05.07.2020, Rudolf Hupka

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Bratislava-vidiek konaného 30. júna 2020

05.07.2020, Rudolf Hupka

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Bratislava-vidiek

                                                                                   Zápisnica

zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Bratislava-vidiek konaného 30. júna 2020 o 17.00 h na BFZ v Bratislave, Súmračná 27.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: pp. Baxa, Ferenčák, Petráš, Peller, Kyselica, Vašš, Príkopa, Hupka.

Neprítomní: pp. Hlavenka, Vorčák, Konečný, Dadykin, Havránek, Kolembus.


Program: 1. Privítanie prítomných, plnenie uznesení.

                  2. Informácie predsedu ObFZ po VV BFZ k momentálnej situácii.

                  3. Pred sezónou 2020/2021.

                  4. Rôzne.

K bodu 1 a 2: Predseda ObFZ p. Baxa – privítal prítomných a po odsúhlasení programu pristúpil k plneniu uznesení z posledného VV a skonštatoval, že uznesenia boli splnené. Informoval prítomných o záveroch z rokovania VV BFZ a momentálnej situácii. Oznámil konania konferencií SFZ (25. 9. 20 Poprad) a BFZ (1. 10. 20 18.00 zasadačka BSK). Miroslav Richtárik skončil vo funkcii predsedu ŠTK BFZ.

Oznámil zmenu na poste sekretára ObFZ Bratislava-vidiek – Pavel Príkopa nahradil od 1. 7. 20 Rudolfa Hupku. Od 1. 7. nastupuje na post sekretára BFZ nová pracovníčka – ekonómka.

Rozpis súťaží na sezónu 2020/2021 bude len v elektronickej podobe a do 15. 7. je možnosť dať predsedovi ŠTK ObFZ pripomienky, prípadne úpravy a zmeny.

K bodu 3: Zaradenie družstiev do súťaží sa posúva vzhľadom k prihláškam družstiev prípraviek do súťaží do 10. 7. 20.

K bodu 4: Predseda RK K. Kyselica navrhol preplatiť mesačne na mobil predsedovi ObFZ M. Baxovi 25 €, počnúc mesiacom jún 2020.

Predseda ŠTK M. Vašš informoval o predbežnom zaradení prihlásených tímov do súťaží.

Sekretár R. Hupka informoval o hlasovaní formou per rollam – odvolanie Ľuboša Havránka z pozície člena VV ObFZ Bratislava-vidiek a na jeho miesto poveril pána Jozefa Matušovského za siedmeho člena VV ObFZ Bratislava-vidiek a o zaradení žiakov U15 a U13 FC Slovan Modra do II. ligy SŽ a MŽ v súťažnom ročníku 2020/2021.


Uznesenia z VV ObFZ Bratislava-vidiek konaného 30. 6. 2020:

UZNESENIE č. 1: Výkonný výbor ObFZ Bratislava-vidiek na základe opakujúceho sa a nepretržitého porušovania ustanovenia Stanov ObFZ Bratislava-vidiek (Hlava III., čl. 9 Výkonný výbor odst. 8, prvá veta: „Členovia VV sú povinní zúčastňovať sa jeho zasadnutí“.), odvoláva Ľuboša Havránka z funkcie člena VV ObFZ Bratislava-vidiek (opakovaná a nepretržitá neúčasť na zasadnutiach VV ObFZ) – hlasovanie – 4 za 0 zadržal sa 0 proti.

UZNESENIE č. 2: VV ObFZ Bratislava-vidiek v zmysle Stanov ObFZ Bratislava-vidiek, Hlava III., čl. 9 VV odst. 8 poveril pána Jozefa Matušovského za siedmeho člena VV ObFZ Bratislava-vidiek – hlasovanie – 4 za 0 zadržal sa 0 proti.

UZNESENIE č. 3: VV ObFZ Bratislava-vidiek odsúhlasil mesačne príspevok na mobil vo výške á 25 € pre predsedu ObFZ M. Baxu, počnúc mesiacom jún 2020 – hlasovanie - 4 za 0 zadržal sa 0 proti.

UZNESENIE č. 4: VV ObFZ Bratislava-vidiek zobral na vedomie oznámenie z BFZ k zaradeniu starších a mladších žiakov U15 a U13 FC Slovan Modra do II. ligy SŽ a MŽ v súťažnom ročníku 2020/2021.

UZNESENIE č. 5: VV ObFZ Bratislava-vidiek berie na vedomie zmenu na poste sekretára ObFZ Bratislava-vidiek. Novým sekretárom sa stal Pavel Príkopa, ktorý vo funkcii nahradil Rudolfa Hupku. Predseda ObFZ poďakoval odstupujúcemu sekretárovi za dlhoročnú prácu.


V Bratislave, 30. 6. 2020

                                                                                                                                Miroslav Baxa v.r. 

zapísal Rudolf Hupka,                                                                            predseda ObFZ Bratislava-vidiek

sekretár ObFZ Bratislava-vidiek

Prečítané: 125x