Úradné správy

Úradná správa č. 41

Tomáš Tůma|16. jún 2022 o 20:02

Správy zo sekretariátu:

1. Oznamujeme klubom, že aktív pred novým súťažným ročníkom 2022/2023 sa uskutoční dňa 08.07.2022 (piatok) o 18:00 hod. na zimnom štadióne v Brezne.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na e-mail (obfzbb@futbalsfz.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

3. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

- od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)

Športovo – technická komisia - Peter Mazúch

1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS:

I. trieda 26. kolo Hronec - Braväcovo dňa 19.06.2022 (nedeľa) o 14:00 hod. na ihrisku FK Hronec,     

II. trieda 29. kolo Malachov – Tajov dňa 25.06.2022 (sobota) o 13:30 hod. na ihrisko FK Malachov,

II. trieda 28. kolo P. Polhora – St.Hory dňa 19.06.2022 (nedeľa) o 15:00 hod. na ihrisko FK P.Polhora,

II. trieda 28. kolo Hiadeľ – Polomka dňa 19.06.2022 (nedeľa) o 14:00 hod. na ihrisko FK Hiadeľ,

II. trieda 28. kolo Mičiná – Selce „B“ dňa 19.06.2022 (nedeľa) o 10:30 hod. na ihrisko FK Mičiná,

I. trieda st. žiaci U15 18. kolo Badín – Jakub dňa 20.06.2022 (pondelok) o 17:30 hod. na ihrisku FK Badín.

2. Kontumujeme neodohrané MFS II. triedy 27. kolo Dolná Lehota – Harmanec podľa článku 82/1b SP (hostia na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Dolná Lehota. Prípad odstupujeme na DK.

3. Informácie k novému súťažnému ročníku 2022/2023 súťaží dospelých a mládeže:

- elektronické prihlášky do súťažného ročníka 2022/2023 pre všetky súťaže dospelých sa aktivujú cez ISSF v termíne od. 09.06. – 30.06.2021.

- prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých aj mládeže.

- predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2022/2023, všetky súťaže dospelých – 06.08.2022.

TMK plánuje vytvoriť kategóriu U9, kluby ktoré by mali záujem o vytvorenie danej kategórie nech kontaktujú Romana Patráša zodpovedného za mládež alebo sekretára ObFZ BB

4. Nové názvoslovie súťaží v ročníku 2022/2023: I. trieda – úroveň súťaže 7. liga, II. trieda – úroveň súťaže 8. liga.

5. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť

ŠTK - úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

1. Oznamujeme klubom, že ObFZ BB organizuje v spolupráci s futbalovým klubom FK Brezno finálový turnaj v kategórii ml. žiakov U13, ktorý sa uskutoční dňa 25.06.2022 (sobota) so začiatkom o 9:30 hod. Turnaj sa odohrá na ihrisku FK Brezno na 2 ihriskách na šírku. Propozície boli klubom zaslané elektronicky.

Na turnaji sa zúčastnia mužstvá:

Skupina A: TJ ŠK Sokol Jakub, ŠK Badín, FK Braväcovo, FK Brezno

Skupina B: ŠK Selce, TJ Tatran Polomka, OFK Slovan Valaská, ŠK Heľpa

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a 37/3 DP.

D-1-96 Tomáš Tuček, 1138876, FK Šalková „B“ od 15.06.2022. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-97 Peter Pikula, 1138367, FK Nemecká od 15.06.2022. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

D-2-36 DK na základe upozornenia a podnetu KR ukladá pokutu 50.-€ v zmysle čl. 12/6 DP a čl. 64/1b DP pre FK Brusno – 25. Kolo. Pokuta a poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-37 DK v zmysle čl. 59 DP a čl. 12/6 DP ukladá pokutu 80.-€ FK Harmanec za nenastúpenie na MFS 27. kola dňa 11.06.2022 Dolná Lehota - Harmanec. Pokuta a poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-38 DK v zmysle čl. 59 DP a čl. 12/6 DP ukladá pokutu 40.-€ FK Badín U15 za nenastúpenie na MFS Heľpa – Badín 16. Kolo.. Pokuta a poplatok 5.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-98 Zdenko Kriak, 1120161, rozhodca. Podľa čl. 10/1 DP upozorňuje DK menovaného na nerešpektovanie zákazu KR o používaní GoPro kamery počas MFS. V prípade opakovania sa porušenia zákazu bude DK postupovať podľa prísnejších postupov.

Najbližšie zasadnutie DK bude 22.06.2022 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov - predseda Jozef Medveď

1. Letný seminár R a DZ ObFZ BB sa uskutoční dňa 29.7. 2022 o 17:00 v objekte ObFZ BB Partizánska cesta 93 B. Bystrica. Bližšie informácie sledujte výhradne na stránkach a v Spravodajoch ObF ZBB. Z toho dôvodu Vás žiadam o naplánovanie si pracovných a osobných záležitostí tak, aby ste sa uvedenej akcie mohli zúčastniť.

Súvisiaci obsah