15.09.2019, Admin LFZ

Zápisnica z Výkonného výboru č.22 z dňa 8.8.2019

15.09.2019, Admin LFZ
image

  

Zápis z VV LFZ zo dňa 08.08.2019 č. 22.

Prítomní: pp. Repa, Lauko, Bomba, Kokavec,Podstrelenec, Kruták, Hubka,neprítomní: Kapitán, Ospravedlnil sa Tomčík, z predsedov komisii prítomní: pp Bella, Dráb, Matejovie, Vrtich, Zeleňák, ospravedlnili sa: pp. Kendera, Oravec.

Program

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Informácie

4. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol predseda LFZ Igor Repa.

2. Kontrola uznesenia: č. 44 splnené

3. Informácie:  podal Igor Repa o sponzorstve na súťažný ročník 2019-20. Slovekon 100.- €, Penzion Larion 100.- €, Sportika 500.- € z toho reklama v RS 350.- €, názov súťaže 150.- €. M.Chudý, za práce na stránke futbalnet, postupovať v zmysle dohody. Stanislav Bomba, informácia k futbalovým pomôckám.

4. Rôzne

4.1. J.Dráb, navrhol poskytnúť pomôcky aj pre FK v súťažiach SsFZ celkom pre 6 FK, Ľubochňa, Bešeňová, Černová, Lisková, Z.Poruba, L.Hrádok.

4.2. J.Dráb, pohár LFZ, predlžuje termín na prihlásenie do 30.10.2019.

4.3. RS 2019-20, vytlačený s chybami, žiadať zľavu 100.- €.

4.4. Organizovanie plesu LFZ, informovať v ÚS LFZ a žiadať potvrdenie účasti od FK

4.5. Striedavé štarty z FK Ružomberok a Liptovský Mikuláš, povoliť o jeden rok mladším, max. trom.

4.6. Súťaž dorast MF, 4 kluby, turnajovým spôsobom

4.7. Návrh na vyžiadanie náhodných videí z každého kola, max. 2 stretnutia

4.8. J.Zeleňák o riešení prípadov v DK, rómska problematika-/rasizmus/

4.9. I.Bella, k seminárom trénerov /Sabol/, preplatiť cestovné Bella, Frigmanský, ktorí sa týchto zúčastňujú z hľadiska kontroly. Informoval tiež o seminári v Ružomberku začiatok 23.9.2019, prijatí budú prví 24 prihlásení tréneri.

4.10. P.Vrtich o práci KR, NL KR LFZ celkom chýba 16 rozhodcov, v evidencii má LFZ 73 R.

4.11. I.Matejovie, k prestupom, spomenul aj MFS Dúbrava – L.Ján

4.12. J.Kruták, RK zvoláva na 20.8.2019, k plesu kluby by sa mali vyjadriť k účasti za každý FK 2 osoby

4.13. J.Podstrelenec, ku R.Kapitáňovi, potvrdiť vzdanie sa funkcie vo VV, ku blokovom seminári trénerov cena má byť pevná a nemenná

4.14. M.Kokavec, o klube FC 34 Palúdzka, pochvalne ku štadiónu v LM-Okoličnom.

UZNESENIE č. 22

I. Berie na vedomie

a/ informácie podané Igorom Repom a Stanislavom Bombom

b/ príspevky, odzneté a zapísané v časti Rôzne tohoto zápisu

II. Schvaľuje

a/ poskytnutie futbalových pomôcok 6 FK v súťažiach SsFZ v zmysle bodu 4.1.

b/ návrh predsedu ŠTK žiadať náhodné videá z každého kola max. 2 ks

III. Ukladá

45. žiadať zľavu  100.- € za RS 2019-20

T ihneď Z: sekretár LFZ

46. zaslať faktúry za sponzorstvo v súťažiach LFZ, Slovekon, Penzion Larion, Sportika

T: ihneď Z: sekretár LFZ

Zapísal: V.Hubka 

Prečítané: 57x