11.10.2019, Admin LFZ

Zápisnica z Výkonného výboru č.23 z dňa 10.9.2019

11.10.2019, Admin LFZ
image

  

Zápis z VV LFZ zo dňa 10.9.2019 č. 23

Prítomní: pp. Repa, Lauko,Podstrelenec,Tomčík, Kruták,Hubka ospravedlnili sa: Bomba, Kokavec, z predsedov komisii prítomní: pp. Dráb, Kendera, Oravec,Žuffa za KR, 

Program

1. Otvorenie a kontrola uznesenia

2. Informácie

3. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol predseda LFZ Igor Repa. Kontrola uznesenia: splnené: č. 45,46

2. Informácie podal Igor Repa. Roman Kapitáň ústne oznamuje vzdanie sa funkcie člena VV LFZ. Ľ.Oravec informoval o plnení rozpočtu a stave finančných prostriedkov. Plnenie rozpočtu členovia VV LFZ obdržali v písomnej forme. Stav financii: VUB: 13140,24 €, pokladňa: 432,90 €.

3. Rôzne

3.1 J.Dráb, k futbalovým pomôckám, z FK sú pripomienky

3.2 Ľ.Oravec, odmeny pre dorast, L.Ján v minulom súťažnom ročníku založil družstvo dorastu

3.3 I.Repa, návrh na ocenenia v súťažnom ročníku 2019-20 pripraví a navrhne ŠTK, určí počty v rátane ocenení na vyhlásenie 11-tky roka 2019

3.4 J.Dráb, návrh na odmenu 100.- € pre dorast, ktorý ukončil súťažný ročník 2018-19. Jedná sa o 9 FK spolu 900.- €.. Čo sa týka dorastu v ročníku 2019-20 návrh na ocenenie sa predloží po skončení jesennej časti ročníka 2019-20

3.5 J.Dráb, odmeny za usporiadanie mládežníckych turnajov: Lisková 40.- €, P.Ľupča 50.- €, Stankovany 140.- €.. Celkom 230.- €. Ďalej informoval, že ISSF nenahráva do zostavy U15 žiakov 9 ročných, informoval o striedavom štarte žiakov z MFK Tatran LM a MFK Ružomberok do súťaží LFZ, Smrečany Žiar vrátiť 70.- € za rozhodcov, v rozpise sa uvádza, že každý klub uhradí 70.- € SmrečanyŽiar boli zaťažené za A aj B družstvo. V zmysle novely zákona archivovať CD z MFS 15 dní. Zmena zo 60 dní na 15 dní.

3.6 J.Zeleňák nesprávne popisy priestupkov od R, spomenul MFS B.Potok – Hybe B. 

3.7 I.Repa, navrhol zvolať seminár R a DZ k popisu priestupkov

3.8 J.Žuffa, dorast U19 MF odmena R 12.- € za každé stretnutie

3.9 J.Kruták, navrhol v budúcnosti výberové konanie na o cenenia pre FK po skončení súťažného ročníka, konkretizovať, aký tovar v cene 100.- € si prevzal L.Trnovec za súťaž Fair-Play

3.10E.Kendera, k odvolaciemu konaniu FK Prosiek, potvrdili rozhodnutie DK. K futbalovým pomôckám, uviedol ceny od iných dodavateľov, čo zodpovedá trendu v LFZ. Navrhol, aby TMK zorganizovala metodické cvičenie a inštruktáž ohľadom používania futbalových pomôcok

3.11I.Repa, P.Ľupča požiadala LFZ o cenu na remeselnícky jarmok, doporučuje venovať 1 ks futbalová lopta od Sportiky

3.12J.Podstrelenec, dotazoval, či Sportika uhradila vystavené faktúry za reklamu

3.13J.Dráb, úprava rozpisu v časti, ak hráč v priebehu ročníka dovŕši vek, môže štartovať, upraviť cez ÚS

U Z N E S E N I E č. 23

I. Berie na vedomie

a/ ústne vzdanie sa člena VV LFZ Roman Kapitáň

b/ plnenie rozpočtu , ktoré písomne predložil Ľubomír Oravec, predseda ekonomickej komsie a stav finančných prostrikedkov LFZ vo VUB a v pokladni

c/ všetky podnety a pripomienky odzneté a zapísané v časti Rôzne tohto zápisu

II. Schvaľuje

a/ odmenu 100.- € každé družstvo dorastu, ktoré dokončilo súťažný ročník 2018-19

b/ odmeny za turnaje mládeže Lisková 40.- €, P.Ľupča 50.- € a Stankovany 140.- €.

c/ odmenu pre R dorast U19 MF 12.- € za stretnutie

d/ sponzorský príspevok pre P.Ľupču 1 ks futbalová lopta Sportika na remeselnícky jarmok

III. Ukladá

47. pripraviť návrh ocenení pre FK súťažný ročník 2019-20, vrátane 11-tky roka 2019

T: v texte  Z: predseda ŠTK

48. pripraviť návrh odmeny pre dorast súťažný ročník 2019-20

T: 30.10.2019 Z:predseda ŠTK

49. pripraviť seminár ešte v jesennej časti R a DZ so zameraním popisy priestupkov

T: v texte  Z:predseda KR

50.pripraviť metodické cvičenie pre FK k futbalovým pomôckam a inštruktáž k ich používaniu

T: 31.12.2019 Z:predseda TMK, E.Kendera

Zapísal:V.Hubka

Prečítané: 16x