väčšinovo odsúhlasili. Zvlášť podrobne informoval VV o zaradení dorasteneckých družstiev do súťaže IV. ligy /SD4/.

Uznesenia z VV ObFZ Bratislava-vidiek konaného 30. 6. 2020:

UZNESENIE č. 1: Výkonný výbor ObFZ Bratislava-vidiek schválil predloženú nominačnú listinu rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek na súťažný ročník 2020/2021 – hlasovanie – 6 za 0 zadržal sa 0 proti.

UZNESENIE č. 2: VV ObFZ Bratislava-vidiek schválil termínovú listinu pre súťažný ročník 2020/2021– hlasovanie – 6 za 0 zadržal sa 0 proti.

UZNESENIE č. 3: VV ObFZ Bratislava-vidiek schválil zaradenie družstiev do jednotlivých súťaží pre súťažný ročník 2020/2021– hlasovanie - 6 za 0 zadržal sa 0 proti.

UZNESENIE č. 4: VV ObFZ Bratislava-vidiek schválil 3-kolový systém pre súťaž S6V /6. liga seniori/ po konzultácii ŠTK s FK, zaradenými do S6V – hlasovanie - 6 za 0 zadržal sa 0 proti.

V Bratislave, 21. 7. 2020

Miroslav Baxa v.r.      

predseda ObFZ Bratislava-vidiek

Zapísal:

Pavel Príkopa                                                                           

sekretár ObFZ Bratislava-vidiek

Prečítané: 165x