Úradné správy

Úradná správa č. 16 (23.10.2020)

Vladimír Hubka|Aktualizované 23. okt 2020 o 04:42

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 231020

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 16/2020-21

SEKRETARIÁT

1.  Výkazy dobrovoľníka R a DZ zasielať na LFZ do 10.11.2020. Adresa:  Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Ostatné opatrenia v zmysle DP:

U 73: Roman Jurák (1141150) TJ Liptov Vavrišovo – 7.liga dospelí.  Vylúčený po 2 ŽK a následné HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušenie DP čl. 37/3 a čl. 48/1c . (Menovaný sa k svojmu priestupku nevyjadril –U 69). DS - pozastavenie výkonu športu na 4. súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2b DP od 12.10.2020, s prerušením podľa čl. 34/7 DP. Zároveň ruší účinky U 69.

U 74: Stanislav Žiška (1103808),vedúci mužstva TJ Liptov Vavrišovo – 7.liga dospelí. Berie na vedomie stanovisko menovaného (U 70), podľa čl. 36/2a,64/1 a 48/1c DP. DS – 2 mesiace pozastavenie výkonu športovej činnosti,  zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach TJ Liptov Vavrišovo,  zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej  lavičky, vyhradených priestorov extra sedenia a iných priestorov  vyhradených pre delegované osoby vo všetkých stretnutiach TJ Liptov  Vavrišovo, podľa čl.16,19 DP, čl.64/3 DP, s prerušením podľa čl. 34/7 DP. Zároveň ruší účinky U 70.

U 75: TJ Liptov Vavrišovo, 7.liga dospelí na základe vlastných zistení, porušenie U57 vedúci mužstva Stanislav Žiška (1103808), podľa čl.64/1,4 DP. DS – pokuta 50,-€ podľa čl.12/6 DP.

U 76: Ondrej Benčo ( usporiadateľ, 1.OFC Liptovské Sliače, 6. Liga dospelí) na základe SDS a vlastných zistení, berie na vedomie stanovisko klubu k HNS usporiadateľa č. 2 p. Ondreja Benča voči DO ( AR1 ) počas stretnutia 11. kola 6.liga dospelí  1. OFC Liptovské Sliače – TJ Poľana Hubová, podľa čl. 48/1b DP. DS  - 3 súťažné stretnutia zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v  stretnutiach  1. OFC Liptovské Sliače  a zákaz vstupu do šatní,  technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, vyhradených  priestorov extra sedenia a iných priestorov vyhradených pre delegované  osoby, podľa čl.16,19 DP, čl.64/3 DP, od 12.10.2020 a  pokutu 50 €, podľa čl. 48/2a,b , a čl. 64/4 DP, s prerušením podľa čl. 34/7 DP.

U 77: ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová, 8.  liga dospelí. Na základe podnetu ŠTK LFZ, za nezabezpečenie materiálno  technických podmienok (nekompletný zvukový záznam z MFS 8.ligy  dospelých ) zo stretnutia 10. kola , ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová – TJ  Gôtovany, podľa čl. 64/1a .  DS – pokarhanie, podľa čl. 64/4 a čl. 11/1  DP, v spojení s bodom 7.3. RS.

U 78: Oznamuje všetkým účastníkom súťaží riadených  LFZ , že z dôvodu prerušenia všetkých súťaží riadených LFZ a ich  odloženia na neurčito zo dňa 12.10.2020 a na základe opatrení vydaných  Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa  15.10.2020, sa všetky DS prerušujú od 12.10.2020, podľa čl. 17/8 a čl. 34/7 DP, až do rozhodnutia o ich uvoľnení.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 14, 00 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokované,  až na ďalšom zasadnutí DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej  komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa  podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa  oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

Igor Repa                                                                             Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                        sekretár LFZ

  • # location: home
  • # location: home
Vladimír Hubka

Súvisiace články